Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ders İçerikleri

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLER


TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Temel bilgisayar ve ağlar, yazılımların tanıtımı, internette etkin tarama yapma ve interneti iletişim aracı olarak kullanma.


BASIC INFORMATION TECHNOLOGY USAGE
Basic computer and networks, introducing softwares, efficiently Internet browsing and use as a communication tool.


FİZİK
Fiziksel nicelikler, Vektörler, Düzgün hızlanan hareket, Newtonun hareket yasaları, statik denge, iş ve enerji, doğrusal momentum, dairesel hareket dönmede iş enerji ve momentum. Vibrasyon ve dalgalar, ses, elektriksel kuvvetler ve alanlar, elektrik potansiyeli, doğru akım devreleri, manyetizma.


PHYSICS
Physical quantities, vectors, properly accelerated motion, Newtons laws of motion, static balance, work and energy, linear momentum, circular movement motion’s work, energy and momentum. Vibration and waves, sound, electrical forces and fields, electric potential, direct current circuits, magnetism.


REHABİLİTASYON VE ETİK
Temel etik prensipler; fizyoterapi ve rehabilitasyon tarihi ve kavramı; hastanın pozisyonu, tedavisi, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları ile alakalı ulusal ve uluslar arası kanun ve kurallar; fizyoterapi ve rehabilitasyonda ekip çalışmasının önemi.


REHABİLİTATİON AND ETHİC
Basic ethic principles, the history and the concept of physical therapy and rehabilitation; patient’s situations and treatment, national and international laws and rules about the duty and the responsibility of physiotherapists; the importance of team work in physiotherapy and rehabilitation.


FİZYOTERAPİDE TEMEL UYGULAMA ALANLARI
Isı ışık modalitelerine ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontra endikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri.


BASIC APPLICATION AREAS IN PHYSIOTHERAPY
Thermo and light therapy modalities’s physical principals, physiological effects, methots of application, endications and contraendications, basic informations about risks and clinical application samples.


KLİNİK BİYOKİMYA
Klinik biyokimyaya giriş, Hücre, Hücre membranı, Proteinler, Vitaminler, Lipidler, Karbonhidratlar, Enzimler, Metabolizma.


CLINIC BIOCHEMISTRY
Introduction of biochemistry, cell, cell membrane, protein, vitamins, lipids, carbonhydrates, enzyms and methabolis.


İNGİLİZCE I
İngilizce gramer kuralları, gramer alıştırmaları, çeviriler.


ENGLISH I
English grammar rules, grammar exercises, translations.


TÜRK DİLİ
Dil aileleri, Türkçesinin dönemsel dil özellikleri ve bu dönemde yazılmış eserler, Edebiyatın tanımı, Tiyatro türünün tarihsel gelişimi, yapısal özellikleri, Tragedya, komedyanın doğuşu, gelişimi, örnek metinlerin çözümlenmesi, Klasisizm akımı ve özellikleri.


TURKISH LANGUAGE
Language families, features of Turkish language and literature works written during this period, definition of the literatüre, theatre’s historical development and it’s structural properties, tragedy and comedy’s origin, development and analysis of sample texts, Classicism flow and it’s properties.


ANATOMİ I
Giriş, anatomik terimler ve kavramlar, organ ve sistemler, lokomotor sistem, kemik ve iskelet, kemik grupları, baş kemikleri, gövde kemikleri, columna vertebralis, articulats eklemler, kaslar: baş, kol, karın, kalça kasları, uyluk, bacak kasları.


ANATOMY I
Introduction, anatomical terminolog, organs and systems of body, locomotor system and sceleton, bone groups, head bones, columna vertebralis, joints, muscles; head, arm, abdominal, hip, thigh and leg muscles.


FİZYOLOJİ I
Hücre ve işlevi, membran fizyolojisi, vücut sıvıları, kan hücreleri, kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi, böbrek ve fonksiyonları.


PHYSIOLOGY I
Cell and its function, membrane physiology, body liquids, blood cells, heart and vascular system, pulmonary system, kidney and its functions.
HİDROTERAPİ
Hidroterapide kullanılan tanımlar, hidroterapide fizyolojik kavramlar, hidroterapide uygulama yöntemleri, girdap banyoları, kelebek banyoları, duşlar, fluidoterapi, saunalar, havuz tedavisi ve su içi egzersizleri, hidroterapide kullanılan testler, kaplıcalar. Su tedavisinin fizyolojik etkileri, faydası ve yapılış şekilleri üzerine teorik ve pratik bilgiler.


HYDROTHERAPY
Definitions of hydrotherapy, physiological concepts of hydrotherapy, methods of hydrotherapy application, whirlpool baths, butterfly baths, showers, fluidotherapy, saunas, pool therapy and in-water exercises, tests that used in hydrotherapy, spas. Theoretical and practical information on the physiological effects of water treatment, its utility and its form.


PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON
Hasta ile sağlık profesyoneli arasındaki ilişki, sosyal destek, özürlü ve kronik hastaya psikososyal yaklaşım, hasta psikolojisi, psikolojik testler ve değerlendirmeleri, zeka özürleri ve ilgili konular.


