İdari Birimler

İdari Birimler

Daire Başkanı
Tuğba TÜRKÖZ ERKAN | E-posta: tugbaerkan@halic.edu.tr

Daire Başkan Yardımcısı
Ercan CİHANGİROĞLU | E-posta: ercancihangiroglu@halic.edu.tr

Bordro ve Eğitim Müdürü
Fatma GÖNEN KARASAKAL | E-posta: fatmagonen@halic.edu.tr

Organizasyonel Gelişim Müdürü
Selin DOĞAN | E-posta: ​​selindogan@halic.edu.tr

Misyon
Üniversitemiz misyonunu referans alarak misyonumuz; mevcut kaynaklarımızın potansiyellerini kullanabileceği ve geliştirebileceği yeni alanlar oluşturmak için organizasyonel yapılanmaları devam ettirmek.

Vizyon
Üniversitemiz vizyonunu referans alarak Vizyonumuz; İnsan Kaynağı açısından yeni değerler kazandırmak ve İnsan Kaynağı açısından da lider/öncü bir üniversite olmak yönündedir.

Daire Başkanı
Ebubekir KALKAN | E-posta: ebubekirkalkan@halic.edu.tr

Daire Başkan Yardımcısı
Serkan DENİZLİ | E-posta: serkandenizli@halic.edu.tr

Tanıtım Müdürlüğü
Müdür
Sezai ARTAR | E-posta: sezaiartar@halic.edu.tr
Lise ve kurs talepleri için | E-posta: tanitim@halic.edu.tr | Telefon: 0533 701 81 05

Görsel Medya Müdürlüğü
V. Müdür
Ogün DEMİR | E-posta: ogundemir@halic.edu.tr

Web İçerik Müdürlüğü
Müdür
Ferhat ALPAR | E-posta: ​ferhatalpar@halic.edu.tr

Misyon

 • Üniversitemizin kurumsal kültürünün sürekliliğini sağlayan etkili iletişim çalışmalarını yürütür
 • İtibar Yönetimi alanında üniversitemizin ulusal ve uluslararası algısını yönetir
 • Kamuoyunda üniversitemizin bilim, kültür, sanat, teknoloji ve spor alanlarında tanınırlık faaliyetlerini yürütür
 • Kamusal fayda ve sosyal sorumluluğu ön planda tutarak etkinlikleri yenilikçi ve gelişmelere uygun şekilde gerçekleştirir
 • Kurumsal kimlik, miras ve kültür çalışmalarında mezunlarla iletişimi sürdürülebilir kılar
 • Üniversitemizin mottosu “Hepsi Bir Arada Kampüs Konsepti” şeklinde tanımlanmıştır
Vizyon

Haliç Üniversitesini yükseköğretimde kurum adına gerçekleşen halkla ilişkiler ve medya başta olmak üzere, kurumun genel stratejisini gözeterek, kurumun tüm birimleriyle koordineli olarak iletişim faaliyetlerini yürütmek, ulusal ve uluslararası bilinirliğe kavuşturmak, iletişim alanını denetlemek ve raporlamak Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı biriminin sorumluluk alanıdır.

Daire Başkanı
Hüsnü Muhammed BIYIKLI  | E-Posta: muhammedbiyikli@halic.edu.tr

Daire Başkan Yardımcısı
Murat DEMİRCİ  | E-Posta: muratdemirci@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitelerde yürütülen eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine verilen bilgi işlem desteği konusunda; önce ülke daha sonra dünya çapında model olmaktır.

Vizyon

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde, üniversitemiz mensuplarına bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda sunulabilmesi ve gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için gereken bilişim alt ve üst yapılarını oluşturmak, ulusal düzeyde daima öncü, alanında "ilk akla gelen ve örnek gösterilen", uluslararası düzeyde tanınmışlığı ve rekabet gücü yüksek, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu bir bilgi işlem birimi olmaktır.

bilgiislem@halic.edu.tr

Daire Başkanı
Dinçer GARİP | E-posta: dincergarip@halic.edu.tr

Mali İşler Birimi

Müdür
Gülşah FIÇICIOĞLU GÖLCÜ | E-posta: gulsahficicioglu@halic.edu.tr

Öğrenci Muhasebesi Birimi

Müdür
Ali AKTÜRK | E-posta: aliakturk@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, gerekli olan desteğin verilmesi, doğru bilgiye dayalı, yüksek kaliteli hizmet üretmek ve ihtiyaçlara cevap verebilmek. Teknolojiyi verimli şekilde kullanarak tüm paydaşların bilgiye hızla ulaşmasını sağlamak ve mali işlemlerde hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak.

