Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesinde lisansüstü düzeyinde yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları çerçevesinde yürütülmekte olan her türlü eğitim-öğretim etkinliklerinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak esaslar, diploma ve unvanlar ile devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncımaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
b) İlgili Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitü Anabilim/Anasanat Dalını,
c) İlgili Kurul: Enstitü Kurulunu,
ç) İlgili Yönetim Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulunu,
d) Mütevelli Heyeti: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektörlük: Haliç Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ğ) Üniversite: Haliç Üniversitesini,
h) Yarıyıl: Bir akademik yarıyılı,
ı) Yıl: Bir akademik yılı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Kontenjan Belirlemesi, Başvuru,
Kayıt ve Kabul, Öğrenim Ücreti, Burslu
Öğrenciler ve İlişik Kesme

Giriş ve kontenjanların tespiti
MADDE 5 – (1) Anabilim/anasanat dalları; her yarıyılın sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci kontenjanlarını, her programın gerektirdiği yabancı dil dahilbaşvuru ve kabul koşullarını bağlı oldukları enstitüye önerirler. Öneriler ilgili kurulda karara bağlanarak Rektörlüğe bildirilir ve Senato kararı sonucu Üniversite tarafından ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile ilgili koşullar şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin diğer hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili enstitünün önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Değerlendirmede ALES puanı en az %50 ağırlıkla göz önünde tutulur. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES notu getirme şartı, ilgili enstitünün teklifi ve Senatonun onayı ile kaldırılabilir.
b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gerektiği ilgili Enstitünün önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Değerlendirmede ALES puanı en az %50 ağırlıkla göz önünde tutulur. Ancak Güzel Sanatlar ve Konservatuar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
c) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar ve Konservatuar programlarına başvurular dışında ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puan almış olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyöincelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitünün önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri olmamak koşuluyla, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
ç) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran ve kabul edilen adaylardan Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından başarı belgesi olanlar, yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulur. Bu sınavlardaki başarı baraj puanları en az, Test of English as a Foreign Language(TOEFL) Sınavından CBT için 227, IBT için 86, International English Language Testing System (IELTS) Sınavından 7,First Certificate in English (FCE)’den A, Certificate in Advanced English (CAE)’den B, Cambridge Certificate ofProficiency in English (CPE)’den C, YDS, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan 80'dir. Yabancı dil başarı belgesi bulunmayan adaylar için, Üniversite tarafından dönem başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına katılanlar, bu sınavda başarısız olmaları durumunda yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek ve yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadır. Bu öğrenciler için, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre iki yarıyıldan fazla olamaz ve öğretim süresine dâhil edilmez.
d) Türkçe lisansüstü programlara kabul edilen adaylar istedikleri takdirde Üniversite tarafından açılan yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrenciler için yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre iki yarıyıldan fazla olamaz ve öğretim süresine dâhil edilmez.
e) Lisansüstü programa aday başvuruları doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru esnasında bu Yönetmelikte belirtilen belgeler ile kayıt için gerekli diğer belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.
f) Başvurular, enstitü bünyesinde, program düzeyinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve en az iki öğretim üyesinden oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme komisyonları, anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü tarafından Rektörlüğe bildirilir ve onay sonrası duyurulur.
g) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları, adayların öğrenim ücretleri ile diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmelerinden sonra yapılır.
ğ) Kendi imkânlarıyla lisansüstü eğitim görmek üzere başvuran yabancı uyruklu adayların; lisans veya yüksek lisans derecelerini başvuracağı program için öngörülen alanlardan birinden almış olmaları, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve benzeri kuruluşların açacağı Türkçe dil bilgisi seviye tespit sınavını başardıklarını belgelemeleri (lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini Ülkemizde Türkçe olarak tamamlayanlarda bu koşul aranmaz), doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranların ayrıca ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları ve başvurularını istenen belgelerle birlikte ilan edilen kayıt süresi içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapmaları gerekir.Başvuruları uygun görülenler, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylarla birlikte değerlendirmeye alınırlar. Değerlendirme sonunda başarılı bulunarak kaydedilme durumuna gelen adayların, lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı ve daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alınacak görüş doğrultusunda ve kontenjan dışı tutularak programlara kabulleri sağlanır. Lisans/yüksek lisansını Türkiye’deki bir üniversitede yapmış olanlar için YÖK’ten uygunluk bildirimi istenmez.
h) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde lisansüstü öğrenim yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın lisans ve varsa yüksek lisans notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Gerekli görülen hallerde dil ve bilgi seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir, eksikleri belirlenenlere bu eksiklikleri tamamlatılabilir.
ı) Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabul işlemleri Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylarda olduğu gibi yapılır. Adayların başvuru sırasında YÖK Başkanlığından diploma denklik belgesini getirmeleri zorunludur.

Öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri her akademik yılbaşından önce Rektörlüğün önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek için öğrenim ücretleri ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yaptırmak ve yenilemek zorundadırlar. Burslu öğrenciler dışında, öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrenciler kayıt yaptıramaz, yenileyemez, izinli sayılamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Burslu öğrenciler
MADDE 8 – (1) Burs tahsisi ile ilgili işlemler, Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı; bir önceki derecesini başvurdukları lisansüstü programlardan farklı alanlarda almış olan adaylar ile başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyum sağlamak amacı ile uygulanan bir programdır. Bu programlara alınacak öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı bünyesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre oluşturulan değerlendirme komisyonları tarafından, lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri programların yapısına göre belirlenir.
(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir lisansüstü öğrencisinin alması zorunlu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin dışında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir. Bu derslerden alınan krediler, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilmesi durumunda program çerçevesinde sayılır.
(4) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin başvurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini en az (DD) notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamaları; bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin başvurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel/sanatsal hazırlık programı derslerinin her birini en az (CD) notu ile ve programı en az 2.60 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.
(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre, en çok iki yarıyıldır. Bu süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarının süresine dâhil edilmez. Bu süre içinde başarılı olmayanların kaydı silinir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim ya da anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşulu ile ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile enstitüde yürütülen diğer lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacakları ve yarıyıl bazındaki öğretim süresi de ayrıca belirtilir.
(2) Yatay geçişler ancak ders alma süresi içinde ve ilan edilen yatay geçiş kontenjları dahilinde yarıyıl başlarında yapılabilir.
(3) Doktora programlarında yatay geçiş yapan öğrenci, önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar bu sınava girmek ve başarmak zorundadır.
(4) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için, geçmek istenen programın belirlenmiş olan asgari kabul şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir.
(5) Yatay geçiş yapabilmek için öğrencinin not ortalamasının en az BC olması gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
(2) Özel öğrenciler kredi saati başına belirlenen öğrenim ücreti ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, her yarıyıl başında kayıt yaptırdıkları derslere devam eder. Bu öğrenciler programa kayıtlı öğrenciler gibi, derslerinin tüm koşullarına uymak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin ders uygulama ve sınav değerlendirmeleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Özel öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını belirten bir belge verilir.
(3) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz, seminer, tez veya dönem projesi yapamaz.
(4) Özel öğrencilik Üniversitedeki herhangi bir lisansüstü programa kayıt hakkı vermez. Ancak bu öğrencilerin programa kabul koşullarını yerine getirerek lisansüstü programlara kayıt olmaları durumunda, daha önceki başarı notları aynı şekilde kabul edilir. Diğer taraftan, kabul edilen derslerin kredilerinin toplamı, öğrencinin lisansüstü programda alması gerekli olan toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