PSYCHOSOCIAL REHABILITATION
The relationship between patient and health professional, social support, psychosocial approaches to disabled and long termed patient, patient psycholog, psyhocological tests and examinations, mental disabilities and related issues.


İNGİLİZCE II
Gramer alıştırmaları, gramer yapılarının analizi, çeviriler.


ENGLISH II
Grammar exercises, grammar structures, analysis of translations.


TÜRK DİLİ II
Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım.


TURKISH LANGUAGE II
Words, speech disorders, and oral and written expression.


FİZYOPATOLOJİ
Hücre Fizyopatolojisi, Hücre ölümü ve Kanser, Anemi, Hemoglobinopatiler, Lösemi, Pıhtılaşma bozuklukları, Hipertansyon, Şok, Solunum Sistemi Tıkanmaları, Dolaşım Bozukluğuna Bağlı Akciğer Hastalıkları, Merkezi Sinir Sisteminin Denge Mekanizması, Enfeksiyöz Olmayan sinir Sistemi Hastalıklarının Fizyopatolojisi, Sindirim Sistemi Fizyopatolojisi, Kalsiyum Fosfor Metabolizması Fizyopatolojisi, Tiroit bezi Fizyopatolojisi, Endokrin Pankreas, Üreme Sistemi Fizyopatolojisi, Böbrek fonksiyon bozuklukları, Elektrolit, asitbaz bozuklukları ve diüretikler.


PHYSIOPATHOLOGY
Cell physiopathology, cell death and cancer, anemia, hemoglobinopathy, leukemia, flocculate disorders, hypertension, shock, respiratory system blockages, lung diseases cause by circulatory disorders, the balance mechanism of the central nervous system, physiopathology of noninfectious nervous system diseases, pathophysiology of digestive system, physiopathology of calciumphosphorus metabolism, physiopathology of thyroid gland, the endocrine pancreas, physiopathology of the reproductive system, renal function disorders, electrolytes, acidbase disorders and diuretics.


ANATOMİ II
Nöroanatomi, endokrin, kardiyovasküler, solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerinin yapı ve fonksiyonları.


ANATOMY II
Neuroanatomy and the functions of endocrin, cardiovascular, pulmonary, gastrointestinal and excretory systems.


FİZYOLOJİ II
Sindirim sistemi, metabolizma, sinir sistemi, duyu fizyolojisi, kas fizyolojisi, endokrin sistem ve üreme fizyolojisi.


PHYSIOLOGY II
Gastrointestinal system, metabolism, nerve system, sensorial physiology, muscle physiology, endocrin system and reproductive system physiology.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Atatürk inkılapları çerçevesinde, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlere bakış ve toplumu ve devleti ileriye götürecek unsurlar.


PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTION I
Within the framework of Atatürk's reforms, overview of the political, social, economic and cultural changes and take forward the state and society elements.


EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, solunum sistemi ve solunum kontrolü, kas fizyolojisi, kas iskelet sistemi, sinir fizyolojisi, enerji sistemi, egzersiz ve endokrin sistem, yaşlanma ve egzersiz, diyabet ve egzersiz, egzersiz performansı ve çevresel faktörler, kişisel farklılıklar var enerji kapasitelerinin ölçülmesi, vücut kompozisyonu- enerji dengesi ve egzersizin sağlıkla ilişkili yönleri, egzersiz sonrası toparlanma.


EXERCİSE PHYSIOLOGY
Cardiovascular system and exercise, respiratory system and breathing control, muscle physiology, muslceskeleton system, nervous physiology, energy system, exercise and endocrine system, aging and exercise, diabeties and exercise. Exercise performance and environmental factors, individual differences, measurement of energy capacities, body composition-energy balance and health-related aspects of exercise, post-exercise recovery.


FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME ANALİZ
Anamnez, hasta değerlendirmesinde ilke ve yöntemler, postür ve analizi, kısalık testleri, esneklik testleri, antropometrik ölçümler, normal eklem hareket açıklıkları ve kas testi.


ASSESSMENT AND ANALYSES İN PHYSİOTHERAPY AND REHABİLİTATİON
Anamnesis, patient assessment guides and methots, posture analyses, muscle shortnes and flexibility tests, antropometric measurements, normal range of motion and muscle testing.


KLİNİK NÖROANATOMİ
Nöroanatomiye giriş, hareket sistemiyle ilgili nöroanatomik yapılar, nörolojik inspeksiyon,
serebrovaküler hastalıklar, merkezi sinir sistemi infeksiyonları, beyin tümörleri, demiyelizasyon hastalıkları.


CLINICAL NEUROANATOMY
Introduction to neuroanatomy, neuroanatomic structures related to the motion system, the neurological examination, cerebrovascular diseases, central nervous system infections, brain tumors, and demyelination diseases.


MANİPÜLASYON MOBİLİZASYON I
Spesifik masaj ve mobilizasyon tekniklerinin mekanik ve fizyolojik etkileri ve bunların pratik uygulamaları.


MANIPULATION AND MOBILIZATION I
Spesific masage and mobilization technic’s mecanic and physiologic effects and their clinical applications.


