Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

Ders İçerikleri

ZORUNLU VE ALAN SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU      DERS ADI                      (T,U,L)AKTS

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ( 2 + 0 + 0 ) 2

Mustafa Kemal Paşa Önderliğinde Milli Kurtuluş Savaşı, Millet Egemenliğine Dayalı Tam Bağımsız Yeni Türk Devleti’nin Kuruluşu, Atatürk’ün Dahi Asker, Büyük Devlet Adamı ve İnkılâpçı Kişiliği ile Teşkilatçılığı. 

Önşart: Yok

FİZ 101 Fizik I ( 3 + 0 +2) 6

Ölçme ve Vektörler, Kinematik, Newton Yasaları, Dairesel Hareket, Evrensel Çekim Yasası, İş ve Enerji, Enerjinin Korunumu, Momentum, Statik, Dönme Hareketi, Basit Harmonik Hareket, Dalgalar, Isı, Termodinamiğin Birinci Yasası, Gazların Kinetik Teorisi, Termodinamiğin İkinci Yasası, Entropi.

Önşart: Yok

İNG 101 İngilizce I ( 3 + 0 + 0 ) 3

Okuma ve Yazma Yeteneklerini Geliştirme, Öğrencilerin Akademik, Yarı-Teknik ve Teknik İngilizcede Kelime Bilgilerini Zenginleştirme, Endüstri Mühendisliği İle İlgili Orta ve İleri Seviyeli Teknik Okuma ve Yazma Çalışmaları, İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye Çeviriler, Teknik Raporlar, Kısa Yazılar, Mektuplar ve Teknik Teklifler Yazma.

Önşart:  Yok


TDB 101 Türk Dili I ( 2 + 0 + 0 ) 2

Dillerin Ortaya Çıkışı, Köken ve Yapı Bakımından Dünya Dilleri, Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Tarihsel Gelişimi, Yapı Bakımından Türkçe, Sözcükleri Kök ve Eklerine Ayırma ve Sözcük Türetme Çalışmaları, Anlatım Bozuklukları, Dilekçe Yazma, Özgeçmiş Hazırlama Gibi Konular İşlenmekte, Dersin Amacını Desteklemek Üzere Çeşitli Romanlar, Şiir Kitapları, Deneme Kitapları Okunup İncelenmektedir.

Önşart: Yok

ATA 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II ( 2 + 0 + 0 ) 2

Türk Ulusunun Bütün Kurumları ve Değerleriyle Çağdaş Uygarlığın da Üstüne Çıkma Çabaları, Atatürk İlkeleri ve Inkılâpları, Atatürk Düşünce Sistemi, Atatürk Döneminde Türkiye’nin İç ve Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye, Türkiye’de Çok Partili Döneme Geçiş.

Önşart: ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I veya Bölüm Başkanı Onayı

FİZ 102 Fizik II ( 3 + 0 + 2 ) 6

Coulomb Yasası ve Elektrik Alanı, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, Sığa, Elektrik Enerjisi ve Yalıtkanların Özellikleri, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devrelerinde Enerji ve Akım, Manyetik Alan, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Yasası, İndüklem, Madde İçindeki Manyetik Alanlar, Elektromanyetik Salınımlar ve Alternatif Akım Devreleri, Maxwell Denklemleri ve Elektromanyetik Dalgalar. 

Önşart: FİZ 101 Fizik I veya Bölüm Başkanı Onayı

İKT 102 Makro İktisada Giriş ( 3 + 0 + 0 ) 5

Ekonomiye Mal Hizmet ve Para Akımı, Paranın Tanımı, İşlevleri, Çeşitleri, Sistemleri, Para Arzı ve Talebi, Para İle Fiyatlar Arasındaki İlişkiler, Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon ve Devalüasyon, Para Politikası, Milli Gelir ve Hesaplama Yöntemleri, İstihdam, Tüketim Harcamaları, Tasarruf, Yatırım Teorisi, Devlet ve Milli Gelir, İhracat.

Önşart: Yok

İNG 102 İngilizce II ( 3 + 0 + 0 ) 3

Sesli-Görsel Materyalleri Anlama ve Takip Etme Kabiliyetini Kazandırma, Teknik Ses Kayıtlarını Dinleme Yeteneğini ve Konuşmadaki Akıcılığı Geliştirme, Sözlü İletişim Teknikleri, Güzel Teknik Sunumlar Hazırlama ve Sınıf Ortamında Sunma, Teknik Toplantılar ve Tartışmalar. 

Önşart: Yok

TDB 102 Türk Dili II ( 2 + 0 + 0 ) 2

Noktalama İşaretleri ve İmla Kuralları, Kompozisyon Kuralları, Yazı Türleri Örneklerle Ele Alınmakta ve Bunlarla İlgili Yazma Çalışmaları Yapılmaktadır. 

Önşart: TDB 101 Türk Dili I veya Bölüm Başkanı Onayı

MAK 103 Mühendislik Çizimi ( 2 + 1 + 0 ) 3

Mühendislikte teknik resim, Çizgilerin anlamları, Teknik yazı, Ölçülendirme esasları, İzdüşüm prensipleri, Görünüşlerin çizilmesi, Kesit görünüşler, Perspektif resimler, Yüzey işleme sembolleri, Makine malzemesi sembolleri, Makine montaj resmi, Bağlama elemanlarının çizimi, Kaynak sembolleri, Boyut toleransları, Geometrik toleranslar.

Önşart: Yok

KİM 107 Kimya ( 2 + 0 + 0 ) 3

Kimyanın Tanımı ve Sınıflandırılması, Kimyanın Temel Kanunları, Stokiyometrik Bağıntılar, Atom Yapısı, Periyodik Sistem, Redoks Reaksiyonları, Kimyasal Bağlar, Gaz Hali ve Kanunlar, Sıvı ve Katı Hal, Termokimya, Çözeltiler, Kimyasal Denge, Çözeltilerde Denge – Ph, Asit – Baz – Tuz Nötralizasyon Elektro Kimya, Ametaller, Metaller.

Önşart: Yok

MAT 111 Matematik I ( 5 + 0 + 0 ) 6  

Kümeler, Sayılar, Değişkenler, Fonksiyonlar: Trigonometrik, Üstel, Logaritmik ve Ters; Limit, Süreklilik ve Türev; Türev Uygulamaları, L’hopital Kuralı, Uç Değerler, Ortalama Değer Teoremleri ve Uygulamaları, Grafik Çizimi, Belirli İntegral ve Uygulamaları, Belirsiz İntegral ve Transandantal Fonksiyonlar, İntegral Alma Teknikleri.

Önşart: Yok

END 112 Endüstri Mühendisliğine Giriş ( 2 + 0 + 0 ) 5

Mühendisliğin Tarihçesi, Genel Tanımlama, Türk Mühendisliğinin Yeri, Endüstri Mühendisliğinin Tarihçesi ve Tanımı, Sistemi, Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması ve Bilimsel Yönetim Esasları, Üretim Planlaması, Metot ve Zaman Etüdü Kavramları, İş Ölçümü, Kontrol, Proje Uygulaması, Fabrika Planlaması.

