Öğrencimiz
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Engelli Öğrenci Birimi

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ’NE

HOŞ GELDİNİZ

Engelli Öğrenci Birimi

Üniversitemizde 2018 yılında bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda birim sorumlusu Prof. Dr. Hürriyet Gürsel Yıldırım ile engelliler alanında engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, özürlü öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı “Haliç Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi;” kurulmuştur

Bu birim; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile birlikte ve ayrıca  üniversitemizin her biriminde belirlenecek temsilciler yoluyla konunun tabana yayılan bir birliktelik içinde ele alınmasını sağlayacaktır.

Amaç ve Hedefler

Başlıca amacımız Haliç Üniversitesi’nde eğitim gören engelli öğrencilerimize daha rahat eğitim ve öğretim olanağı verecek düzenlemelerin yapılmasını ve Üniversitemizin engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline getirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda engelli öğrencilerimizin gereksinimlerini saptamak ve olanaklar içinde bu gereksinimleri karşılamak, öğretim programlarını engelli öğrencilerimizin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını olumlu yönde etkileyecek biçimlerde düzenlemek, eğitim ortamlarını ve eğitimde kullanılan araç gereçleri engelli öğrencilerimize uygun şekillerde hazırlamak, sınavlarda doğru ve adil bir ölçme ve değerlendirme ortamı oluşturmak, gerek üniversite içi gerekse üniversite-şehir arası ulaşımı engelli öğrencilerimize uygun hale getirmek, üniversitede çalışan herkeste “engellilik” kavramı hakkında farkındalık yaratmak gerekmektedir.

Amaca ulaşmak için öncelikli hedeflerimiz şunlardır:

1) Üniversitemiz bünyesindeki engelli öğrencileri tespit etmek

2)      Yapılacak anketlerle, engelli öğrencilerin kendi özürlülükleri ile ilgili belirttikleri sorunları saptamak

3)      Üniversitemizde engelli olmanın zorluklarını ortaya koymak

4)    Öğrenci anketlerinden ve birimin çalışmalarından yola çıkarak elde edilen sorunların hangilerinin çözüm aşamasında öncelikli olduğunun değerlendirmesini yapmak

5)      Öncelikli olarak değerlendirilen sorunları çözümlemek

6)      Diğer sorunlarla ilgili çözüm çalışmalarını yapmak

ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ülkemizde ise, 2005 yılında yürürlüğe giren, Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. Maddesinde (Kanun No: 5378 Kabul Tarihi: 01.07.2005), üniversitelerde, özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulması, gereklilik olarak yer almıştır. Anılan yasanın ardından, Yükseköğretim Kurumları     Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği hazırlanmış, 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, “…yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Birimi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve üniversiteler bünyesinde oluşturulacak özürlülerle ilgili birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir”.

 Yasanın 8. Maddesi “Yükseköğretim kurumları tarafından bir rektör yardımcısı sorumluluğunda, özürlü öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, mediko-sosyal sağlık, kültür ve spor işleri daire başkanlığına bağlı özürlü öğrenciler birimi oluşturulur…” hükmü ile ilgilidir (Yükseköğretim, 2006).

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 14/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası değişikliği;

MADDE 1 – Yükseköğretim kurumları tarafından eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, özürlü öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı özürlü öğrenci birimleri oluşturulur. Yükseköğretim kurumları bu birimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan kaynağı bütçelerinden tahsis ederler. Birimlerin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütülür.

Yeni değişen yönetmelik uyarınca engelli öğrenci koordinatörlüğü engelliler uygulama ve araştırma birimi ile bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan yönetim kurulu yapılandırılmasına gidilmiştir.

FAKÜLTE/BÖLÜM

ENGEL DURUMU

SAYI

BESYO/Spor Yöneticiliği

Bedensel engelli

1

Konservatuvar/ Türk Müziği

Görme engelli

Otizmli

Ruhsal/sinirsel

2

1

1

Konservatuvar/ Opera

Görme engelli

Otizmli

Bedensel engelli (Tekerlekli sandalye)

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kronik hastalık (Kronik böbrek yetmezliği)

1

İşletme Fakültesi/İşletme Türkçe

Bedensel engelli

1

Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarım

Bedensel engelli (Tekerlekli sandalye)

Kronik hastalık (Crohn Hastalığı)

1

1

TOPLAM: 10

haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Gö...

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "4 ...