Değişim programına katılan öğrenciler
MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurtdışındaki veya yurtiçindeki bir Üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programı çerçevesinde, yurtdışındaki veya yurtiçindeki Üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler; o dönem için üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının gözetiminde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca bu Yönetmelikte belirtilen not sistemine çevrilir, eşdeğer olarak kabul edilen dersin kredisi esas alınarak ilgili enstitü müdürlüğü tarafından öğrencinin transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır.
(2) Enstitüye başka üniversitelerden gelerek değişim programımıza katılan öğrencinin alması kesinleşen dersleri için, o günkü yürürlükte bulunan ücret sistemine göre tahsilât yapılır. Aynı değişim kapsamında gelen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersleri için kendilerinetranskript verilir.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Öğrenciler ders ve tez aşamasında her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğrenim ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler danışmanlarının gözetiminde ders programlarını yaparak kayıtlarını yenilerler. Derslerini seçen öğrenciler danışmanlarının onayını almak zorundadır. Aksi halde kayıt yenileme işlemleri geçersiz sayılır. Danışmanlık görevi, tez/dönem projesi danışmanı atanıncaya kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, belirtilen ek süre içinde kayıt yenileyebilirler.

İzinli sayılma
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, istekte bulunmaları durumunda ve aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulu tarafından bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izinli sayılabilir:
a) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Öğrencinin mahallin en büyük mülki amiri tarafından belgelenmesi koşulu ile doğal afetler nedeni ile öğrenimine devam edememe durumunda kalmış olması,
c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmış olması,
ç) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
d) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması,
e) Öğrencinin değişim programları dışında geçici olarak yurt dışında bir üniversiteye gitmesi.
(2) Öğrenciler başvurularını belgeleri ile birlikte enstitüye yapar. İzinli sayılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Birinci fıkranın (e) bendine göre izinli sayılan öğrenciler öğretim ücretlerini ödemek zorundadır. İzinli sayılma süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz ve tüm öğretim boyunca dört yarıyılı aşamaz.
(3) İzinli sayılan öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

İlişik kesme
 “MADDE 15 –  (Değişik 07.07.2014 – 29053) (1) Belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen orta öğretim kurumları mezunları veya bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin önlisans ve lisans programlarında yer alan derslereÜniversite Senatosunca belirlenen esaslar çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Buöğrencilere Rektörlük tarafından durumlarını gösteren bir belge verilir.”
(2) Özel öğrenciler, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenenöğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler.
(3) Özel öğrencilik Üniversitedeki herhangi bir programa kayıt hakkı vermez. Özel öğrenciler en çok 3 dönem için kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerin Üniversitenin herhangi bir önlisans veya lisans programlarına yerleşmesi durumunda daha önce başarılı oldukları derslerin başarı notları aynı şekilde kabul edilir.
(4) Özel öğrencilerin Üniversitenin disiplin ve ödeme koşullarını yerine getirmedikleri takdirde Üniversite ile ilişkileri kesilir.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlar ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 16 – (1) (Değişik – 28/01/2015 – 29250) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl ondört haftadan az olamaz. Gerektiğinde toplam ders saati aynı olmak kaydıyla sıkıştırılmış programlar da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.
(2) Lisansüstü eğitim-öğretim örgün ya da uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilebilir. İlgili ana bilim dalı ve ana sanat dalı önerisiyle öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Ders programlarının belirlenmesi ve derslerin kredi değerleri
MADDE 17 – (1) Lisansüstü müfredat, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Programlarda yapılacak değişiklikler her yıl en geç Mayıs ayı içinde aynı yolla belirlenir.
(2) Teorik derslerde bir saat, uygulama ve laboratuvarlar ile klinik uygulamalarda iki saat 1.00 kredi sağlar. Seminer, tez ve dönem projesi çalışmaları kredisizdir.
Kredi transferi ve ders saydırma
MADDE 18 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınan derslerin saydırılması, derslerden muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme işlemlerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.
(2) Öğrenci kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, kaydolduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