Önşart: Yok

MAT 112 Matematik II ( 5 + 0 + 0 ) 6 

Seriler ve Diziler, Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Binom Serileri, Vektörler ve Uzay Geometrisi, Vektör Değerli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler, İki Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegraller, Eğri ve Yüzey İntegralleri.  

Önşart: MAT 111 Matematik I veya Bölüm Başkanı Onayı

MAT 113 Lineer Cebir ( 3 + 0 + 0 )

Lineer Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar, Vektör Uzayları, Lineer Dönüşümler, Özdeğerler, Özvektörler ve Diagonalizasyon, İç Çarpım Uzayları. 

Önşart: Yok

BİM 121 Bilgisayar Programlama I  ( 3 + 0 + 2 ) 7

Temel bilgisayar kavramları: Terminoloji, bilgisayar, bileşenleri ve çalışması. Bilgisayar programlamanın temelleri: yukarıdan aşağı yapısal tasarım, sıra, karar, tekrar, söz dizimi, temel veri tipleri, program derleme, hata takip. Yapısal program geliştirme, program kontrol yapıları, fonksiyonlar.
Önşart: Yok

BİM 122 Bilgisayar Programlama I  ( 3 + 0 + 2 ) 8

Diziler, işaretçiler, karakterler ve karakter dizileri (strings), formatlı giriş/çıkış, yapılar (structures), bileşimler (unions), bit işlemleri ve adlandırılmış veri tipi (enumeration), dosya işleme. Yapısal programlama teknikleri kullanarak program geliştirmeye ve basit algoritmalara giriş.
Önşart: Yok

MAK 201 Malzeme Bilimi ( 4 + 0 + 0 ) 5

Atom yapısı ve atomlar arası bağlar. Kristal yapılar ve kristal kusurları. Metallerin plastik deformasyonu. Alaşımların yapısı. Faz diyagramları. Demir-karbon denge diyagramı. Demir ve çelik üretimi, çeliklerin sınıflandırılması ve standartlar. Çeliklere uygulanan ısıl işlemler. İzotermal dönüşüm diyagramları. Sertleşme kabiliyeti. Temperleme. Kesikli su verme yöntemleri. Yüzey sertleştirme işlemleri. Alaşımlı çelikler. Demir dışı alaşımlar. Metallerin korozyonu ve korozyonun önlenmesi. Plastik ve kompozit malzemelerin tanıtımı.

Önşart: Yok

İŞL 203 İşletme Yönetimi ( 3 + 0 + 0 ) 5

İşletmenin Temel Kavramları, İlkeleri, Modelleri ve Uygulamaları, Temel İşletme Fonksiyonları, Kritik Durumlarda Kullanılması Gereken Yönetim Becerileri, İşletme Etiği, İşletmelerin Toplumsal Sorumlulukları, Uluslararası Yönetim.

Önşart: Yok

MAK 205 Termodinamik I ( 3 + 0 + 0 ) 5 

Saf madde ve özellikleri, mükemmel ve gerçek gazlar, enerji, ısı, iş, enerjinin korunumu, kapalı ve açık sistemlere uygulanması, ısı makinesi, termodinamiğin ikinci yasası, Carnot ilkeleri, Clausius eşitsizliği, entropi, entropinin artışı ilkesi, ekserji, ikinci yasa çözümlemesi.

Önşart: Yok

END 209 Endüstri Mühendisleri için Olasılık ( 3 + 0 + 0 ) 5

Örnek Uzay, Kesikli Olasılık Uzayları ve Olasılığın Klasik Tanımı, Olaylar Cebri ve Sigma Cebirler, Olasılık Teorisinin Aksiyomları, Koşullu Olasılık ve Bağımsız Olaylar, Toplam Olasılık Formülü ve Bayes Teoremi, Rastgele Değişkenin Tanımı, Temel Özellikleri, Dağılımı ve Dağılım Fonksiyonu, Ortak ve Marjinal Dağılımlar, Beklenen Değer, Varyans ve Yüksek Dereceden Momentlerin Tanımı ve Özellikleri, Moment Çıkaran ve Karakteristik Fonksiyonlar, Markov ve Chebyshev Eşitsizlikleri, Olasılığa Göre Yakınsama ve Büyük Sayılar Kanunu, Zayıf Yakınsama ve Merkezi Limit Teoremi.

Önşart: MAT 111 Matematik I veya Bölüm Başkanı Onayı

END 211 İş Etüdü ve Ergonomi ( 2 + 0 + 2 ) 5

Bu derste ürün alet, iş tanımı ve çevre tasarımında göz önüne alınması gereken insan yapısı incelenir. Bunların yanı sıra öğrencilere kalite, performans ve iş güvenliğini arttırmaya yönelik tasarım prensipleri de anlatılacaktır. Ders tamamlandığında öğrenciler insan çabasını, kazaları, rahatsızlığı ve tatminsizliği minimize etmekte kullanılan tasarım stratejileri, prensipleri ve teknikleri hakkında yeterli bilgi sahibi olacaklardır. 

Önşart: Yok

İNG 211 İngilizce Dilinde Okuma ve Konuşma ( 3 + 0 + 0 ) 4

İngilizcenin Doğru Şekilde Telaffuz Edilmesiyle, Nefes Egzersizleri, Doğru Duruş, Topluluğa Karşı Konuşarak Kendini İfade Etme ve Çeşitli Konuşma Şekillerinin Öğrenilerek Bunların Yazılı Olarak Hazırlanıp, Sunulması.

Önşart: Yok

END 212 Endüstri Mühendisleri için İstatistik ( 3 + 0 + 0 ) 5

Örneklem ve Örnekleme Seçimi, Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi, Merkezsel Eğilim Ölçülerinin Hesaplanması, Dağılım Ölçülerinin Hesaplanması, Noktasal Tahmin Edicilerin Temel Özelliklerinin İncelenmesi, En Büyük Olabilirlik Yönteminin İncelenmesi ve Uygulanması, Güven Aralıklarının Kurulması, Hipotez Testleri, Testin Gücü ve P-Değerinin Hesaplanması, Regresyon Modellerinin İncelenmesi, Korelâsyon Katsayısının Önemliliğinin Test Edilmesi.

Önşart: END 209 Endüstri Mühendisleri için Olasılık veya Bölüm Başkanı Onayı

END 213 Mikro İktisat  ( 3 + 0 + 0 ) 3

Ekonominin Sorunları, Arz, Talep, Fiyat Oluşumu, Mal ve Hizmet Kavramı, Üretim ve Maliyetler, Piyasa Türleri, Mikroekonomik Denge, Ulusal Gelir, Devletin Fonksiyonu, Para, Enflasyon.