Vizyon

Muhasebe ve finansal hizmetleri yerine getirirken kaynakları; etkin, verimli, ve hesap verilebilir şekilde kullanmak, katılımcı, etik davranış anlayışına sahip, işinde yetkin personelle güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak.

Daire Başkan Vekili
Behiye GÜLHAN | E-posta: behiyegulhan@halic.edu.tr

Satınalma Müdürü
Aykut ÇEÇEN | E-posta: aykutcecen@halic.edu.tr

Misyon

Satınalma Daire Başkanlığımız, tabii olduğu mevzuatların hükümleri doğrultusunda yönetimi, saydamlığı, eşit muameleyi, serbest rekabeti, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği ve kaliteyi mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak.

Vizyon

Global ve sektörel düzeyde en iyi uygulamaların kullanıldığı, üst düzey uzmanlık seviyesinde çalışanları ile proaktif yaklaşıma sahip bir satın alma ve tedarikçi yönetimi birimi olmak.

Başkanlığımızın değerleri;

 • Güvenilirlik
 • Katılımcılık
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Toplumsal yararlılık
 • Evrensellik
 • Şeffaflık, hizmet ve kalite anlayışı
çerçevesinde oluşturulmuştur.

satinalma@halic.edu.tr

Daire Başkanı
Halil İbrahim TELATAR | E-posta: ibrahimtelatar@halic.edu.tr

İdari İşler Müdürlüğü | idariisler@halic.edu.tr

Müdür
Çetin UNUT | E-posta: cetinunut@halic.edu.tr

Ulaşım Hizmetleri | ulasim@halic.edu.tr

Muhaberat Hizmetleri | muhaberat@halic.edu.tr

Bahçıvanlık Hizmetleri | bahcivan@halic.edu.tr

Baskı Merkezi Hizmetleri | baski@halic.edu.tr

Güvenlik Hizmetleri | guvenlik@halic.edu.tr

Depo Stok Yönetimi Müdürlüğü | depostokyonetimi@halic.edu.tr

Müdür
Erol ÖRMEN | E-posta: erolormen@halic.edu.tr

Destek Hizmetleri Müdürlüğü | destekhizmetleri@halic.edu.tr

Müdür
İsmail YAZICI | E-posta: ​ismailyazici@halic.edu.tr

Misyon

T. C. Haliç Üniversitesi'nin strateji ve politikaları ışığında, Güvenlik ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb. gibi tabi olduğu diğer tüm mevzuatların hükümleri doğrultusunda vizyonumuz, alt müdürlüklerimiz olan İdari İşler Müdürlüğü (İdari İşler Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Muhaberat Hizmetleri, Bahçıvanlık Hizmetleri, Baskı/Fotokopi Merkezi İşletme Hizmetleri), Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Temizlik Hizmetleri, Taşıma Hizmetleri ve Servis/İkram Hizmetleri) ve Depo ve Stok Yönetim Müdürlüğü (Depolama Hizmetleri ve Stok Yönetim Hizmetleri) marifeti ile ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları belirlenen planlar dahilinde gerçekleştirerek başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm akademik/idari çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hizmeti vermektir.

Vizyon

T. C. Haliç Üniversitesi'nin genel vizyonu ile uyumlu bir şekilde gerçekleştireceğimiz tüm hizmetlerimizi, verimliliği ve uyumu esas alarak her geçen gün bir önceki günden daha ileri seviyede yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

destekhizmetleridb@halic.edu.tr

Daire Başkanı
Burak SAYGI | E-posta: buraksaygi@halic.edu.tr

Kayıt Kabul Birimi

Müdür
Ayşe YEŞİL | E-posta: ayseyesil@halic.edu.tr

Akademik İşler Birimi

Müdür
Tuğba Hatice DOĞAN | E-posta: tugbadogan@halic.edu.tr

Akademik Planlama Müdürlüğü

Müdür
Fatih ÇINAROĞLU | E-posta: ​fatihcinaroglu@halic.edu.tr

Misyon

 • Mevcut veriyi doğru yönetmek ve çıktıya dönüştürmek
 • Yönetmelik ve yönergelerin uygulama ve geliştirmesinde itici güç olmak
 • Minimum zamanda, maksimum doğru işlem gerçekleştirmek
 • Yetki ve sorumlulukları yetkin bir şekilde kullanmak
 • Koordineli ve etkin çalışma yöntemleri benimsemek
Vizyon

