Engelli Öğrenci Birimi

Haliç Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi:

Başkan:
Rektör Yardımcısı 

Üyeler:
Genel Sekreter

Öğr.Gör. Fatma ÖZHAN

Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü İlkay SANCAKTAR

 

Haliç Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yapılanması ve Çalışması Esasları Yönergesi 

(Senato: 26.04.2007)

Birinci Bölüm

Amaç  Kapsam ve Dayanak 

Amaç  ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, T.C. Haliç Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Haliç Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Engelli Öğrenciler Birimi yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektedir.  

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre hazırlanmıştır.    

İkinci Bölüm

Haliç  Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Yapılanması ve Çalışma Esasları 

Haliç  Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi

Madde 3- Haliç Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Yönetimi Haliç Üniversitesi Rektörü tarafından bir Rektörü Yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı engelli öğrenciler birimi oluşturulur. Haliç Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Engelli Öğrenciler Birimi’nin müdürüdür. Birim üyelerinin görev süresi üç yıldır.   

Birimin Görevleri

Madde 4 –  a) Haliç Üniversitesi programına kaydı yapılan engelli  öğrencilerin öğrenimini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını  karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri sağlamak.       

b) Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitimin ortamını düzenlemesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında karar almak.       

c) Yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve engelliyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgilendirici doküman hazırlamak, bilinç düzeyini artırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.       

d) Bu konularda program ve projeler geliştirmek.       

e) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısını ve yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.       

f)  Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.      

g) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, Haliç Üniversitesinde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine imkan veren bir web sitesi oluşturmak.      

h) Aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını  denetlemek.      

k) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.       

l) Bütün öğrencilerin, adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.      

m) Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek üzere, engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.   
 

Üçüncü Bölüm

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük

Madde 5 - Bu yönerge Haliç Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 6 – Bu yönerge hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.