Önşart: Yok

END 215 Maliyet Analizi ve Muhasebesi ( 3 + 2 + 0 ) 5

Maliyet Kavramı, Hesapları ve Muhasebesi, Üretim İşletmelerinde Dönem Karının Ölçülmesi ve Gelir Tablosu, Üretim Giderlerinin Gider Merkezinde Toplanması ve Dağıtımı, Mamul Maliyetinin Hesaplanması, Sipariş Maliyet ve Safha Maliyeti Sistemleri, Ortak ve Yan Ürünler, Madde Stoklarının ve İşçiliğin Muhasebeleştirilmesi, Standart Maliyetler, Dolaysız Maliyet  Yöntemi, Aktivite Tabanlı Yönetim Maliyet Sistemleri.

Önşart: Yok

MAT 215 Diferansiyel Denklemler  ( 5 + 0 + 0 ) 6

Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Lineer – Bernoulli – Clairaut Diferansiyel Denklemleri, İntegrasyon Çarpanı, İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Sabit Katsayılı Diferansiyel Denklemler, Birinci Mertebeden Lineer Denklem Sistemleri.

Önşart: MAT 112 Matematik II veya Bölüm Başkanı Onayı

END 299 Endüstri Stajı 1 ( 0 + 0 ) 0

Endüstri stajındaki beklenti, öğrencinin ürün veya hizmet üreten işyerlerinde fiilen görev alarak üretim ortamını tanıması ve iş yaşamı ile tanışmasıdır. İşletme fonksiyonlarının, işletmenin örgütsel yapı ve birimlerinin görev ve işleyişleriyle ilgili gözlem ve bilgilerin elde edilmesine ağırlık verilir. İşletmenin üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve satın alma bölümleri incelenir, üretim planlama ve imalat departmanlarında görev alınır.

Önşart: Yok

MAK 301 Üretim Yöntemleri ( 4 + 0 + 0 ) 5

Model ve kalıp hazırlama. Ergitme ve döküm. Döküm yöntemleri. Kaynak metalürjisi. Kaynak yöntemleri. Kaynak hataları. Plastik şekil vermenin mekanik ve tribolojik esasları. Kütle deformasyonu yolu ile metal şekillendirme yöntemleri: Haddeleme, dövme,  ekstrüzyon, çubuk, tel ve boru çekme. Sac şekillendirme yöntemleri: Kesme, dilme, ayırma, bükme, sıvama, gererek şekillendirme, derin çekme, kauçuk ile şekillendirme (Guerin işlemi ve hidroşekillendirme), yüksek enerjili/hızlı şekillendirme (patlayıcı ile şekillendirme, elektrohidrolik şekillendirme ve elektromanyetik şekillendirme), süperplastik şekillendirme. Şekillendirme kriterleri ve şekillendirme sınır diyagramları. Talaşlı imalat. Üretim yöntemi seçimi.

Önşart: Yok

END 302 Stokastik Süreçler ( 2 + 0 + 2 ) 5    

Tanımlar ve Kavramlar, Markov Zincirleri, Uzun Dönem Markov Zincirleri, Çeşitleri, Durumlarının Sınıflandırılması, Dağılımları, Poisson Süreci ve İlişkili Dağılımlar, İşaretlenmiş ve Bileşik Poisson Süreçleri, Doğum ve Ölüm Süreçleri, Kuyruk Teorisi, Kuyruk Teorisi Üstüne Bilgisayar Destekli Uygulamalar

Önşart: İST 212 Olasılık ve İstatistik veya END 212 Endüstri Mühendisleri için İstatistik veya Bölüm Başkanı Onayı

İŞL 302 Finansal Yönetim ( 3 + 0 + 0 ) 5

İşletmelerde Finans Fonksiyonu ve Finansal Amaçlar, Paranın Zaman Değeri, Finansal Planlama, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Sermaye Yapısı ve Kararları, Finansman ve Faaliyet Kaldıracı, Kar Dağıtım Politikaları, Finansal Piyasalar, Araçlar ve Kurumlar, Uluslararası Finans ve Piyasalar.

Önşart: Yok

END 304 Çizelgeleme ( 2 + 0 + 2 ) 5

Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması, Çizelgelerin Ayırıcı Grafik Gösterimi ve Eniyilik ile Etkinlik Tanımları, Tek Makine Problemleri, Akış Alanları (Flow-Shops), Atölyeler, İlişkili Çözümleme, Yapısal Algoritmalar, Eniyileme ve Ortak Çözüm Yaklaşımları, Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme, Zaman Maliyet ve Zaman Süreç Değişim Problemleri.

Önşart: Yok

END 306 İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri ( 3 + 0 + 0 ) 5

İş Değerlemesi ve İş Değerleme Yöntemleri, Ücret Yönetimi, Primli Ücret Sistemleri, Örnek Olaylar.

Önşart: Yok

END 308 Ürün Geliştirme ve Yönetimi ( 3 + 0 + 0 ) 5

Ürün ve Hizmetlerin Seçimi, Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme Fırsatları, Ürün Yaşam Çevrimi ve Stratejiler, Değer Analizi, Ürün Geliştirme Süreci, Sistem Mühendisliği ve Eş Zamanlı Mühendisliğin Ürün Geliştirmeye Uygulanması, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Ürün Tanımlama ve Belgeleme, Ar-Ge Yönetimi, İmalat Süreçlerinin Tasarımı, Süreç Planlama.

Önşart: Yok

İŞL 308 İnsan Kaynakları Yönetimi ( 3 + 0 + 0 ) 5

Kadrolama (Personel İhtiyaç Planlaması, Personel Tedarik Kaynakları, Yöntemleri, Personel Seçme, Yerleştirme İşlemleri ve Psikoteknik Testler), Bireysel Performans Değerleme Teknikleri (Hedef ve Yetkinlik Bazlı), Personel Geliştirme Çalışmaları (Eğitim ve Kariyer Yönetimi), Endüstri İlişkileri, Personel Koruma Çalışmaları (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği).

Önşart: Yok

END 311 Tesis Planlaması ( 2 + 0 +2 ) 6

Kuruluş Çalışmaları, Malzeme Devinim İşlevi, Malzeme Devinim Maliyetleri, İşyeri Tasarımı, İşyeri Tasarım Süreci ve Bilgilerin Toplanması, Sorunun Çözümlenmesi: Malzeme Akımı ve Etkinlik İlişki Çözümlemeleri, Alan Gereksinimlerinin Belirlenmesi; Seçeneklerin Araştırılması, Karşılaştırma, Seçim ve Uygulama; Egemen Ürünü Temel Alan Bütünsel Yerleşim Model ve Teknikleri, Tüm Ürünleri Temel Alan Çizgesel ve Matematiksel Model ve Teknikler, Bilgisayar Çözümlü Sezgisel Model ve Teknikler.

Önşart: Yok

END 312 Benzetim ( 2 + 0 + 2 ) 6

Modeller ve Modellerin Sınıflandırılması, Simülasyon ve Analog Modeller, Zaman Akış Mekanizması, Belirli ve Rassal Simülasyon, Rassal Değerlerin Türetilmesi, Kesikli Sistem Simülasyonu ve Örnekler, ProModel Programı ve Örnekler, Sürekli Sistem Simülasyonu, Simülasyon Çıktılarının Analizi.  