KLİNİK BİLİMLER I
Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları, romatizmalar, nonartiküler romatizmal hastalıklar, karaciğer ve bilier sistem hastalıkları; böbrek, endokrin sistem, intestinal sistem ve matabolik hastalıklar ve enfeksiyon.


CLINICAL SCIENCES I
Muscleskeletal system and connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, nonarticular rheumatic diseases, diseases of the liver and spleen system; renal, endocrine system, intestinal system and metabolic diseases and infections.


İLK YARDIM
İlkyardım temel uygulamaları, hasta/yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar ve şok, yaralanmalar, ısı dengesi bozuklukları, kırık, çıkık ve burkulmalar, kafatası ve omurga yaralanmaları, diğer acil durumlar, zehirlenmeler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri.


FIRST AID
Basic first aid practices, patient/injured assessment, basic life support, bleeding and shock, injuries, heat balance disorders, fractures, dislocations and sprains, skull and spine injuries, other emergencies, poisoning, techniques for carrying sick and wounded.


KİNEZYOLOJİ BİYOMEKANİ
Hareketin mekanik ve patomekaniği, eklemkemikkaskıkırdakkollajen dokular, denge, gravite, eksen ve düzlemler, klinik durumlar ve hareket bilimi arasında ilişki.


KINESIOLOGY AND BIOMECHANIC
Mechanic and pathomechanics of motions, joint bone muscle cartilage collagen tissues, balance, gravity, axis and planes, relations between clinical conditions and motion science.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Atatürk inkılapları çerçevesinde, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlere bakış ve toplumu ve devleti ileriye götürecek unsurlar.


ATATÜRK'S PRINCIPLES AND TURKISH REVOLUTION HISTORY II
Within the framework of Atatürk's reforms, overview of the political, social, economic and cultural changes and take forward the state and society elements.


ELEKTROTERAPİ
Elektroterapi akımlarının fizyolojik etkileri. Terapi modaliteleri ve hastalıklarda kullanım şekilleri. Terapi protokolünün hazırlanması ve hastaya uygulanması. Elektriğin tedavi amaçlı kullanım felsefesini, elektriksel ve fiziksel ajanların vücutta meydana getirdikleri fizyolojik (örn. enflamasyon, yumuşak doku sertlikleri, ağrı) ve psikolojik (psikosomatik ağrı) olaylar. Elektroterapi uygulamaları.


ELECTROTHERAPY
Physiologic effects of electrotherapy currents. Therapy modalities and their usage in clinical conditions. Preparing the therapy protocol and applying to the patients. Using electrical currents for treatment, Physiological and psycological reactions of body to the electrical and physical agents. Electrotherapy and clinical applications.


PATOLOJİK KİNEZİYOLOJİ
Omurga, skolyoz, pelvis, kalça, diz, ayak, omuz-kol kompleksi, dirsek, el bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği.


PATHOLOGİCAL KİNESİOLOGY
Vertebral column, scoliosis, pelvis, hip, knee, foot, shoulder arm complex, elbow, wrist and hand mechanic and patomechanic.


MANİPULASYON – MOBİLİZASYON II
Klasik masaj, konnektif doku masajı, periferal mobilizasyon, fonksiyonel masaj teknikleri.


MANIPULATIONMOBILIZATION II
Classic massage, connective tissue massage, peripheral mobilisation, functional massage techniques.


FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA KLİNİK YAZ UYGULAMASI I
4 haftalık yaz stajı periodu boyunca çeşitli kliniklerde (ortopedi, nöroloji, romatoloji gibi) (ortopedi, nöroloji, romatoloji gibi) ve fizyoterapi uygulamalarının olduğu alanlarda fizyoterapist gözlemcilerin konrolünde çalışmalara katılmak.


CLINICAL SUMMER PRACTICE I OF PHYSİOTHERAPY AND REHABILITATION
Throughout the period of 4 week summer internship students participates clinical practice in various clinics (Orthopedics, Neurology, Rheumatology, etc) and physiotherapy clinics under the control of a physical therapist supervisor.


NÖROFİZYOLOJİ
Emosyonel süreçler, refleksler, hareketin nörofizyolojisi. Normal ve anormal kas reseptör fonksiyonu, spinal refleksler, serebellum, bazal ganglyonlar, ve korteksin motor alanları.


NEUROPHYSIOLOGY
Emotional processes, reflexes, neurophysiology of movement. Normal and abnormal muscle receptor function, spinal reflexes, cerebellum, basal ganglia, motor areas of cortex.


TEMEL EGZERSİZ UYGULAMALARI
Fizyoterapi alanına yönelik egzersizlerin(Postür egzersizi, ilerleyici dirençli egzersiz, Kalistenik egzersiz, Codman egzersizleri, Wand egzersizleri, BurgerAllen egzersizleri, Williams egzersizleri, skolyoz egzersizleri, relaksasyon egzersizleri, germe egzersizleri) uygulamalı bir şekilde yapılması.


BASIC EXERCISE PRACTICING
The practice of exercises in physiotherapy ( posture exercises, progressive resistance exercises, calisthenic exercises, Codman exercises, Wand exercises, BurgerAllen exercises, Williams Exercises, scoliosis exercises, relaxation exercises, streching exercises).