 • Yenilikçi olmak
 • Açıklık ve ulaşılabilir olmak
 • Öğrenci ve tüm paydaşları arasında köprü oluşturmak
ogrenciisleridb@halic.edu.tr

Daire Başkanı
Yazgı CİHANGİR AYGÜN | E-posta: yazgicihangiraygun@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla gereksinim duyduğu tüm bilgi gereksinimlerini, uluslararası standartlarda, çağdaş ve evrensel normlarda sağlayan; sağladığı tüm bu bilgi kaynaklarını kaliteli, yenilikçi ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışı ile sunan, aynı zamanda kullanıcıların hayat boyu öğrenme aktivitelerini destekleyen modern bir kütüphane hizmeti vermektir.

Vizyon

Geleceğin öğrenme gereksinimlerine uygun her türlü fiziksel olanaklara ve çağdaş teknolojilere sahip, kaliteli bilgi hizmetleri üreten, ulusal-bölgesel düzeyde akademik kütüphaneler arasında liderlik üstlenen, nitelik/nicelik açısından güçlü, öncü ve zengin bir kütüphane olmaktır.

kutuphane@halic.edu.tr

V. Daire Başkanı
Yusuf Kıvanç EGEAKA | E-posta: kivancegeaka@halic.edu.tr

Misyon: Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlığını korumak, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmektir. Yeni ilgi alanları kazanımlarına imkân sağlayarak sağlık, sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını etkin, kaliteli ve memnuniyeti artıracak şekilde gerçekleştirmektir.

Vizyon: Üniversitemizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda yeni ve çağdaş tüm bilgi teknolojilerini öğrencilerimizin, personellerimizin kullanımına sunarak sağlık, kültür, spor, beslenme, barınma, vb. alanlarda hizmet kalitesini artırarak üniversitemizin tercih edilirliğini en üst düzeye çıkartmaktır.

Sağlık Müdürlüğü

Müdür
Mustafa HAYIRLIOĞLU | E-posta: mustafahayirlioglu@halic.edu.tr

Misyon: Öğrencilerimiz ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için uygun ortam ve koşulların sağlanması, kampüs içerisinde oluşabilecek kaza, yaralanma ve sakatlıkların en aza indirilmesi, mevcut ortamda doğabilecek aksaklık ve ihtiyaçların giderilerek ortamın uygun hale getirilmesini sağlamaktır.

Vizyon: Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda öğrenci ve personelimizin sağlık ve memnuniyetini esas alarak uygun sağlık ve danışmanlık hizmeti koşullarını sağlamayı hedeflemektedir.

Kültür Müdürlüğü

Müdür
Göknur TOPÇU | E-posta:goknurtopcu@halic.edu.tr

Misyon: Öğrencilerimizin ve personellerimizin başta olmak üzere düzenlenen etkinliklere katılan dış katılımcıların da bütününü ele alarak evrensel kültürel değerleri gözeten, tarih, sanat, spor, edebiyat başta olmak üzere milli kültür ve çok kültürlülük alanlarında faaliyetler düzenleyerek katılımcıların kültürel ve sosyal donanım kazanması, eğlenmesi ve network ağlarını genişletmeleri amaçlanmaktadır.

Vizyon: Üniversitemizin genel stratejileri baz alınarak güncele ayak uydurmak, gelecek trendlerini yakalamak, yenilikçi çalışmalar üretmek, başta kurumsal olmak üzere ulusal ve uluslararası anlamda organizasyonlar geliştirerek kitlemizi en donanımlı hale getirmek hedeflenmektedir.

Spor Müdürlüğü

Misyon: Öğrencilerimizin, personelimizin beden ve ruh sağlıklarını sportif faaliyetlerle korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek, sportif ihtiyaçlarını karşılayarak öğrenci ve çalışanın memnuniyeti olan referans bir birim olmak.