Önşart: İST 212 Olasılık ve İstatistik veya END 212 Endüstri Mühendisleri için İstatistik veya Bölüm Başkanı Onayı

END 313 Mühendislik Ekonomisi ( 3 + 0 + 0 ) 6

Yatırım İmkânları, Sabit Sermaye Yatırım Çeşitleri, Nakit Akışları, Faiz Hesapları, Şimdiki Değer Analizleri, Yıllık Nakit Akışı Analizleri, Geri Ödeme Oranı Analizleri, Amortisman Metotları ve Uygulamaları, Gelir veya Kurumlar Vergisi Ödenmesi, Enflasyon Olduğu ve Olmadığı Durumlarda Nakit Akışlarının Düzeltilmesi ve Mühendislik Ekonomisi Analizlerine Etkilerinin İncelenmesi, Karşılıklı Engelli Tümleşik Yatırım Analizi Olasılığı.

Önşart: Yok

END 314 Üretim Yönetimi I ( 2 + 0 + 2 ) 5

Üretim/İşlemler Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar, Üretim Sistemleri, Pazar Araştırması ve İstem Öngörü Yöntemleri, Ürün Tasarımı, Süreç Tasarımı ve Yapılsın Alınsın Kararlarının Verilmesi, Teknoloji Seçimi, Kapasite Seçimi ve Planlaması, Yer Seçimi, Yerleşim Düzeni Tasarımı, Yerleşim Düzeni Tasarımı Teknikleri.

Önşart: Yok

END 315 Yöneylem Araştırması I ( 3 + 0 + 2 ) 6

Yöneylem Araştırmasına Giriş, Doğrusal Programlama: Model Kurma, Basit Çözüm Yöntemleri; Simpleks Yöntem, Dualite ve Primal – Dual İlişkiler, Duyarlılık Analizleri, Ulaştırma Modeli ve Çözüm Yöntemleri, Atama Modeli ve Çözümü, Gezgin Satıcı Modeli ve Dallandırıp-Sınırlandırma Yöntemiyle Çözümü, Konulara İlişkin Bilgisayarla Çözümler.

Önşart: MAT 113 Lineer Cebir veya Bölüm Başkanı Onayı

END 316 Yöneylem Araştırması II ( 3 + 0 + 2 ) 6

Parametrik Doğrusal Programlama, Hedef Programlama, Tamsayılı Programlama, Doğrusal Olmayan (Quadratik) Programlama, Karar Verme ve Karar Kuramı, Oyun Kuramı, Markov Zinciri ve Çözümlemeleri, Ağ Çözümlemeleri, Dinamik Programlama, Kuyruk Teorisi.

Önşart: END 315 Yöneylem Araştırması I veya Bölüm Başkanı Onayı

MAK 316 Mekatronik Sistemler ( 3 + 0 + 0) 5

Mekatronikte mühendislik tasarımları metotları, sistemlerin yapısı ve alt parçaları, Otomasyonun temel elemanları, kontrol üniteleri, algılayıcı ve aktuatörler, Temel mekanik elemanlar, sökülebilir ve sökülemeyen birleştirme elemanları, vidalı, pimli, perçinli birleştirmeler, Güç ve hareket aktarma elemanları, miller ve yataklar, kayış kasnak, dişli çarklar, sonsuz dişli ve karşılık dişlisi, zincir dişli, Güç aktarımı örnek uygulamaları-Shigley P913, Mekatronik sistemler için modelleme ve tasarım metodolojisi, ileri kontrol teknikleri, Hareketli sistemler, doğrusal hareketlendiriciler ve uygulama hesapları, Döner hareketlendiriciler ve uygulama hesapları, Motor hesapları uygulamaları, Örneklerle mekatronik tasarım uygulamaları: taşıt elektro-mekanik fren sistemi, 3-eksenli CNC tezgah motor mekanik hesapları, Step Motorla Tahrik Edilen Bilyeli Milin Ölçülendirilmesi, Konveyör, Step motor kullanımlı İndeks tabla hesabı uygulamaları, Mekatronik Tasarımda Ürün Yaşam Süreci planlamaları – PLM, Tasarım problemleri ve toplam tasarım.

Önşart: Yok

END 317 Yönetim ve Organizasyon ( 3 + 0 + 0 ) 5

Yönetim Tanımı ve Önemi, Yönetim-Yöneticilik, Yönetim Biliminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi, Zaman Yönetimi, Yönetim İşlevleri Olarak Planlama, Örgütleme, Yürütme, Eşgüdüm, Denetim, Yetiştirme-Geliştirme, Yeni Yönetim Teknikleri, Organizasyon Tanımı ve Önemi, Bölümlere Ayırma Nedenleri, Bölümlere Ayırma Çeşitleri, Ölçek Küçültme, Şebeke Tipi Organizasyonlar, Organizasyonlarda Uygulanan Ekip Modelleri, Toplam Kalite Yönetimi ve Ekip Çalışması. 

Önşart: Yok

END318 İnovasyon Yönetimi ( 3 + 0 + 0 ) 5

İnovasyon tanımı ve çeşitleri, hedeflerin tanımlanması, inovasyon yönetimi ve yayılması, çevresel etkilerin analizi, ölçme-performans göstergeleri ve sonuçların takibi, işletmelerde problem çözme ve fikir üretimi yöntemleri, proje ve risk yönetimi, ürün, proses, hizmet ve iş modeli geliştirme, liderlik ve takım oluşturma, bilgi hiyerarşisi, bilginin dağılımı ve öğrenen organizasyonlar.

Önşart: Yok

END319 Bütünleşik Pazarlama ( 3 + 0 + 0 ) 5

Pazarlamanın Kapsamı, Çevresi, Araçları: Pazarlama Yaklaşımları, Çağdaş Pazarlama Yaklaşımı (Müşteri odaklılık, aktif satış, mükemmel hizmet/CRM, entegrasyon ilkesi, sosyal sorumluluk),Hedef Pazarlama, Tüketici Davranışları.

Pazarlama Karması Stratejileri: Uluslararası Pazarlama, Dağıtım Kanalı Stratejileri, Ürün Stratejileri, Fiyatlandırma Stratejileri, Tanıtım Stratejileri (Reklam, Halkla İlişkiler, Satış, Promosyon).

Önşart: Yok

MAK323 Yenilenebilir Enerji Sistemleri (3+0+0) 5

Enerji çeşitleri, enerjinin tanımı, enerji dönüşüm sistemlerinin sınıflandırılması, Dünya ve Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerji ihtiyacını karşılanması, Enerji sistemleri ve enerji kullanımının çevresel etkileri, Hidrolik (su, hidroelektrik) enerji üretim sistemleri, Rüzgâr enerjisi uygulamaları, Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli, Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri, rüzgar enerjisi uygulama alanları, Güneş enerjisinin ve uygulama alanları, güneş elektrik uygulamaları.