KLİNİK BİLİMLER II
Anestezi ve reanimasyon, genel cerrahi, Onkoloji, Göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, plastik cerrahi, Acil yardım, radyoloji, kulakburunboğaz hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, farmakoloji, dermatolojik hastalıklar


CLINICAL SCIENCES II
Anaesthesia and intensive care, general surgery, oncology, thoracic surgery, cardiovascular surgery, plastic surgery, emergency, radiology, earnosethroat diseases, infectious diseases, pharmacology, dermathological diseases


ORTEZ VE REHABİLİTASYONU
Ortez tanımı, sınıflama, biyomekaniğine giriş, alt ve üst ekstremite ortezleri, Ortez malzemeleri ve teknikler, Ortezlerde kullanılan değerlendirme ölçekleri, Çocuk ortezleri, Asistif destekler Tekerlekli sandalyeler ve özellikleri.
ORTHESIS AND REHABILITATION


Definition and classification of orthesis, introduction to biomechanics, upper and lower extremity orthesis, Orthotic materials and techniques, rating scales that are used in children orthoses, wheelchairs and assistive supports properties.


ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
Ortopedik rehabilitasyonun temel ve Biyomekanik kavramlar, Servikal, torakal, lomber omurga hastalıkları ve rehabilitasyonu, Omuz, dirsek, el bileği, el, pelvis ve kalça, diz, ayak bileği ve ayak hastalıkları ve rehabilitasyonu, normal yürüme, patolojik yürüme, bilgisayarlı yürüme analizi.


ORTHOPEDIC REHABILITATION
The basic concepts of biomechanics and orthopedic rehabilitation, Cervical, thoracic, lumbar spine diseases and their rehabilitation, shoulder, elbow, wrist, hand, pelvis, hip, knee, ankle and foot disorders and their rehabilitation, computerized analysis of normal to pathological walking gait.


SPORDA FİZYOTERAPİ
Spor fizyoterapisti kimdir, Türkiye ve Dünyada spor fizyoterapistliği, sporcunun değerlendirilmesi, sporcu beslenmesi ve doping, fiziksel uygunluk testleri, spor yaralanmalarının önlenmesi, spor yaralanmaları, spor yaralanmalarında ilk yardım ve ön tedavi, taping ve bandajlamaya yönelik teorik eğitim ve pratik uygulamalar, spor yaralanmalarında rehabilitasyon süreçleri, yaralanmadan sonra spora dönüş.


SPORTS PHYSIOTHERAPY
Definition of sports physiotherapists, sports physiotherapists in Turkey and in the World, evaluation of athletes, athlete’s nutrition and doping, physical fitness tests, prevention of sports injuries, sports injuries, first aid and pre-treatment for sports injuries, theoretical training and practical applications for taping and bandages, rehabilitation processes in sports injuries, return to the spor after injury.


NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I
Proprioseptif nöromüsküler fasilitasyon (PNF) tekniklerinin anlatılması ve uygulanması.


NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES I
Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) techniques and practice.


PEDİATRİK REHABİLİTASYON
Serebral palsi, spina bifida, Down sendromu, mental gerilik, nöromüsküler hastalıklar, Rett sendromu, otizm ve bunların rehabilitasyonları, hippoterapi.


PEDIATRIC REHABILITATION
Cerebral palsy, spina bifida, Down syndrome, mental retardation, neuromuscular diseases, Rett syndrome, autism, and their rehabilitation, hippotherapy.


EL REHABİLİTASYONU
El ve üst ekstremitenin anatomi ve biyomekanik prensipleri, yumuşak doku problemleri, kırıklar, eklem problemleri, sinir yaralanmaları sonrası rehabilitasyon prensipleri.


HAND REHABILITATION
Hand and upper extremity anatomy and biomechanical principles, soft tissue problems, fractures, joint problems, rehabilitation principles after nerve injuries.


PULMONER REHABİLİTASYON
Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, ilkeleri, göğüs fizyoterapisinin amaçları, pulmoner hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyon yönünden değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması, pulmoner cerrahi öncesi ve sonrası rehabilitasyonun amaçları ve uygulama yöntemleri, postüral direnaj, solunum kontrolü, neonatal fizyoterapi yaklaşımları.


PULMONARY REHABILITATION
Definition and principles of pulmonary rehabilitation, principles of pulmonary physiotherapy, evaluation of pulmonary diseases according to physiotherapy and rehabilitation, planning of treatment program, aims and methods of rehabilitation before and after pulmonary surgery, postural drainage, respiration control, neonatal physiotherapy approaches.


ÖZEL REHABİLİTASYON ALANLARI
Nörolojik, pediatrik, kadın sağlığı, kanser, mesleki, yanık rehabilitasyonu, dans ve hareket terapisi ve ampute vakalarda; bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında belirlenmesine katkı sağlar.


SPECİAL REHABILITATION AREAS
Neurological, pediatric, women's health, cancer, occupational, burn rehabilitation, dance and movement therapy, and in cases of amputations; impairment, to identify problems of the activity and participation at the level of ability and contributes the appropriate physiotherapy and rehabilitation approaches in the light of evidence based scientific data.