Derslere devam
MADDE 19 – (1) Öğrenciler örgün lisansüstü eğitimde derslere, uygulama ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.
(2) Uzaktan öğretimle yapılan lisansüstü programlarda, bazı çalışmaların örgün öğretimde olduğu gibi yüz yüze sürdürülmesine karar verilebilir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmaları dışında, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınırlar. Yarıyıl sonu sınavları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.
(2) Öğrencinin ders başarı notu; ara sınavlar, dönem içi çalışmalar ve devam durumu ile yarıyıl sonu sınavları ve/veya yarıyıl sonu proje değerlendirmesi göz önünde tutularak ilgili öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Ayrıca, final sınavına girme hakkı olduğu halde herhangi bir nedenle sınava girememiş veya girip de başarısız olmuş öğrenciler ile final sınav notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için ilgili yarıyılın sonunda anabilim/anasanat başkanlıklarının önerisi ve ilgili kurullarca belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır. Not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin, bu sınavdan alacakları notları geçerli sayılır. Seminer çalışması ile bir dönemde yapılan proje derslerine bütünleme sınavı uygulanmaz.
(3) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir ilkelere uyulur.

Not değerleri
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve bunlara karşılık gelen sayısal değerler aşağıda belirtilmiştir:
a) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Yüksek lisans dersleri için;
       Harf Notu            Katsayı              Sayısal Not
            AA                   4,00                   96-100
            AB                   3,80                    92-95
            BA                   3,50                    88-91
            BB                    3,20                    84-87
            BC                    2,90                    80-83
            CB                    2,60                    75-79
            CC                    2,30                    70-74
            CD                   2,00                    65-69
            FF                    0,00                    00-64 ”
“b) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Yüksek lisans bilimsel hazırlık dersleri için;
         Harf Notu           Katsayı             Sayısal Not
              DC                   1,70                    61-64
              DD                   1,40                    57-60 ”
“c) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Doktora/Sanatta Yeterlik dersleri için;
        Harf Notu           Katsayı              Sayısal Not
             AA                  4,00                   96-100
              AB                  3,80                    92-95
              BA                  3,50                    88-91
              BB                   3,20                    84-87
              BC                   2,90                    80-83
              CB                   2,60                    75-79
              FF                   0,00                     00-74”
“ç) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Doktora/Sanatta Yeterlik bilimsel hazırlık dersleri için;
    Harf Notu         Katsayı            Sayısal Not
          CC                 2,30                   70-74
          CD                 2,00                   65-69”
d) Yüksek lisans programları için lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için yüksek lisanstan alınan aynı kodlu dersler, lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık dersi olarak ayrıca açılabilir. Bilimsel hazırlık programlarında alınan notlar birinci fıkradaki tablolara uygun olarak harf notuna dönüştürülür.
(2) Ayrıca, öğrencilerin bir dersteki başarı durumları, birinci fıkradaki harf notlarının dışında kalan ve katsayısı olmayan aşağıdaki harflerden birisi ile belirlenir. Bunlardan;
a) NA (Devamsız) : Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve ortalama hesaplarında kredili dersler için F, kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.
b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, mazeretleri nedeni ile ders için gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu işareti alan öğrenciler, sınav döneminin bitiminden sonra en geç onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, I işareti F notuna dönüşür.
c) S (Yeterli): Kredisiz derslerde veya tez/dönem projesi çalışmalarında başarılı olunduğunda verilir. (S) notu genel not ortalamasına katılmaz.
ç) U (Yetersiz): Kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında başarısız olunduğunda verilir. (U) notu genel not ortalamasına katılmaz.
d) T (Transfer): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler ile bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer üniversitelerden alınan dersleri için verilir. T notu genel not ortalamasına katılmaz, ancak bu dersler öğrencinin ders yüküne ve kredisine sayılır.
e) M (Muaf): İlgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılan dersler için verilir. M notu genel not ortalamasına katılmaz, ancak bu dersler öğrencinin ders yüküne ve kredisine sayılır.
f) W (Çekilmiş): Öğrencilerin dördüncü hafta sonuna kadar çekildikleri dersler için verilir.
g) R (Tekrar): Tekrarlanacak dersler için verilir.
ğ) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin veya tez/dönem projesi çalışmasının devam ettiği durumlarda verilir. Gerçek not belirlendiğinde P notu gerçek harf notuyla değiştirilir.