Önşart: Yok

END 399 Endüstri Stajı 2 ( 0 + 0 ) 0

Bu stajdaki beklenti, öğrencinin üretim ortamını tanıması, işletme yapılanmasını kavraması ve böyle bir ortamda fiilen görev alarak iş ve meslek yaşamına ilişkin gözlemlerde bulunması ve deneyim kazanmasıdır. Fabrikaların üretim, imalat, bakım ve onarım atölyeleri, ARGE ve proje tasarım bölümleri ile üretim planlama, satın alma, satış ve pazarlama, mali işler, kalite kontrol ve lojistik bölümlerinde endüstri mühendisliğine yönelik uygulamalara önem verilir.

Önşart: Yok

END 402 Matematiksel Modelleme ( 3 + 0 + 0 ) 5

Model ve Model Ağacı, Çeşitleri, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modeller, Ekonomik Modeller, Finansal Modeller, Sonlu ve sonsuz Modeller, Markov Modelleri ve Uygulamaları, Stokastik Modeller.

Önşart: Yok

END 403 Oyun Teorisi ( 3 + 0 + 0 ) 5

Belirsizlik ve Risk Ortamlarında Karar Verme, Bilgi ve Bilginin Değeri, Fayda Teorisi ve Fonksiyonları, Çatışma Ortamında Karar Verme, Oyunların Analitik ve Modellerle Çözümü.

Önşart: Yok

END 404 Kalite Güvencesi ve Güvenilirlik ( 3 + 0 + 0 ) 5

TKY Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması, Kalite Güvence Sistemleri, Kalite El Kitabı, Tedarikçinin Kalite Güvencesi, Kalite Denetimleri, Başarı Ölçümleri, Bilgi Sistemleri, Kayıt ve Belgelendirme. ISO

9000, Kalite Güvence Hizmetleri, Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi, Tasarımın Değerlendirilmesi, Kalite Felsefeleri, Kaizen, Sıfır Hata, Kalite Maliyetleri.  

Önşart: Yok

END 405 Envanter Teorisi ( 3 + 0 + 0 ) 5

Envanter Sistemleri, Envanter Maliyetleri, Ekonomik Miktar Sipariş Modelleri, Sabit veya Değişken Yeniden Sipariş Aralığı ve Temin Süreli Belirli ve Stokastik Modeller, Çok Basamaklı Modeller, Bazı Envanter Modelleri İçin Sezgisel (Heuristic) Çözümler.

Önşart: Yok

END 406 Dinamik Programlama ( 3 + 0 + 0 ) 5

Yinelenen Eniyileme Yöntemleri ve Çok Aşamalı Karar Problemlerinin Çözümünde Kullanımı, Farklı Problem Türlerine Uygulanması, Markov Problemlerinin Çözüm Algoritmaları ve Uygulamaları.

Önşart: Yok

END 407 Karar Analizi ( 3 + 0 + 0 ) 5

Kesinlik ve Belirsizlik Ortamlarında Karar Verme, Karar Ağaçları, Doğrusal Programlama ve Modelleme Aracı Olarak Kısıtları, Hassasiyet Çözümlemesi, Doğrusal Olmayan Programlama, Rastlantısal Modeller, Görev Planlama, Ağ Çözümlemesi Ve Oyun Kuramı, AHP, ANP.

Önşart: Yok

END 408 Tasarım Yoluyla Kalite ( 3 + 0 + 0 ) 5

Temel İstatistiksel Kavramlar, Basit Karşılaştırmalı Deneyler, Sapma Analizi (ANOVA), Farklı Uygulamaları Kıyaslamak için Deneyler (Tek Yönlü Sapma Analizi), Engelleme ve Müdahale Faktörleri (Çift Yönlü Sapma Analizi) Faktöriyel ve Oransal Faktöriyel Deneyler, Kalite Mühendisliğine Taguchi Katkısı, Gerileme ve Kovaryans Analizi, Tepki Alanı Kavramları.

Önşart: Yok

MAK408 Malzeme Seçimi ( 3 + 0 + 0 ) 5

Genel tasarım metodolojisi. Malzeme seçimindeki temel kriterler. Matris yöntemi. Malzeme özellikleri. Malzeme haritaları. Şekil faktörleri. Mühendislik tasarımında önemli hususular. Demir esaslı alaşımların seçimi. Demir dışı metal ve alaşımların seçimi. Plastik malzemelerin seçimi. Kompozit malzemelerin seçimi. Malzeme seçimi ile ilgili uygulamalar.

Önşart: Yok

END 409 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri ( 2 + 0 + 2 ) 5

Bilgisayar Destekli Tasarım, Eşzamanlı Mühendislik, Sabit Otomasyon, Yüksek Kapasiteli Seri Üretim Sistemleri, Sayısal Denetimli Üretim Sistemleri, CNC Tezgâhlar ve Parça Programlama, Sayısal Mantıksal Devreler, Programlanabilir Mantıksal Denetimciler, Otomatik Depolama, Grup Teknolojisi ve İmalat Hücre Tasarımı, Esnek İmalat Sistemleri

Önşart: Yok

END 410 Kurumsal Kaynak Planlaması – ERP ( 2 + 0 + 2 ) 5

Kurumsal Kaynak Planlamasının Temelleri (ERP), Bütünleştirilmiş Üretim Planlama, Statik, Dinamik, Doğrusal Olmayan Parti Büyüklüğü Modelleri, Operasyon Çizelgeleme, Malzeme Yönetimi ve Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), Kapasite İhtiyaç Planlaması (CRP).

Önşart: Yok

MAK410 Bilgisayar Destekli Tasarım ( 3 + 0 + 0 ) 5

Mekanik sistemler için tasarım gereksinimlerini tanımlayabilmek, Makine parça veya montajları için bilgisayar modellerini kurabilmek, Gereksinimler için en uygun mekanik tasarımı belirleyebilmek.

Önşart: Yok

MAK411 Bilgisayar Destekli İmalat ( 3 + 0 + 0 ) 5

Bilgisayar Destekli Tasarımın ve İmalatın Endüstriyel Önemi ,İmalata Giriş ve Malzeme, NC, CNC ve DNC 'nin Tanımı, CNC Tezgahlarının Yapısal Özellikleri , Kesici Takımlar ve Bağlama Sistemleri, CNC'de Programlamaya Giriş, CNC Programlarının Yapısı, Kesici Telafileri ve Malzeme Kesme Hesapları, CNC 'de G ve M kodları, CNC'de Parça Programlama ve İmalatı, CAD/CAM Harici Programlarla İmalat.

Önşart: Yok

END 412 İstatistiksel Kalite Kontrol ( 3 + 0 + 0 ) 5

Süreç Kontrol, İstatistiksel Stabilite Kavramı, Süreç Stabilitesinin Sağlanması İçin Kriterler, Ölçümlü Kontrol Usullerinin İstatistiksel Ve Ekonomik Muayenesi, Güvenilirlik, Hassasiyet  Tamlık Kavramı, Ürün Kontrolü, Tek, Çift Ve Çoklu Örnekleme Planları, Kalite Kontrol Organizasyonu.

