Görev ve Sorumluluklar

Skip Navigation LinksHaliç Üniversitesi Üniversitemiz Kalite Görev ve Sorumluluklar
Görev ve Sorumluluklar

 • ​Stratejik planın hazırlanmasını sağlamak
 • Stratejik plana ve yıllık performans hedeflerine uygunluğu izlemek ve değerlendirmek
 • Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek
 • Stratejik planın ve eylem planlarının takibini yaparak izlemesini gerçekleştirmek
 • Uygulama sonuçlarını amaç ve hedefler ile karşılaştırmak
 • Değerlendirme raporunu üst yönetime sunmak
 • Kısıtlar ve ulaşılmayan performans hedefleri için çözüm yolları geliştirmek 
 • Eylem planının uygulayıcıları ile birlikte gerekli analizleri gerçekleştirmek ve programa yansıtmak

Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür;

a) Stratejik Yönetim ve Planlama

 • Misyon belirleme
 • Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma
 • Veri analizi
 • Performans ve kalite ölçütleri geliştirme

b) Performans Ölçme ve Geliştirme

 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak

c) Yönetim Bilgi Sistemi

 • Yönetim Bilgi Sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle iş birliği içinde yerine getirmek
 • İstatistiki kayıtları kontrol etmek ve gerekli işlemleri yapmak