Not ortalamaları
MADDE 22 – (1) Her öğrenci için, her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortalaması (GNO) olmak üzere iki ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve bu ortalamalara göre öğrencinin başarı durumu belirlenir.
(2) Bir dersin kredisi ile o derste alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.
(3) YNO, öğrencinin o yarıyıl programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.
(4) GNO, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerin son notları esas alınarak hazırlanacak ağırlıklı puanlarının toplamının alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.
(5) Not ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemleri virgülden sonra iki basamak yürütülür.
(6) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınan derslerin notları, lisansüstü not ortalamasına katılmaz.
(7) (Değişik 13.03.2014 – 28940 – Yürürlükten Kaldırma)
(8) (Değişik 13.03.2014 – 28940 – Yürürlükten Kaldırma)

Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için ders başarı notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CD, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin en az CB notu almış olması gerekir. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, verildikleri ilk yarıyılda tekrarlamak veya seçmeli derslerde, ilgili anabilim dalı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenciler veya dersin öğretim üyesi/görevlisi, bir sınavın notunun ilanını takip eden beş iş günü içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazı ile müracaat ederek, ilan edilen notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Sınav cevap kâğıdında; sehven okunmayarak not toplamına dâhil edilmeyen cevaplar ile sorulara verilen cevaplardan bazılarının sehven not toplamına dâhil edilmediği durumlar maddi hata olarak kabul edilir. Maddi hata incelemesinde, verilen cevaplar tekrar okunarak yeniden değerlendirilme yapılmaz. İtiraz üzerine, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yeniden incelenen sınav cevap kâğıdında maddi hata bulunmaması halinde, daha önce verilen not aynen kalır. Bu durumda sonuç, müdürlükçe öğrenciye bildirilir ya da sınav kâğıdındaki cevapların hepsine not atılmasında, notların toplamında veya soruların not tablosuna geçirilmesinde bir hata veya benzeri bir durum varsa, öğrenci veya dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yapılacak başvurular ilgili yönetim kurulu tarafından kesin karara bağlanır ve Rektörlüğe bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Ders yükü ve süre
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
(2) Öğrenci yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile lisans dersleri de alabilir. Ancak bu derslerin en çok iki tanesi ders yüklerine ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. Ayrıca, öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile programında öngörülen kredi toplamının yarısını aşmamak koşulu ile diğer üniversitelerden de lisansüstü dersleri alabilir.
(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede tamamlayabilirler. Ancak bu süre dersler için iki, tez için bir yarıyıl olmak üzere toplam üç yarıyıldan az olamaz.
(4) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilere en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanları, öğretim üyeleri arasından seçilir. Sanat dallarında ise en az yüksek lisans derecesine sahip öğretim görevlileri arasından da seçilebilir.
(2) Anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen niteliklere sahip ikinci tez danışmanı da aynı yolla atanabilir.
(3) (Değişik 13.03.2014 – 28940 – Yürürlükten Kaldırma)

Tez çalışması
MADDE 28 – (1) Tez danışmanı öğrencinin tez konusunu en geç üçüncü yarıyıl başına kadar belirler. Tez konusu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının onayı ile tez konusu aynı yolla değiştirilebilir.
(2) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(3) Tez danışmanı tarafından tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için; tezinin jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda ciltlenmemiş kopyası ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalına başvurur. İlgili anabilim/anasanat dalı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili enstitüye iletir.