Önşart: İST 212 Olasılık ve İstatistik veya END 212 Endüstri Mühendisleri için İstatistik veya Bölüm Başkanı Onayı

END 413 Proje Yönetimi ( 2 + 0 + 2 ) 5

Endüstriyel Problemlerin Analizi, Projeleme Tekniği Teknolojik Fizibilite Sermaye Bütçe Modelleri, Belirsizlik ve Risk Analizi, Proje Yönetim Teknikleri, CPM, PERT ve GERT. 

Önşart: Yok

MAK413 Endüstriyel Robotlar ( 3 + 0 + 0 ) 5

Endüstriyel robot programlama ve bakımını yapma işlemlerine ait yeterliliklerin kazandırılması, robot donanım parçalarını kullanabilme, Robot yazılım geliştirme programını kullanabilme, Robot üç boyutlu hareketini belirleme, Robot giriş-çıkış işlemlerini kullanabilme.

Önşart: Yok

END 414 Yapay Zekâ / Uzman Sistemler ( 2 + 0 + 2 ) 5

Temel Kavramlar (Arama, Problem Çözme, Bilgi Gösterim Yöntemleri, Planlama, Doğal Dil İşleme), Yapay Sinir Ağları, Uzman Sistemler, Genetik Algoritmalar, Bulanık Önermeler Mantığı.

Önşart: Yok

END 415 Üretim Yönetimi II ( 2 + 0 + 2 ) 5

Sistem Kavramı, Üretim Sistemi, Stok Kontrolü, Stok Kontrol Modelleri, Stok Kontrolünde İleri Konular, Planlama Fonksiyonları, Ayrıntılı Planlama: Rotalama, Yükleme, Sıralama, Programlama (Çizelgeleme), CPM – PERT ve CPM-PERT’de Maliyet ve Süre-Maliyet İlişkileri, CAD/CAM, MRP, MAPICS, Esnek İmalat Sistemleri.

Önşart: END 314 Üretim Yönetimi I veya Bölüm Başkanı Onayı

END 417 Tedarik Zinciri Yönetimi  ( 3 + 0 + 0 ) 5

Bir Sistem Olarak Tedarik Zinciri, Entegrasyon, Performans Ölçütleri, İnternet ve Bilgi Teknolojisinin Rolü, Tedarikçi Seçimi, Çok Kademeli Envanter, Depo ve Fabrika Yerleşimi, Üretim, Envanter, Yerleşim, Envanter ve Yerleşim, Rota için Bütünleşik Modeller, Ürün Kurtarma için Tedarik Zincirleri.

Önşart: Yok

END 419 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular I  ( 3 + 0 + 0 ) 5

Bu dersin tanımı her dönem başında ilan edilir. Bu ders diğer Endüstri Mühendisliği derslerinde anlatılmayan, bilim ve/veya teknolojilerin son durumuyla ilgili konuları içerir.

Önşart: Yok

END 416 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II  ( 3 + 0 + 0 ) 5

Bu dersin tanımı her dönem başında ilan edilir. Bu ders diğer Endüstri Mühendisliği derslerinde anlatılmayan, bilim ve/veya teknolojilerin son durumuyla ilgili konuları içerir.

Önşart: Yok

END 420 Üretim Sistemleri Tasarımı ( 3 + 0 + 0 ) 5

Bu ders, Tesis Planlaması, Üretim Yönetimi, Benzetim, Yöneylem Araştırması gibi derslerde ele alınan endüstri mühendisliği teknik ve yöntemlerinin proje tabanlı sentezini amaçlar. Bu projeler, karmaşık sistemlerin tasarımı ve talep, kaynak, kapasite, konum, yerleşim düzeni ile bilgi ihtiyaçlarını temel alan üretim ve hizmet sistemlerinin analizi ve modellenmesini içerir. Yapılan uygulamalar, gerçek endüstriyel verilere dayalı problemlerin çözülmesine yöneliktir.

Önşart: Yok

END 425 Sezgisel Yöntemler ( 3 + 0 + 0 ) 5

Sezgisel Arama Kavramı ve Kullanıldığı Problem Tipleri, Tavlama Benzetimi, Tabu Arama, Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları, Tahmin Modeli ve Optimizasyon Aracı Olarak Kullanılması, Karma Metotlar, Sezgisel Optimizasyon İle Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması ve Geçerliliği.

Önşart: Yok

END 426 Sistem Analizi ( 3 + 0 + 0 ) 5

Sistem ve Sistem Kavramını Anlamak, Bir Organizasyonu Bir Sistem Olarak Algılama Yeteneğini Kazanmak ve Problemleri Tanımlamak, Sistemi Analiz Etmek, Yeni Sistemi Tasarlamak, Yeni Sistemin Hazırlık Aşamasını Oluşturmak ve Sistemin Uygulama Aşamasını Öğrenmek. 

Önşart: Yok

END 427 Hizmet Sistemleri ( 3 + 0 + 0 ) 5

Hizmet Sistemleri İle İlgili Temel Kavramlar, Müşteri Temasını Tanıma, Hizmet Sunum Planı Hazırlama, Potansiyel İşletim Etkinliğinin Ölçülmesi ve Sorun Analizi, Hizmet Garantisi ve Kalitesi, Talep, Kapasite ve Müşteri Yönetimi, Eşleştirme Analizi. 

Önşart: Yok

END 428 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ( 3 + 0 + 0 ) 5

İş Güvenliğinin Kapsamı ve Çalışma Alanı, Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları, Kazaları Ölçümleyebilme ve Kaza Zincirine Göre Kazaları Açıklama, İş Güvenliğinin 10 Temel Prensibi, Kazaların Ekonomik Yönü ve Kazalardan Korunma Yolları, Kaza İstatistiklerini ve Kaza Raporlarını Yorumlama, İş Güvenliği Psikolojisi, İş Güvenliği Organizasyonu.

Önşart: Yok

END 429 Doğrusal Olmayan Programlama ( 2 + 0 + 2 ) 5

Optimizasyon Modelleri, Optimizasyonun Temelleri, Lineer Kısıtların Temsili, Lineer Programlamanın Özeti, Kısıtsız Optimizasyon, Kısıtlı Problemler için Optimallik Koşulları, Olurlu-Nokta Yöntemleri, Ceza ve Bariyer Yöntemleri, Konveks Programlama, Kuadratik Programlama, Ayrıştırılabilir Programlama, Konveks Olmayan Programlama..

Önşart: Yok

END 430 Grup Teknolojisi ve Esnek Üretim Sistemleri ( 2 + 0 + 2 ) 5

Üretim Sistemlerinin Tasarımında Grup Teknolojisi İlkeleri, Esnek Üretim Sistemlerini Tasarlama, Üretim Hücresi ve Hücresel Organizasyonu Tasarlama, Malzeme İhtiyaç Planı Oluşturma ve Periyodik Parti Kontrolü, Klasik Üretim Sistemlerinden Hücresel/Esnek Üretim Sistemlerine Geçiş ve Maliyet Analizi.

