Koordinatörlükler | Rektörlük

Koordinatörlükler | Rektörlük

Yazı İşleri Sorumlusu
Nurcan ÇATALKAYA
nurcanay@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitemizin her türlü evrak işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yaparak, Üniversite kaynaklarının ekonomik şekilde kullanılmasını ve Üniversite birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

Vizyon

Hizmette verimliliği, devamlılığı ve uyumu esas alan, bilgi ve teknolojiye hakim, güvenilir ve hesap verebilir olmak.

Koordinatör
Güliz ALKIM GÜNEŞ
gulizgunes@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitemiz örgün eğitim derslerine eğitim teknolojileri ile destek vermek, eğitim teknolojilerinin akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

Vizyon

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü olarak vizyonumuz üniversitemizde eğitim teknolojilerinin ulaşılabilirliğini arttırmak, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda üniversitemiz eğitim teknolojileri olanaklarını geliştirmek ve akademik birimlerimizle ile birlikte güncel  talep ve ihtiyaçlara uygun uzaktan öğretim programları geliştirip, bu programlara en uygun uzaktan öğretim yöntem ve teknolojilerini belirlemek ve sunmaktır.

huzem@halic.edu.tr

Koordinatör
Fatih ÇINAROĞLU
fatihcinaroglu@halic.edu.tr

Koordinatör
Fatma ÖZHAN
fatmaozhan@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitemizde sağlık alanında öğrenim gören (kuramsal ve laboratuvar) öğrencilerin yapacakları tatbiki mahiyette uygulamaların etkin ve verimli yürütülebilmesi, psikomotor becerilerini geliştirebilmesi, doğru ve yerinde karar vermeyi sağlayabilmesi, ekip çalışmasını ve hasta iletişimini sağlaması.

Bireyleri tüm yaşam evrelerinde incelemek ve sapmaları fark edebilmek, topluma sağlıklı yaşam davranışı kazandırma eğitimleri verebilmek ve yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmak için üniversitemiz ile kamu veya özel sağlık kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

Vizyon

Öğrencilerimizin ilerideki iş ve yaşantılarında daha kaliteli bireyler olmalarına yardımcı olmak, mesleki bilgilerini ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, eğitim ve eğitim dönemlerinde yaptığı uygulamalarının daha etkin ve verimli düzeye getirebilmek.

stajkoordinatorlugu@halic.edu.tr

Müdür
Fatih CETİZ
fatihcetiz@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; öğrenci ve mezunların kariyer planlaması bilincini oluşturması ve kariyer planlarını hayata geçirebilmeleri sürecinde, üniversite hayatından iş hayatına geçerken karşılaşacakları zorlukları aşmaları, iş ağlarını (network) geliştirmeleri ve staj ve iş olanaklarını artırmaları için köprü olarak iş dünyası ile sürekli etkileşim içinde bulunarak gerekli donanımları sağlamak için çalışmaktır.

Vizyon

Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda; uluslararası kurumların öğrenci ve yeni mezun işe alım alanında yayınladıkları raporları takip ederek öğrenci ve mezunlarına vereceği yenilikçi kariyer rehberliği hizmetleri ile sürekli gelişen, fark yaratan ve ortaya koyacağı çalışmalarla diğer Üniversite Kariyer Merkezlerinin çalışmalarına rol model olacak öncü bir merkez olmaktır.

Müdür

İsmail KASAP
ismailkasap@halic.edu.tr


Misyon

Birey ve kurumların hızla gelişen ve değişen dünya koşullarında, rekabet üstünlüğü sağlaması ile bilgi ve yetkinlik düzeylerini geliştirerek, yeni yetenekler edinecekleri, nitelikli, kaliteli, programlarıyla hem uygulamalı hem de teorik yaşam boyu eğitim hizmeti sunmaktır.

Vizyon

Gelişen ve değişen dünya koşullarında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, tüm gruplar için uygun ve donanımlı programlarla yaşam boyu öğrenime aracı olarak bilgiyi topluma aktarmak, iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak, bilimselliği desteklemektir.

sem@halic.edu.tr

Lisansüstü Aday Öğrenci
lisansustuaday@halic.edu.tr
Misyon

Lisansüstü Öğrenci adaylarının profesyonel gelişimine katkı sağlamak için en doğru yönlendirmeleri yapmak.  Eğitim amacıyla resmi ve özel kurumlar ile sürekli işbirliği içerisinde olmaktır.

Vizyon

Gerek bireysel gerek kurumlarla yaptığımız işbirliğinden yönlendirilen Lisansüstü öğrenci adaylarının güçlü, etkili ve kaliteli eğitim programlarımız ile yaratıcılık, inovasyon ve bilgide ileriyi gören bireyler olarak topluma fayda sağlamalarını hedefliyoruz.

Direktör
Müzeyyen Seda SEVİNÇLER
sedasevincler@halic.edu.tr

Koordinatör
Lale ÇOBANOĞLU
lalecobanoglu@halic.edu.tr

Müdür
Feyza ATAY | E-posta: feyzaatay@halic.edu.tr


Müdür
Caner KÜÇÜK
canerkucuk@halic.edu.tr