Yüksek lisans tez jürisi ve tez sınavı
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri biri tez danışmanı, en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Tez danışmanının dışında kalan jüri üyelerinin öğretim üyesi olması gerekir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalı dışından veya başka bir üniversiteden atanmış ise, bu durumda en az bir üyenin üniversite dışından veya başka bir anabilim/anasanat dalından olması koşulu aranmaz. Biri başka bir anabilim/anasanat dalından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.
(2) Jüri üyeleri, tezin enstitü yönetimince kendilerine teslim edildiği tarihten sonra bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açıktır.
(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini teslim eder ve sınav en geç bir ay içinde aynı jüri tarafından yeniden yapılır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Diploma
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezsiz yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezli yüksek lisans programında alınan dersler geçiş yaptığı tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı
MADDE 31 – (1) (Değişik – 13.03.2014 – 28940) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir
(2) İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.
Ders yükü ve süre
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az on ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Öğrenci yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile lisans dersleri de alabilir. Ancak bu derslerin en çok üç tanesi ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. Ayrıca, öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile programında öngörülen kredi toplamının yarısını aşmamak koşulu ile diğer üniversitelerden de lisansüstü dersleri alabilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını en çok altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 33 –  (1) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciye, birinci yarıyıl sonunda ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir danışman atanır. Danışman öğretim üyesi veya sanat dallarında en az yüksek lisans derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir."

Dönem projesi ve yeterlik sınavı
MADDE 34 – (Değişik – 13.03.2014 – 28940) (1)  Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu belirler ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı onayı ile konu Enstitüye iletilir. Danışmanın önerisi ile dönem projesi konusu aynı yolla değiştirilebilir.
(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış bir rapor vermek zorundadır.
(3) Dönem projesi, sanat dallarında performans etkinliği şeklinde olabilir. Bu durumda öğrenci ayrıca performansı ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(4) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavı sözlü olarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından atanan üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılır. Danışmanın dışında kalan jüri üyelerinin öğretim üyesi olması gerekir.
(5) Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir rapor vermek zorundadır.

Diploma
MADDE 35 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan, dönem projesinin enstitüce istenen sayıdaki kopyası ile diğer evrakı Enstitüye teslim eden yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler geçiş yaptığı tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programları

Amacı ve kapsamı
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde uygulanabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. İki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek doktora programları açılabilir.

Ders yükü ve süre
MADDE 37 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir.
(2) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler lisans dersleri de alabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu öğrenciler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile öngörülen kredi toplamının yarısını aşmamak üzere diğer üniversitelerden lisansüstü dersleri alabilir.
(3) (Değişik – 28/01/2015 – 29250) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en çok oniki, lisans derecesi olan öğrenciler için en çok onsekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede tamamlayabilirler. Ancak, bu süre, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için altı yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıldan az olamaz.
(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.
(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını oniki yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için onsekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanının atanması
MADDE 38 – (Değişik 13.03.2014 – 28940) (1) Doktora programlarındaki öğrencilere en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Doktora tezinin niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da aynı yolla atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir.Doktora yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin derslerini başarı ile tamamladıktan sonra, bulunduğu programdaki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yüksek lisans derecesine sahip doktora programı öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler ise en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına alınır.
(3) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerinden başarılı olması gerekir
(4) Yeterlik sınavları, öğrencinin ders ve kredilerini tamamladığı yarıyıldan bir sonraki yarıyılda yapılır. Bir yılda iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.
(5) Yeterlik sınavına girebilmek için, öğrencinin sınava girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, sınav döneminden önce enstitü müdürlüğüne vermesi gerekir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Yeterlik sınavları; ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite sınavı doğrudan yapabileceği gibi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri de kurabilir.
(7) Yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sözlü sınav dinleyicilere açıktır.
(8) Yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini de göz önünde tutarak öğrencilerin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(9) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu dersi/dersleri başarıyla tamamlayamayan öğrenci, daha sonra ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
(10) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve yüksek lisans diploması alabilmek için geçmek istediği yüksek lisans programının tüm koşullarını sağlayan öğrenci, talebi halinde yüksek lisans programına geçebilir. Ancak bu durumdaki bir öğrenci, yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli diğer koşulları da yerine getirmek zorundadır. Yüksek lisans programlarına bu tür geçişler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşirTez izleme komitesi
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, sınavı izleyen bir ay içinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Üç öğretim üyesinden oluşan bu komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye bulunur. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 41 – (1) Öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi  önünde sözlü olarak savunur. Sözlü savunma dinleyicilere açıktır. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü sınavdan en az onbeş gün önce komite üyelerine teslim eder.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedildiğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığınca tutanakla Enstitü müdürlüğüne bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi oluşturulabilir. Programına aynı danışman ile devam etmek isteyen öğrenci, üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
(4) (Değişik – 28/01/2015 – 29250) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi altı ayda bir olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma notu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