PROTEZ VE REHABİLİTASYONU
Amputasyon sebepleri ve seviyeleri, doğumsal ekstremite bozuklukları, kısmi el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremitelerin amputasyon seviyesine göre farklı protez modelleri, statik ve dinamik sıraya dizme prensipleri, kontrol mekanizmaları, miyoelektrik protezler ve ampute rehabilitasyonu.


PROSTHESIS AND REHABILITATION
The causes and levels of amputation, congenital limb defects, partial hand and foot prostheses, different prosthetic models for upper and lower extremity according to the level of amputation, static and dynamic sequencing principles, control mechanisms, myoelectrical prosthetics and amputee rehabilitation.


NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
Omurilik yaralanmaları, multipl skleroz, serebellar disfonksiyon, kafa travması, polinöropati, ekstrapiramidal sistem hastalıkları, disk hernileri, fasial paralizi, motor nöron hastalıkları, afazi ve dizartri rehabilitasyonu.


NEUROLOGICAL REHABILITATION
Spinal cord injuries, multiple sclerosis, cerebellar dysfunction, head trauma, polyneuropathy, extrapyramidal system diseases, disc hernia, facial paralysis, motor neuron diseases, aphasia and dysarthria rehabilitation.


NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II
Brunnstrom, Bobath, Johnstone gibi nörofizyolojik yaklaşımların hemiplejik hastaların rehabilitasyon programında uygulanması.


NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES II
The implementation of neurophysiological approaches such as Brunnstrom, Bobath, Johnstone to the hemiplegic patients rehabilitation program.


FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA KLİNİK YAZ UYGULAMSI II
4 haftalık yaz stajı periodu boyunca çeşitli kliniklerde (ortopedi, nöroloji, romatoloji gibi) ve fiyoterapi uygulamalarının olduğu alanlarda fizyoterapist gözlemcilerin konrolünde çalışmalara katılmak.


CLINIC SUMMER PRACTICE II OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
Throughout the period of 4week summer internship students participates clinical practice in various clinics (Orthopedics, Neurology, Rheumatology, etc) and physiotherapy clinics under the control of a physical therapist supervisor.


ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON
Romatizmal hastalıkların sınıflaması, klinik bulguları, major laboratuar bulguları, değerlendirme, tedavi ve rehabilitasyondaki genel prensipler, romatizmal hastalıklardaki önemli egzersizler ve fizyoterapi rehabilitasyon programı. Romatolojide kullanılan ilaçlar.


RHEUMATOLOGIC REHABILITATION
Classification of rheumatical diseases, clinical signs, major laboratory findings, assessment, general principles of treatment and rehabilitation, rheumatical diseases, important physiotherapy exercises and rehabilitation program. Rheumatologic drugs and effects.


REHABİLİTASYON SEMİNERİ
Konu seçilir, literatür taranır, seminer hazırlandıktan sonra öğrencilerin ve öğretim elemanın önünde sunulur. Bitirme projesi ile ilgili seçilebilecek konular üzerinde tartışılır


REHABILITATION SEMINAR
The topic is selected, the literature is reviewed, and after preparing the seminar it presented in front of students and faculty members. Graduation project discussed from the selected topics


KARDİYAK REHABİLİTASYON Kalp ve dolaşım sistemi, kardiyak fonksiyonun değerlendirilmesi, kardiyovasküler hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, tanı test ve prosedürlerinin değerlendirilmesi, enduransın değerlendirilmesi, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, egzersiz reçeteleme, kardiyak/torasik cerrahide rehabilitasyon, ev programları ve kardiyak rehabilitasyonda risk modifikasyonu.


CARDIAC REHABILITATION
Anatomy and physiology of cardiac and circulatory system, evaluation of cardiac function, pathophysiology and rehabilitation of cardiovascular diseases, evaluation of diagnostic tests and procedures, evaluation of endurance, evaluation methods used in cardiovascular rehabilitation, exercise prescription, rehabilitation in cardiac / thoracic surgery, home remedies and risk modification in cardiac rehabilitation.


KLİNİK UYGULAMA I
Nörolojik problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili seminer de hazırlar.


CLINICAL PRACTICE I
Assessments of patients with neurological problems and evaluate their physiotherapy and rehabilitation program. The student also prepares a seminar on the topic.


KLİNİK UYGULAMA II
Ortopedik problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili seminer de hazırlar.


CLINICAL PRACTICE II
Assessment and implementation of the physiotherapy and rehabilitation program of patients with orthopedic problems. The student also prepares a seminar on the topic.


KLİNİK UYGULAMA III
Farklı teşhislerde problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili seminer de hazırlar.


CLINICAL PRACTICE III
Assessment of the patients with different diagnosis and implementation of the physiotherapy and rehabilitation programme. The student is also prepares a seminar on the topic.


KLİNİK UYGULAMA IV
Hastaların ve engellilerin ortez protez uygulaması açısından değerlendirilesi. Ortez protez kullanım öncesi ve sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili seminer de hazırlar.