Önşart: Yok

İŞL 431 Toplam Kalite Yönetimi ( 3 + 0 + 0 ) 5

Toplam kalite yönetiminin altında yatan felsefe, toplam kalite yönetimi kavramı ve araçları, toplam kalite kavramının yeniden yapılama (reengineering) ve kıyaslama (benchmarking) gibi ileri düzey konularla ilişkisi, toplam kalite yönetimi uygulamaları, genel ve uygulamalı yönetim açılarından toplam kalite yönetimi uygulamaları 

Önşart: Yok

BİM 451 Yapay Sinir Ağları ( 3 + 0 + 0 ) 5

Biyolojik Sinir Yapısı, Yapay Sinir Ağlarının İlkeleri, Öğrenme ve Eğitme Kavramları, Öğreticili ve Öğreticisiz Öğrenme, İleri Beslemeli Geri Yayılımlı ve Kendi Kendini Organize Eden Ağları İçeren Sinir Ağları Mimarileri, Etkili Sinir Ağları Tasarımı, Sinir Ağları Performans Ölçme Teknikleri, Değişik Alanlarda Sinir Ağları Uygulamaları.

Önşart: Yok 

BİM 453 Genetik Algoritmalar ( 3 + 0 + 0 ) 5

Genetik Algoritmaların Tanımı ve Özellikleri, İki Tabanlı Genetik Algoritmalar, Değişkenler ve Hedef Fonksiyonunun Seçimi, Başlangıç Toplumu, Seçme İşlemi, Eşlerin Seçimi, Çaprazlama, Mutasyon, Genetik Algoritma Parametreleri Seçimi, On Tabanlı Genetik Algoritmalar, Bir Fonksiyonun Maksimumunun Bulunması.

Önşart: Yok 

BİM 454 Yazılım Analizi ve Tasarımı ( 3 + 0 + 0 ) 5

Nesneye Dayalı Tasarım Süreci, Sınıf Tasarımı İçin Prensipler, Kalıtım (Inheritance), Arabirim Tipleri ve Çok Şekillilik (Polymorphism), Tasarım Desenleri (Design Patterns), Nesne Oluşturan, Yapısal ve Davranış Desenlerinden Bazı Örnekler, Yazılım Çatıları (Frameworks), Örnek Çalışmalar, Sistem Mimari ve İleri Desenler, Bir Takım Yazılım Geliştirme Projesi.

Önşart: Yok 

BİM 458 Veri Madenciliği ( 3 + 0 + 0 ) 5

Veri Madenciliğine Giriş, Veri Madenciliğinin Amacı, Veri Ayıklama ve Önişleme, Veri Madenciliği Öğrenme Yöntemlerine Genel Bakış, Veri Madenciliği Öğrenme Yöntemleri: Karar Ağaçları ve K-En Yakın Komşu Algoritması, Hiyerarşik ve Bölümlemeli Kümeleme Algoritmaları, Yapay Sinir Ağları, Öngörü Modelleri, Birliktelik Kuralları.

Önşart: Yok 

BİM 459 Algoritma Analizi ( 3 + 0 + 0 ) 5

Asimptotik Gösterim, Bölme ve Ele Alma (Divide and Conquer) Yaklaşımı, Tekrarları Çözme: Yerine Koyma, Master Metodu, Sınır (Bounding) Toplamlar, Rastgele Hızlı Sıralama (Quicksort) Analizi,

Ortalama ve Sıra İstatistikleri, Heap’ler: Heapsort, Öncelik Kuyrukları, Doğrusal Zamanda Sıralama,

Dinamik Programlama, Greedy Algoritmaları, Amortize Edilmiş Analiz: Toplam (Aggregate), Hesaplama (Accounting), Potansiyel Metotlar, Dinamik Tablolar, Temel Graf Algoritmaları: Breadth-/Depth-First Arama, Topolojik Arama, Kuvvetli Bağlı Bileşenler.

Önşart: Yok 

YÖN 461 Stratejik Yönetim ( 3 + 0 + 0 ) 5

Strateji ve Stratejik Yönetim ile İlgili Temel Kavramları, Stratejik Yönetim Prosesi, SWOT Analizi, Strateji Formülasyonu, Misyon Ve Stratejinin Belirlenmesi, Karar Ortamı ve Amaçların Saptanması, Strateji Uygulaması ve Kontrol, Stratejik Yönetimde Örnek Uygulamalar.

Önşart: Yok

BİM 462 Elektronik Ticaret ( 3 + 0 + 0 ) 5

Kurumsal ve Yönetim Açısından Bilgi Sistemleri, Karar Verme Sistemleri, Veritabanı Sistemleri, Veri

Ambarları ve Veri Madenciliği, Elektronik Ticaretin Teknoloji Altyapısı: Internet, Bilgisayar Sistemleri, Kablolu ve Kablosuz Ağ Sistemleri, Haberleşme Teknolojileri, Internet Ekonomisi ve İş Modelleri, Internet Güvenliği, Internet’in Sosyal, Hukuksal ve Kamusal Konuları, Web-Tabanlı İş Örnekleri, Web Tabanlı İşler İçin İş Planı Oluşturma.

Önşart: Yok

BİM 472 Bulanık Mantık ( 3 + 0 + 0 ) 5 

Klasik Mantık ve Bulanık Mantık Kavramları, Klasik Kümeler ve Bulanık Kümeler, Bulanık Üyelik

Fonksiyonu, Temel Bulanık Küme İşlemleri, Bulanık Kural Tabanlı Sistemler, Bulanık Bağıntılar, Bulanık Çıkarım Yöntemleri, Yaklaşık Akıl Yürütme, Bulanıklaştırma ve Durulaştırma, Bulanık Mantık Uygulamaları.

Önşart: Yok

END 497 Bitirme Projesi I ( 0 + 2 + 0 ) 4

Bir Danışman Rehberliğinde Bitirme Konusunun Belirlenmesi, İçeriğin Biçimlendirilmesi, Bitirme Çalışması Uygulamalarının Yapılacağı İşyerinin Bulunması, Bitirme Çalışması için Gereksinim Duyulan Ölçümlere ve Literatür Araştırılmasına Başlanması, Proje Önerisi Raporunun Hazırlanması.

Önşart: Yok

END 498 Bitirme Projesi II ( 0 + 2 + 0 ) 6

Bitirme Projesi I’de Belirlenmiş Olan Konunun Geliştirilmesi, Veri ve Kaynak Toplanmasına Devam Edilmesi,  Çalışmanın Yazım Esaslarına Göre Yazılması ve Sunumunun Yapılması.

Önşart: END 497 Bitirme Projesi I veya Bölüm Başkanı Onayı. Ayrıca; Eğitim-Öğretim Programında 8. Yarıyıla kadar yer alan üçten fazla dersten başarısız olunmaması ve meslek stajları yükümlülüğünün

en az 30 günlük bölümünün (END 299 Endüstri Stajı I’in) başarıyla tamamlanmış olması.