Tezin sonuçlandırılması
MADDE 42 – (1) Tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini doktora tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için, tezinin jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda ciltlenmemiş kopyası ile birlikte anabilim dalına başvurur. İlgili anabilim dalı başkanlığı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili enstitüye iletir.
(3) Doktora tez jürisi ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri üç tanesi öğrencinin tez izleme komitesi ve en az bir tanesi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye belirlenebilir.
(4) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini teslim eder ve sınav en geç bir ay içinde aynı jüri tarafından yeniden yapılır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 37 nci maddenin birinci fıkrasının altıncı bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 43 – (1) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile doktora tezinin ciltlenmiş, enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı, tez sınavına giriş tarihinden sonraki bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder
(2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amacı ve kapsamı
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserini ortaya koymak, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, bağımsız araştırma yapmak ve sanat alanında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

Ders yükü ve süre
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az 21 kredilik yedi adet ders ile tez çalışması veya proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil ve benzeri uygulamalardan oluşur. Bu programa lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders ile tez çalışması veya proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil ve benzeri uygulamalardan oluşur. Bu derslerden en az iki tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılabilir.
(2) Sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrenciler lisans dersleri de alabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu öğrenciler ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile toplam kredi sayısının yarısını aşmamak koşuluyla diğer üniversitelerden lisansüstü dersleri alabilir.
(3) (Değişik – 28/01/2015 – 29250) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede tamamlayabilirler. Ancak, bu süre, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için altı yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıldan az olamaz. Bu süre içinde sanatta yeterlik programını tamamlayamayan öğrenci, daha sonra ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.
(4) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.
(5) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.
(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 46 – (Değişik 13.03.2014 – 28940) (1) Sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgilianasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tez, sergi veya proje ve benzeri çalışmalarını yürütecek bir danışman atanır. Danışman öğretim üyeleri arasından seçilir. Anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Sanatta yeterlik tezinin niteliği birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman da aynı yolla atanabilir. İkinci danışman doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak koşulu ile diğer bir üniversiteden de olabilir. Danışman, öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasının konusunu belirler. Konu, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının önerisi ile konu aynı yolla değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmanın; sanat alanına yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir sanat alanında uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Sanatta yeterlik çalışmalarını tamamlayan öğrenciler elde ettikleri sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenciler ise çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini, sergi ve projesini sanatta yeterlik jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(3) Danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için tezinin jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda ciltlenmemiş kopyası ile birlikte ilgili anasanat dalına başvurur. İlgili anasanat dalı başkanlığı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili enstitüye iletir.
(4) Sanatta yeterlik jürisi ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye belirlenebilir.
(5) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav sanatta yeterlik çalışmasının sunulması veya tezle ilgili performansın yapılması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini teslim eder ve sınav en geç bir ay içinde aynı jüri tarafından yeniden yapılır.
(8) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 45 inci maddenin birinci fıkrasının altıncı bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 48 – (1) (Değişik 13.03.2014 – 28940) Öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş, enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı, tez sınavına giriş tarihinden sonraki bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder
(2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye anasanat yeterlik diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Disiplin işlemleri
MADDE 49 – (1) Öğrencinin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 50 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli-taahhütlü olarak, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise elektronik posta, ilan panolarında veya üniversitenin internet sitesinde ilan edilerek yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili kurulların kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.