Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

7143 Sayılı Kanun Gereği Öğrenci Affı Başvuruları Başlamıştır.

07.08.2018

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA EKLENEN

ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN DUYURU

18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. Maddede;

“Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.“ denilmektedir.

Bu Kapsamda;

Bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar.

Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler

Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler *

Hazırlık, Önlisans, Lisans tamamlama, Lisans, Lisansüstü

Öğrenimi gören öğrenciler  (18 Mayıs – 18 Eylül 2018) tarihleri arasında Üniversitemize başvurarak kayıt yaptırabilirler.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların;

ASKERLİKLERİ TECİL EDİLMİŞ SAYILIR.**

* Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,

** Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

  • 2018-2019 akademik yılında öğrencilik hakkı kazanmış olan öğrenciler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için geçerli olan yönetmelik ve yönergelere tabii olur. Ayrıca kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında geçerli olan öğrenim ücretlerini öderler. ÖSYM burs ve indirimler aynı şekilde geçerlidir.
  • İngilizce Hazırlık bölümüne yeni kayıt yaptıran veya eğitime devam ediyorken herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmamaları durumunda İngilizce Hazırlık bölümünde eğitime başlarlar.
  • Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikameti nedeni ile Üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden, kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumundan veya e-devlet zerinden alınmış onaylı öğrenci belgesi ile müracaat alınır. Bu şekilde müracaatı alınanlar, Üniversiteye giriş yılı itibariyle geçmek istediği programın Haliç Üniversitesi taban puanını sağlamaları ve Üniversite Senato kararı ile öğrenciliğe kabul edilir.
  • Af kapsamında öğrenimlere tekrar başlayacak öğrencilerin azami süre hesabında; intibakların yapıldığı sınıf ya da yarıyıl dikkate alınarak Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, lisansüstü öğrenciler için Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler uygulanır.
  • İlgili evraklar incelendikten sonra başvuran adaylar ile iletişime geçilip başvuru/kayıt hakkında bilgi verilecektir.

Af Kanunu Dilekçe indirmek için lütfen tıklayınız.?

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Savcılık Sabıka Kaydı

3. Askerlik Durum Belgesi

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. İlk Defa Kayıt Yaptıracaklardan Yerleşme Sonuç Belgesi

6. Bir adet vesikalık fotoğraf (Güncel)

Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan öğrencilerden kayıtlı oldukları okuldan * Yeni tarihli öğrenci belgesi

Not:  Evlilik,  mahkeme kararı vb. nedenlerle kimlik bilgilerinizde değişiklik olmuş ise, başvuru formuna bilgilerinizi önceki hali ile yazınız ve değişikliğe ilişkin belge fotokopilerini ekleyiniz.