CLINICAL PRACTICE IV
Assessment of the people with disabilities in terms of patients orthesis and prosthesis application. Preperation and implementation of the physiotherapy and rehabilitation program in pre and post use of the orthesis and prosthesis. The student also prepares a seminar on the topic.


VAKA V
Hasta seçilir, değerlendirilir, bulgular kayıt edilir, tedavi programı belirlenip vaka sınıfın önünde sunulur.


CASE V
The patient selected, evaluated and results are recorded. The treatment porgram selected and the case presented in front of the class.


BİTİRME PROJESİ I
Öğrenci önceki yıllarda gördüğü teorik ve pratik dersler, vaka ve klinik çalışmalar, seminerlerden elde ettiği bilgiler doğrultusunda ilgi duyduğu alanda bir araştırma konusu seçerek hipotezini belirlemeli ve araştırmanın yöntemine kara vermelidir.


GRADUATION PROJECT I
Theoretical and practical courses that the students had seen in previous years, cases and clinical studies, according to the information that we obtain from seminar a research topic selected in the area of interest, identify the hypothesis, and must decide on the method of research.


KLİNİK UYGULAMA V
Çocuk hastalıklarında hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili seminer de hazırlar.


CLINICAL PRACTICE V
Assessment of patients with children's diseases and determination and implementation of the physiotherapy and rehabilitation programme. The student also prepares a seminar on the topic.


KLİNİK UYGULAMA VI
Kardiyopulmoner hastalıklarda hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili seminer de hazırlar.


CLINICAL PRACTICE VI
Assessment of patients with cardiopulmonary disorders and determination and implementation of the physiotherapy and rehabilitation program. The student also prepares a seminar on the topic.


KLİNİK UYGULAMA VII
Yoğun bakım ve cerrahi hastalarının değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili seminer de hazırlar.


CLINICAL PRACTICE VII
Assessment of surgical patients from intensive care unit and determination and implementation of the physiotherapy and rehabilitation program. The student also prepares a seminar on the topic.


KLİNİK UYGULAMA VIII
Sağlıklı insanlara, engellilere, sporculara, çocuklara, işçilere ve yaşlılara halk sağlığını geliştirmek için fizyoterapi rehabilitasyon yapılır.


CLINICAL PRACTICE VIII
The studies for healthy persons, people with disabilities, athletes, children, workers, and elderly to develop public health are made in terms of physiotherapy rehabilitation.


VAKA VI
Hasta seçilir, değerlendirilir, bulgular kayıt edilir, tedavi programı belirlenip vaka sınıfın önünde sunulur.


CASEVI
The patient is selected, evaluated, results are recorded case is presented in front of the class and treatment program is determined.


BİTİRME PROJESİ II
Öğrenci Bitirme Projesi 1 kapsamında hazırladığı araştırma önerisini gerçekleştirir. Araştırma sonucunu tez yazım kurallarına göre yazmalıdır.


GRADUATION PROJECT II
Student achieves the research proposal prepared for The Graduation Project I. The results of the research must write according to the rules of writing thesis.


SEÇMELİ DERSLER:
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
Klinik olarak anlamlı insan bakterilerinin biyolojisi ve patojenik bakterilerin fizyoloji ve morfolojisi ve bunların tanımlanmaları için kullanılan laboratuar teknikleri. Patojenik bakteriler beraberlerindeki klinik sendromlarla, epidemiyoloji, infeksiyon mekanizması, antimikrobial tedavi, dayanıklılık testleriyle birlikte tartışılır.
CLINIC MICROBIOLOGY


The biology of bacteria in the human body which are clinically relevant and the physiology and morphology of pathogenic bacteria and the laboratory techniques used for describing bacteria. The pathogenic bacteria are disscussed with the following clinical syndromes, epydemiology, infection mechanisms, antimicrobial treatment and durability tests.


BESLENME İLKELERİ
Yeterli ve dengeli beslenme, beslenme ile ilgili konularda toplumda görülen sorunlar, sağlıklı beslenme konusunda bilimsel kanıtları bulma yolları, sağlıklı beslenme ile ilgili bilimsel kanıtlar yapabileceklerdir.


PRINCIPLES OF NUTRITION
Adequate and balanced nutrition, public problems in nutrition, the way of searching scientific evidence about nutrition, scientific evidence about healthy eating.


SPORCU BESLENMESİ
Sporcunun günlük ihtiyacı olan enerjinin doğru beslenme ile alınması, harcanması ve korunması hakkında bilgi verilecek.


NUTRITION FOR ATHLETES
The informations about providing of daily required energy for athletes by proper nutrition, expending and preserving energy will be given.


SAKATLIK PSİKOLOJİSİ
Günlük yaşam aktivitelerini tam bağımsız yapamayan insanların yaşadığı sorunlar üzerinde durulup, konuşulup, analiz edilmesi sağlanacak.


THE PSCHOLOGY OF DISABILITY
The problems which are experinced by people can not be able to manage daily activities independently are elaborated, analysed and discussed.


FTR MESLEKİ İNGİLİZCE I
Makaleler ve fizik tedavi ile ilgili ingilizce terimlerin kullanılması ve anlaşılması.


PROFESSIONAL ENGLISH I
The use and understanding of articles and terms about physical therapy.


