Yrd.Doç.Dr. ŞEYMA ÇALIŞKAN ÇAVDAR
İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri, 1999
YÜKSEK LİSANS
:
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, 2005
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tez Konusu: “İktisadi Konjonktürün Belirlenmesinde Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri Ve Bir Uygulama”
Tez Danışmanı: Prof.Dr.Selahattin Güriş

Doktora Tez Konusu: “Türkiye’de Bütçe Açığının Makroekonomik Etkilerinin VAR modelleri ile İncelenmesi”
Tez Danışmanı:Prof.Dr.Ahmet Gökçen
Yayın Listesi
. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
• Erhan Çene, Filiz Karaman, Şeyma Çalışkan Çavdar,(2013) , "Motives of buying organic products and habits of organic buyers in Turkey", Journal of Food, Agriculture & Environment – JFAE, Print ISSN: 1459-0255; Online ISSN: 1459-0263, Vol.11 (3&4 ) : 5 3 9 - 5 4 8 . (SCI-E)
• Alev Dilek Aydin, Seyma Caliskan Cavdar, " Two Different Point Of Views Through Artificial Intelligence And Vector Autoregressive (VAR) Models For Ex-Post and Ex-Ante Forecasting",Computational Intelligence and Neuosciences, Volume 2015 (2015), Article ID 409361.(SCI-E)
Atıflar:
• X Guo, J Shi, D Ren , , 2016, " Coal Price Forecasting and Structural Analysis in China", Discrete Dynamics in Nature and Society.(SCI)
• Nikola M. Tomasevic, Aleksandar M. Neskovic, and Natasa J. Neskovic, Int. J. Neur. Syst. 27, 1750008 (2017)
• Fachrurrazi, SaifulHusin, TripoliMubarak, " Neural Network for the Standard Unit Price of the Building Area", Procedia, Volume 171, 2017, Pages 282-293.

• X Guo, J Shi, D Ren, J Ren, Q Liu , " Correlations between air pollutant emission, logistic services, GDP, and urban population growth from vector autoregressive modeling: a case study of Beijing, Natural Hazards, June 2017, Volume 87, Issue 2, pp 885–897 (SCI)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• Seyma Caliskan Cavdar, Alev Dilek Aydin ,(2015)." A Different Perspective For Current Account Deficit Issue On Some OECD Member Countries: A Binary Panel Logit Approach", Research in World Economy, Vol. 6, No. 3, pp.15-22.(ECONLIT)
• Alev Dilek Aydin, Seyma Caliskan Cavdar, (2015)." Prediction of Financial Crisis with Artificial Neural Networks: An Empirical Analysis on Turkey", International Journal of Financial Research, Vol. 6, No. 4,pp.36-45.(ECONLIT)
• Seyma Caliskan Cavdar, Alev Dilek Aydin (2015). " An Empirical Analysis for the Prediction of a Financial Crisis in Turkey through the Use of Forecast Error Measures", Journal of Risk Financial Management. 2015, 8, pp.337-354.(ECONLIT)
• Alev Dilek Aydin, Seyma Caliskan Cavdar,(2015) " Corporate Governance and Dividend Policy : An Empirical Analysis From Borsa Istanbul Corporate Governance Index (XKURY) ",Accounting and Finance Research, Vol 4, No 3.pp.66-76.(ECONLIT)
• Seyma Caliskan Cavdar, Alev Dilek Aydin, Mehmet Fatih Karaaslan, (2015). " A Geometric Interpretation and Comparison of the Methods Of Ordinary Least Square (OLS) and Bivariate Lagrange Interpolation".Mathematical Theory and Modeling, Vol.5, No.9, pp.1-16.(EBSCO)
• Seyma Caliskan Cavdar, Alev Dilek Aydin, (2015). "Consumer Attitudes Towards Organic Food Applications, Environmental Issues and Genetically Modified Organisms (GMOs) ",Food Science and Quality Management, Vol.41,pp.115-128.(EBSCO)
• Şeyma Çalışkan Çavdar, (2011), "Türkiye İçin İkiz Açık Hipotezinin Testi", e-Journal of New World Science Academy, Volume:6, Number:4, Artical Number: 3C0082, ss.422-431(EBSCOHOST)
• Şeyma Çalışkan Çavdar, (2011), "Dış Ticaret Hadleri ve Reel Döviz Kuru İlişkisi:Türkiye Örneği ", e-Journal Of New World Science Academy, Social Sciences, Volume:6, Number:4, Artical Number:3C0085, ss.455-463(EBSCOHOST)
• Şeyma Çalışkan Çavdar, (2011), "Türkiye’de Bütçe Açıklarının İktisadi Büyüme Ve İstikrar Üzerine Etkileri (1994:Q1-2004:Q4) ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz 2011, Cilt:10, Sayı:37, (026-041)
• Şeyma Çalışkan Çavdar, Filiz Karaman, (2013), "Cari Açık ve Bütçe Açığını Etkileyen Faktörlerin Nedensellik İlişkilerinin Diyagram Yoluyla Gösterimi: Türkiye Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Y.2013, C.18., Sayı:1,ss..405-416 (EBSCOHOST)

ATIFLAR:

• Hakan TÜRKAY, "Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı Ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi",C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2013

• Uğur ADIGÜZEL, " Türkiye’de Cari Açiğin Asimetrik Davranişinin Analizi", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s.61-74


