Kalite

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Görev ve Sorumluluklar

Görev ve Sorumluluklar

  • Stratejik Planın hazırlanmasını sağlamak.
  • Stratejik plan ve yıllık performans hedeflerine uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 
  • Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek. 
  • Stratejik Planın ve Eylem Planlarının takibini yaparak izlemesini gerçekleştirmek. 
  • Uygulama sonuçlarını amaç ve hedefler ile karşılaştırmak. 
  • Değerlendirme raporunu üst yönetime sunmak. 
  • Kısıtlar ve ulaşılmayan performans hedefleri için çözüm yolları geliştirmek. 
  • Eylem planının uygulayıcıları ile birlikte gerekli analizleri gerçekleştirmek ve programa yansıtmak

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:

a) Stratejik yönetim ve planlama

1) Misyon belirleme

2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma

3) Veri-analizi

4)Performans ve kalite ölçütleri geliştirme

b) Performans ölçme ve geliştirme

1) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

2) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

c) Yönetim bilgi sistemi

1) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle iş birliği içinde yerine getirmek.

2) İstatistiki kayıtları kontrol etmek ve gerekli işlemleri yapmak.