HAREKET VE FONKSİYON GELİŞİMİ
Normal gelişim aşamaları, kavramlar ve terminoloji. Prematüre bebek, doğumsal deformiteler, yeni doğanın hastalıkları, büyüme ve gelişme. Refleks ve anormal davranış mekanizmasının gelişimi. Yaşlanmanın vücut üzerine, yaşam kalitesine ve yürümeye etkisinin değerlendirilmesi.


DEVELOPMENT OF MOTION AND FUNCTION
The stages of normal development, concepts and terminology. premature infant, congenital deformities, diseases of the newborn, growth and development. Reflex and the development of abnormal behavior mechanism. The evaluation of aging effects on body, quality of life and walking.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihi gelişimi ve temel prensipleri, iş yerinde risk önleme, güvenlik kültürünün önemi, iş kazası ve meslek hastalığı tanımları, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, fiziksel risk etmenleri, kimyasal, biyolojik risk etmenleri, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu


WORK HEALTH AND SAFETY
The concept of work health and safety, historical development and basic principles of work health and safety, risk prevention at work, prevention of safety culture, definitions of work accidents and occupational diseases, reasons of work accidents. Hazardous movements and hazardous situations, physical risk factors, chemical, biological risk factors, occupational risks. Preventive work health and safety approach. Working environment surveillance and work safety specialists' responsibility for work accident


YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Fizyoterapistlerin çalıştığı alanlarda çalışma ortamının yönetimi ile ilgili düzenlemeleri, yönetmelikleri ve kanunları farkında olma ve uygulama özelliğini kazanma; yönetim işleyişini ve yöneticilik özelliklerini öğrenme.


MANAGEMENT AND ORGANIZATION
In the physiotherapist’s working areas, the arrangement for management of working area, to be aware of laws and legislation and to have practicing skills, learning management operation and qualification of a manager


PİLATES
Kas iskelet problemlerinde ve sistemik hastalığı olan kişilere klinik pilates uygulama teknikleri hakkında bilgi verilir. Duruş bozukluğu olan hastalarda kas gücünün ve esnekliğin geliştirilmesi ile ilgili, pilates uygulamaları bilgisi kazandırılacaktır.


PILATES
The informations about using clinical pilates techniques on the patients who have musculosceletal problems and systematic diseas are given. The knowledge about practicing pilates for improving muscle strength and flexibility on people who have abnormal posture is provided.


İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
İş ve uğraşı tedavisine giriş, terminoloji, günlük yaşam aktivitesi ve kalitesinin değerlendirilmesi, kendine yardım aletleri ve ev düzenlemeleri, duyu algı motor bozukluklar, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, çeşitli hastalıklarda kullanılabilecek yardımcı ekipmanlar hakkında bilgi sahibi olmak.


OCCUPATIONAL THERAPY
The entrance for occupational therapy, terminology, the evaluation of quality of life and Daily activites, self assistance tools and home adjusting, sensorial perceptional motor disabilities, training for daily life activities, to have informations about asisstance tools using for various disabilities


ESTETİK ANATOMİ
Estetik Anatominin tanımı, OranOrantı, Antropometrik noktalar, Rönesans döneminde yapılan çalışmaların yorumlanması.


AESTHETIC ANATOMY
The description of aesthetic anatomy, ratio and proportion, antropometric points, the comments about studies in Renaissance.


KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Osteoartrit, Kas iskelet sistemi travmaları ve travmaya yaklaşım, Kırık ve komplikasyonlar Kırık tedavisi, Osteoporoz, Diz ve kalca artroplastisi, Kas ve iskelet sistemi problemlerinde fizik tedavi uygulamaları, İse baglı kas iskelet sistemi hastalıkları, Cocuklarda kas ve iskelet sistemi hastalıkları, Ayak ayakbilegi problemleri ve tedavi, El ve elbilegi problemleri, Omuz ve dirsek problemleri.


MUSCULOSCELETAL DİSEASES
Osteoarthritis, musculosceletal traumas and approaches for the trauma, fracture and complications, treatment for fracture, osteoporosis, knee and hip arthroplasty, physiotherapy practice in the musculosceletal problems,


PSİKOMOTOR GELİŞİM
Normal hareket ve fonksiyon gelişimi ilgili terminoloji ve kavramlar, gelişim teorileri, normal ve anormal hareket ve fonksiyonun gelişim, refleks ve duyu gelişimi, motor gelişim basamakları.


PHSYCOMOTOR DEVELOPMENT
The development of normal movement and functionrelated terminology and concepts, developmental theories, development of normal and abnormal motion and function, reflex and sensory development, motor development stages.


GENEL İŞLETME
İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Üretim ve pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi, İşletmelerde markalaşma ve İnsan kaynakları.


GENERAL BUSINESS
Introduction to business administration, Business organization and its types, Manager and leadership, Production and marketing, Entrepreneurship, Chaos management in businesses, Branding and Human resources in enterprises.


KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Kadın Sağlığında Fizyoterapinin kapsadığı problemlerin tanımı, sınıflandırılması, koruyucu yaklaşımlar, uygulanabilecek farklı fizyoterapi yaklaşımlarının seçimi ve bu yaklaşımların uygulama prensipleri. PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION IN WOMEN'S HEALTH Definition, classification, protective approaches, selection of different physiotherapy approaches that can be applied and principles of application of these approaches in women's health.
YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ Kritik hastalık ve solunum yetmezliğinin patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, yoğun bakım hastalarında değerlendirme, yaşam destek ekipmanlarının klinik izlem ve değerlendirmede kullanımı, mekanik ventilasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, klinik karar verme.


INTENSIVE CARE PHYSIOTHERAPY
Pathophysiology and rehabilitation of critical illness and respiratory failure, evaluation in intensive care patients, clinical monitoring and evaluation of life support equipment, mechanical ventilation, physiotherapy and rehabilitation applications, clinical decision making.


ONKOLOJİK REHABİLİTASYON
Kanser tanım, etiyolojisi ve gelişim mekanizmaları, onkolojik rehabilitasyonunda genel kavramlar ve multidisipliner yaklaşım, kanserli hastanın değerlendirilmesi, kanser hastalarında görülen fonksiyonel, kardiyovasküler ve muskuloskeletal problemler, kanserin periferik ve santral sinir sistemi üzerine etkileri, kanser rehabilitasyonunda alternatif tıp yaklaşımları ve fizyoterapi uygulamaları, klinik karar verme.
ONCOLOGICAL REHABILITATION
Definition of cancer, ethiology and developmental mechanisms, general concepts and multidisciplinary approach in oncological rehabilitation, evaluation of cancer patient, functional, cardiovascular and musculoskeletal problems in cancer patients, effects of cancer on peripheral and central nervous system, alternative medicine approaches in cancer rehabilitation and physiotherapy applications, clinical decision making.


FTR MESLEKİ İNGİLİZCE II
Makaleler ve fizik tedavi ile ilgili ingilizce terimlerin kullanılması ve anlaşılması.


FTR MESLEKİ İNGİLİZCE III
Makaleler ve fizik tedavi ile ilgili ingilizce terimlerin kullanılması ve anlaşılması.


GERİATRİK REHABİLİTASYON
Geriatrik sağlıklı ve hasta kişilerde gözlenen klinik özellikler, çeşitli hastalıklarda geriatrik hastaların fizyolojik cevapları, geriatrik hasta değerlendirmesi, hastaların problemlerinin tanımlanması ve yorumlanması, geriatride görülen çeşitli hastalıklarda yaşlı bakımını sağlayan diğer sağlık personeli ile multidisipliner çalışma becerisi hakkında bilgilendirilecek.
GERIATRIC REHABILITATION


Geriatric clinical features observed in healthy and sick individuals, physiological responses in the treatment of various ailments in geriatric patients, geriatric patient assessment, the definition of patient’s problems and interpretation, to be informed about multidicipliner working skills with other healthcare providers who provide care for elderly


BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Bilim ve bilimsel bilginin karakteristikleri ve tanımlaması, bilimsel bilginin (laboratuvar bilimler ve Sosyal bilimlerde) üretilme yöntemleri, bir araştırma işleminin, skalalar (Guttman, Thurstone, Likert skalaları),örnekleme.


SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
The identification and the characteristis of science and scientific knowledge, the production methods of scientific knowledge (in social and labarotary science), scales (Guttman, Thurstone, Likert scales) and sampling.


BİYOİSTATİSTİK
Bir bilim olarak istatistiğin tanımı, verilerin özetlenmesi (listeler, grafikler vs.), dağılım ölçümleri (dağılım aralığı, standart sapma), olasılık, örneklem dağılımı (merkezi limit teorisi), istatistiksel tahmin, varyans analizi, regresyon, korelasyon, nonparametrik testler.


BIOSTATISTICS
The definition of statistics as a science, summarizing data (lists, graphs, etc.), measures of dispersion (range, standard deviation), probability, sampling distribution(central limit theory), statistical estimation, analysis of variance, regression, correlation and nonparametric tests.


FTR DE TEKNOLOJİK YENİLİKLER
Fizyoterapi alanında yardıma ihtiyacı olan bireylere yönelik yapılan teknoloji alanındaki çalışmalar ve güncel gelişmelerden söz edilir.


TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN PHYSIOTHERAPY
Technological studies made for individuals who need help in the field of physiotherapy and current developments are mentioned.


BEDEN EĞİTİMİ
Tarihçesi / Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi / Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi / Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme / İlk Yardım ve Rehabilitasyon / Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri / Uygulamalar.


PHYSICALEDUCATION
History / The Place and Importance of Sport in Society / Sports, Sociology of Sport and Recreational Training/ Physical Education and The Effects of Sport on The Human Organism, Sports Medicine, Nutrition / First Aid and Rehabilitation / Health and Training, Training Principles / Practices.


KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER
Bireylerin günlük yaşam ve çeşitli alanlarda iletişimi en iyi ve etkin kullanımına yönelik teorik bilgilerin yanında uygulamalarda yapılıyor.


INTERPERSONAL RELATIONSHIP
Theoretical knowledge and practice for effective and best use of communication in individuals’ daily life and various areas.