• Mustafa KARABACAK, Oytun Meçik and Erhan Genç, "Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile BİST 100 Endeks Getirisi ve Altın Getiri Serisi Volatilitesinin Tahmini, International Journal of Alanya Faculty of Business, Year:2014, Vol:6, No:1, s. 79-90


• Seyma Caliskan Cavdar, Alev Dilek Aydin, (2015)"An Empirical Analysis About Technological Development And Innovation Indicators", Procedia-Social And Behavioral Sciences. 195 ( 2015 ) 1486 – 1495 .
• Seyma Caliskan Cavdar, Alev Dilek Aydin,(2015) " An Experimantal Study On Relationship Between Student Socio-economic Profile, Financial Literacy, Student Satisfaction And Innovation Within The Framework Of TQM", Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 ( 2015 ) 739 – 748.
• Seyma Caliskan Cavdar, Alev Dilek Aydin ," Understanding The Factors Behind Current Account Deficit Problem: A Panel Logit Approach On 16 OECD Member Countries" , Procedia Economics and Finance,2015, pp.187-194.
• Alev Dilek Aydin, Seyma Caliskan Cavdar, " Comparison of Prediction Performances of Artificial Neural Network (ANN) and Vector Autoregression (VAR) Models : The Case of Turkey", Procedia Economics and Finance,2015, pp.3-14.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
• Şeyma Çalışkan Çavdar, (2011), "Türkiye’de Bütçe Açığının Ekonomiye Etkilerinin Johansen Koentegrasyon Yöntemiyle Uzun Dönemli İlişkisinin İncelenmesi", 12th Internatıonal Symposıum On Econometrıcs Statıstıcs And Operatıons Research, May 26-29 2011, Denizli –TURKEY, ss. 683-700
• Şeyma Çalışkan Çavdar, (2011), "Türkiye Ve Seçilmiş AB Üye Ülkelerinin Turizm Gelirlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme (MDS) Analizi İle Değerlendirilmesi", International Science and Tecnology Conference, 7-9 Aralık 2011, ss.896-903
• Şeyma Çalışkan Çavdar, (2011), "Kamu Kesimi Açıklarının Ekonomik Konjonktüre Etkilerinin VAR Modelleri İle Çok Yönlü Analizi: Türkiye Uygulaması (1998-2009)", International Science and Tecnology Conference, 7-9 Aralık 2011, ss.486-493
• Mehmet Fatih Karaaslan, Şeyma Çalışkan Çavdar , (2012), " Geometric Perspective On The Methods of Bivariate Lagrange Interpolation and OLS", ICAAA 2012 International Conference On Applied Analysis And Algebra, 20-24 June 2012-Abstract Book, pp.168
• Şeyma Çalışkan Çavdar, Mehmet Fatih Karaaslan ,(2012), " Küresel Ekonomik Kriz Sonrasi Temel Ekonomik Göstergeler Bakimindan AB Üyesi Ülkeler Ve Türkiye’nin Çok Boyutlu Karşılaştırması", İstatistik Günleri Sempozyumu İGS 2012, 11-13 Ekim 2012 ,Eskişehir.

• Filiz Karaman, Erhan Çene, Şeyma Çalışkan Çavdar, (2014), " Bayesian Multinomial Logistic Regression Model Of Organic Food Buyers Data", 15.Uluslararası Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Sempozyumu", 22-25 Mayıs 2014 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
• Cavdar, C. S. & Aydin, D. A. (2015). Understanding The Factors Behind Current Account Deficit Problem : A Panel Logit Approach On the 16 OECD Member Countries. International Institute of Social and Economics Sciences 3rd Economics & Finance Conference. 14-17 April, Rome, Italy.
• Cavdar, C. S. & Aydin, D. A. (2015). Comparison of Prediction Performances of Artificial Neural Network (ANN) and Vector Autoregressive (VAR) Models by Using the Macroeconomic Variables of Gold Prices, Borsa Istanbul (BIST) 100 Index and US Dollar-Turkish Lira (USD/TRY) Exchange Rates. International Institute of Social and Economics Sciences 3rd Economics & Finance Conference. 14-17 April, Rome, Italy.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
• EKONOMETRİ, Lisans Yayıncılık,Gecikmesi Dağıtılmış Regresyon Modelleri
• Cavdar, C. S. & Aydin, D. A. (2017). The Artificial Intelligence and Ecometrical Applications in the Field of Finance. Seckin Publishing Company (to be published in November, 2017).
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• Şeyma Çalışkan Çavdar, (2011), "Türkiye’de Finansal Krizlerin Öncü Göstergelerinin Belirlenmesinde Faktör Analizi Yaklaşımı", Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Temmuz – Aralık 2011, Yıl: 4, C: 4, Sayı: 8, ss. 97-113
• Şeyma Çalışkan Çavdar, (2012), "İmkb Ulusal–100 Endeksi Getiri Volatilitesinin ARCH Modelleri İle Analizi (1998:01-2009:12)", Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Ocak-Haziran 2012, Yıl:5, C:5,Sayı:9, ss.65-79
• Cavdar, C. S. & Aydin, D. A. (2017). The Effect of Volatility in the Borsa Istanbul Corporate Governance Index (XKURY): An Examinaton with the ARCH, GARCH and SWARCH Models. Y.2017, C.22, S.3, s.697-711.