Vizyon: Sportif bütün hizmet alanlarında; öğrencilerimize ve personelimize yönelik kaynaklarını verimli ve etkin kullanan, sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin, personellerimizin yaşam kalitesini arttırarak bilgi ve teknoloji ile desteklemiş öncü bir birim olmak.

sks@halic.edu.tr

Daire Başkanı
Erkan TÜRKSEVEN | E-posta: erkanturkseven@halic.edu.tr

Müdür
Hatice NEVİN KIRLI | E-posta: nevinasturk@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte var olması için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, imalat, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, yenilikçi ve çağdaş tesisler yaratmak için her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin hedef ve ilkeleri doğrultusunda üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilen çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Müdür
Cansu COŞAN | E-Posta: cansucosan@halic.edu.tr

Misyon

Evrensel düzeyde eğitim-öğretim modelinin benimsendiği üniversitemizin performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmaları yapmak ve mevzuata uygun, hesap verilebilir, şeffaf ve tutarlı bir yönetim modelini gerçekleştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartları yakalama noktasında gereklilikleri yerine getirmeyi kendine amaç edinen ve bu doğrultuda strateji ve kaliteye dair her alanda dinamik bir performans sergilemeyi öncül alan bir başkanlık olmaktır.

stratejiisgelistirme@halic.edu.tr

Yazı İşleri Sorumlusu
Nurcan ÇATALKAYA | E-posta: nurcanay@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitemizin her türlü evrak işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yaparak, Üniversite kaynaklarının ekonomik şekilde kullanılmasını ve Üniversite birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

Vizyon

Hizmette verimliliği, devamlılığı ve uyumu esas alan, bilgi ve teknolojiye hakim, güvenilir ve hesap verebilir olmak.

Koordinatör
Güliz ALKIM GÜNEŞ | E-posta: gulizgunes@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitemiz örgün eğitim derslerine eğitim teknolojileri ile destek vermek, eğitim teknolojilerinin akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

Vizyon

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü olarak vizyonumuz üniversitemizde eğitim teknolojilerinin ulaşılabilirliğini arttırmak, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda üniversitemiz eğitim teknolojileri olanaklarını geliştirmek ve akademik birimlerimizle ile birlikte güncel  talep ve ihtiyaçlara uygun uzaktan öğretim programları geliştirip, bu programlara en uygun uzaktan öğretim yöntem ve teknolojilerini belirlemek ve sunmaktır.

huzem@halic.edu.tr

Müdür
Fatih CETİZ | E-Posta: fatihcetiz@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; öğrenci ve mezunların kariyer planlaması bilincini oluşturması ve kariyer planlarını hayata geçirebilmeleri sürecinde, üniversite hayatından iş hayatına geçerken karşılaşacakları zorlukları aşmaları, iş ağlarını (network) geliştirmeleri ve staj ve iş olanaklarını artırmaları için köprü olarak iş dünyası ile sürekli etkileşim içinde bulunarak gerekli donanımları sağlamak için çalışmaktır.

Vizyon

Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda; uluslararası kurumların öğrenci ve yeni mezun işe alım alanında yayınladıkları raporları takip ederek öğrenci ve mezunlarına vereceği yenilikçi kariyer rehberliği hizmetleri ile sürekli gelişen, fark yaratan ve ortaya koyacağı çalışmalarla diğer Üniversite Kariyer Merkezlerinin çalışmalarına rol model olacak öncü bir merkez olmaktır.

V. Müdür
Feride Nur AYRANCI | E-Posta: ferideayranci@halic.edu.tr

Misyon

Birey ve kurumların hızla gelişen ve değişen dünya koşullarında, rekabet üstünlüğü sağlaması ile bilgi ve yetkinlik düzeylerini geliştirerek, yeni yetenekler edinecekleri, nitelikli, kaliteli, programlarıyla hem uygulamalı hem de teorik yaşam boyu eğitim hizmeti sunmaktır.

Vizyon

Gelişen ve değişen dünya koşullarında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, tüm gruplar için uygun ve donanımlı programlarla yaşam boyu öğrenime aracı olarak bilgiyi topluma aktarmak, iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak, bilimselliği desteklemektir.

sem@halic.edu.tr

Direktör
Müzeyyen Seda SEVİNÇLER | E-posta: ​sedasevincler@halic.edu.tr

Koordinatör
Serhat ORAKÇI
serhatorakci@halic.edu.tr​


Müdür
Caner KÜÇÜK | E-posta: canerkucuk@halic.edu.tr

Koordinatör
Fatma ÖZHAN | E-posta: fatmaozhan@halic.edu.tr

Müdür Yardımcısı
Gizem ÇEÇEN | E-posta: gizemcecen@halic.edu.tr

Koordinatör
Gülniyaz TAHRALI | E-posta: gulniyaztahrali@halic.edu.tr

 

​​