Haliç Üniversitesi Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Haliç Üniversitesi Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Haliç Üniversitesi Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HALİÇ BİLTEK): Haliç Üniversitesi Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede fen, sosyal ve yaşam bilimleri alanlarında araştırma potansiyelini belirlemek ve gelişmesine destek olmak; bu alanlarda kuramsal, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversite bünyesindeki birimlerde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvarların kullanımında eşgüdümü sağlamak ve araştırma-geliştirme (AR-GE) olanaklarını geliştirmek, güçlendirmek,

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi kamu kurum ve kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları ve uygulamaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite bünyesindeki mevcut araştırma ve uygulama birikimine uygun çağdaş teknoloji ile ilgili programlar açılmasını önermek ve lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında çağdaş teknolojiler ile ilgili dersler açılmasını teşvik etmek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kolokyum, sergi ve benzeri bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

c) Fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırma ve destek programları oluşturmak,

ç) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile projeler geliştirmek ve işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayı ile Rektöre sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Üniversitede görev yapan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılanlar ile altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine aynı usulle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkez bünyesinde gerekli görülen durumlarda bilimsel çalışma grupları ve uzmanlık komisyonları kurmak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Müdür aracılığı ile Rektörlüğe sunmak,

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak,

d) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek,

e) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer alanlarda destek ve planlama çalışmaları yapmak,

f) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını oluşturmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkeze katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez çalışmalarını değerlendirmek ve Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve öneriler sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez gelirleri

MADDE 11 – (1) Merkezin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden aktarılacak ödenek,

b) Proje gelirleri,

c) Danışmanlık ve hizmet bedelleri.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.