Uygulamalı Eğitimler ve Staj Esasları

Uygulamalı Eğitimler ve Staj Esasları
​HALİÇ ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI
1​Fakülte ve Yüksekokulların 1. sınıf I. yarıyılını (güz) tamamlamış öğrenciler II. yarıyıldan (bahar) itibaren uygulamaya çıkabilirler. Akademik takvime ve bölümlerin ders müfredatında yer alan uygulamalı derslere göre güz, bahar ve yaz dönemlerinde yapılır.
2Öğrenciler mezun olabilmesi için tüm uygulamalarını Eğitim Öğretim süresince tamamlamış olmalıdır.
3Fakülte ve Yüksekokulların 1. sınıf II. yarıyılını tamamlamış öğrenciler yaz dönemlerinde bölümlerin müfredat programındaki sürelere göre uygulamalarını yurt içinde veya yurt dışında yapabilirler.
4Öğrenciler ilgili birimin tespit ettiği ya da kendisinin bulduğu kurumlarda uygulamalarını yaparlar. Ancak öğrencinin uygulama yapacağı kurumu kendisi bulması durumunda uygulama yerinin uygunluğuna ilgili birim uygulama komisyonu karar verir ve kurumun ücret talep etmesi halinde, bu ücret öğrenci tarafından karşılanır.
5Öğrencinin uygulama yapacağı yerin faaliyetleri, öğrenim gördüğü bölümün müfredat içeriğine uygun olmalı ve öğrenci görgü ve becerisini geliştirebilmelidir.
6 Psikoloji Anabilim Dalında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler klinik alan çalışmasını (uygulama alanı) kendileri bulurlar ve uygulama yerinin uygunluğuna ilgili Anabilim Dalı uygulama komisyonu karar verir. Kurumun ücret talep etmesi halinde, bu ücret öğrenci tarafından karşılanır.
7Yurt dışında uygulama yapmak isteyen öğrenciler; ERASMUS Uygulama Programları, Uluslararası Aracılar ile temin edilen Diğer Değişim ve Uygulama Uygulamaları veya kişisel imkânlarıyla bu uygulama faaliyetini gerçekleştirebilirler. Öğrencilerin yukarıda adı geçen kurum ve yöntemler ile uygulama yapabilirler. Ancak Yurtdışında yapılan uygulama (müfredatta yer alan uygulamanın karşılığı sayılabilmesi ilgili bölümün yurtdışı uygulamaları dâhilinde söz konusu uygulama türüne ait bölüm tarafından istenen gerekli şartlarını yerine getirmeleri ve ayrıca ilgili uygulaman​ın öğrenim gördüğü programdaki uygulamalarla eşdeğerliliği) ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu Kararıyla müfredattaki uygulama yerine sayılabilir.
8Meslek liselerinden mezun olduktan sonra kendi mesleği ile ilgili kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışmış ve lisans öğrenimine başlamış olan öğrencilerin, bu kurumlardaki çalışma günleri uygulama olarak kabul edilmez.
9Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra kendi alanında değil de farklı lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin uygulamaları kabul edilmez.
10Halen Üniversitemizde öğrenci olup aynı zamanda çalıştığı firmadaki çalışma sürelerini uygulama veya yaz uygulaması olarak kabul ettirmek isteyen öğrencilerden (Sağlık Programları hariç) sadece bağlı olduğu fakülte/yüksekokul yönetiminden "öğrenci halen eğitim aldığı alanla doğrudan ilgili bir işte ve iş pozisyonunda çalışmaktadır" şeklinde Zorunlu Uygulama ve Staj Formuna yazılı onay aldığı takdirde öğrencinin uygulaması kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler için gerekli olan "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası" Haliç Üniversitesi tarafından yapılır.
11 Güz, Sömestr, Bahar ve Yaz dönemlerinde yapılan uygulamalar için öğrencilere “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası" Üniversite tarafından yapılır.
12Staj yapan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası" uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanunun 87. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.
13 Üniversite, ödenmesi gereken sigorta primlerini, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği oranlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumuna öder.
14Sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için, gerekli belgelerin 15 gün öncesinden teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeleri teslim edilmeyen öğrencilerin sigorta işlemleri yapılamayacağından stajlarına başlamaları mümkün değildir. Bu durumda öğrencilerin stajları kabul edilmez.
15Bilgi vermeden “sigortasız" staja başlayanlar için Üniversite sorumlu tutulamaz.
​16
​Yurtdışında yapılacak klinik/saha uygulamalarında ise “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası" öğrencinin sorumluluğundadır.
​17
​Öğrenci uygulamaya başladıktan sonra, uygulama yerinde değişiklik yapılmaz. Ancak uygulamaya başlamadan en az 3 hafta önce uygulama yeri değişikliği veya becayiş talep edenler dilekçeyle Uygulamalı Eğitimler ve Staj Koordinatörlüğü'ne başvurur.
​18
​Deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri mücbir sebep hallerinde uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.​
​19
​Öğrenci, uygulamalı dersini seçtikten sonra ders alma – bırakma döneminde dersi bıraktığına dair bir yazıyla Uygulamalı Eğitimler ve Staj Koordinatörlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir. Bildirim yapılmamasından kaynaklanana problemlerden öğrenci sorumludur.​