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

AKE 355  Amerikan Sanat Tarihi I  ( 3 + 0+ 0 ) 5

AKE 356  Amerikan Sanat Tarihi II         ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                 

AKE 357  Amerikan Siyaset Kültürü        ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                 

AKE 360  Türk-Amerikan İlişkileri          ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                 

AKE 451  Film Çalışmaları             ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                            

AKE 452  Popüler Kültür ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                                          

ALM 251  Temel Almanca I           ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                            

ALM 252  Temel Almanca II          ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                 

BES 303  Beslenme Sistemleri Yönetimi I ( 3 + 0 + 0 ) 4                        

BES 304  Beslenme Sistemleri Yönetimi II            ( 3 + 0 + 0 ) 4                        

BİY 172  Evrim ve Ekoloji ( 3 + 0 + 0 ) 4                                                                        

BSY 201  Spor Pazarlaması            ( 3 + 0 + 0 ) 5                                                           

EGT 110  Rehberlik            ( 3 + 0 + 0 ) 4                                                                       

EGT 207  Ölçme ve Değerlendirme            ( 3 + 0 + 0 ) 4                       

EGT 208  Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları ( 3 + 0+ 0 ) 4                            

EGT 306  Özel Öğretim Yöntemleri           ( 3 + 0 + 0 ) 4                       

EGT 372  Mesleki Yöneltme ve Kariyer Danışmanlığı ( 3 + 0+ 0 ) 4                            

EGT 373  Eğitim Yönetimi ( 3 + 0 + 0 ) 4                                                                       

EGT 374  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi           ( 3 + 0+ 0 ) 4                                     

FTR 259  Normal Gelişim Sağlıklı Yaşam            ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                 

GTB 255  Çağdaş Sanat Kuramı ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                              

GTB 256  Çağdaş Sanat Yorumu ( 3 + 0+ 0 ) 5   

                                                         

HİT 112  İletişim Hukuku ve Fikri Haklar           ( 3 + 0+ 0 ) 4                                     

Medya ve hukuksal çevre. Basın özgürlüğü ve sorunları. Medya ve kamu düzeni. Medya ve toplumsal sorumluluk. Türkiye'de basın özgürlüğü ve RTÜK. Fikri haklarda temel ilkeler. Fikri mülkiyetin korunması. Eserden doğan haklar. Hakkın sınırları. Tecavüz halinde ileri sürülebilecek talepler ve açılabilecek davalar. 

HİT 301  Tüketici Davranışları ( 2 + 0+ 0 ) 5                                                                  

Tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi. Tüketici tipleri: yıldızlar grubu, inekler grubu, köpekler grubu, soru işaretleri. Karakutu modeli. Hedef pazarın seçimi. Tüketici davranışında algılama, öğrenme, bellek, güdülenme, tutum ve duygular. Tüketici davranışında grup etkisi, aile ve toplumsal sınıflar. Tüketici davranışı ve kültür. Tüketici karar süreçleri. 

HİT 451  İmaj Yönetimi ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                                             

İmaj kavramı. Markalaşma. İtibar yönetimi. Markalaşmada imajın önemi. İmaj yaratma stratejileri. Kurum, lider ve ürün imajı. Kriz anında imajın önemi. 

HİT 453  Popüler Kültür ve Medya ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                          

Popüler kültür kavramı ve gelişimi. Raymond Williams: Kitle kültürü ve popüler kültür farkı. Küreselleşme ve popüler kültür. Kitle iletişim araçları ve popüler kültürün yaygınlaşması. Frankfurt Okulu. Marx Horkeheimer, Adorno: Kültür endüstrisi. Sinema, müzik ve fastfood-McDonaldslaştırma. 

HİT 455  Sponsorluk           ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                                        

Sponsorluğun tanımı ve amaçları. Sosyal sorumluluk ile sponsorluğun farkları. Sponsorluğun türleri. Sponsorluğun faydaları. Sponsorluk projelerinin seçimi. Radyo ve televizyonda sponsorluğun işlevleri. Marka yaratma sürecinde sponsorluğun önemi. Örnek sponsorlukların incelenmesi. 

HİT 456  Kurumsal Sosyal Sorumluluk ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                               

Sosyal sorumluluk kavramı ve gelişimi. Sosyal sorumluluk ve sponsorluğun farkı. Kurumsal itibar ve sosyal sorumluluk ilişkisi. Konumlandırma ve markalaşma sürecinde sosyal sorumluluğun önemi. Türkiye ve dünyada uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin analizi. 

HİT 457  Göstergebilim ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                                              

Göstergebilim terminolojisi, kuramcı ve kuramları: Saussure, Pierce Hjelmslev, Jakobson, Barthes ve Eco. Çözümleme örnekleri: devingen ya da karma görüntü uygulamaları. İmgesel/simgesel görsel uygulama örnekleri. 

HİT 463  Zaman Yönetimi ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                              

Zamanın kavramının tanımı ve önemini, zaman kayıplarını yaratan faktörleri ve bunların neler olduğunu, hangi yollarla zaman kazanabileceğimizin aktarılması. İyi bir zaman kullanıcısının özelliklerini ve en iyi zaman planlamasının yönetsel planlama ile ilişkilerin ortaya konması. Zamanın nasıl bir iletişim unsuru olduğu ve insanlar zamanlarını boşa harcama eğilimlerinin, faydaya dönüştürülmesi yol ve yöntemleri. Zaman yönetiminde akış ve takvimin kullanma sorulanları. 

HUK 101  Hukukun Temel Kavramları ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                   

Hukukun tanımı ve nitelikleri. Hukukun normatifliği. Hukukun kaynakları. Örf, adet, içtihat ve hukukun genel ilkeleri. Hak kavramı ve hakkın niteliğini açıklayan teoriler. Tüzel kişilik. Hukuki olay ve hukuki fiil kavramları. Muhakeme ve hüküm. Anayasa hukuku. Ceza hukuku. İdari hukuk. Uluslararası hukuk. 

HUK 201  Ticaret Hukuku ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                                        

İşveren, girişim, sözleşme, fatura, senet, akit tarafları, rekabet, marka, akit yapılması

HUK 202  İş Hukuku           ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                                        

Çalışan, iş sözleşmesi, iş akdinin fesih türleri, sendikalar, toplu sözleşme, toplu sözleşme akdi, grev ve lokavtlar 

İMT 110  Kitle İletişim ve Medya ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                          

İMT 252 Toplum ve Kültür            ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                         

İNG 321 Mesleki İngilizce I             ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                            

Okuma Ve Yazma Yeteneklerini Geliştirme, Öğrencilerin Akademik, Yarı-Teknik Ve Teknik İngilizcede Kelime Bilgilerini Zenginleştirme, Endüstri Mühendisliği İle İlgili Orta ve İleri Seviyeli Teknik Okuma ve Yazma Çalışmaları, İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye Çeviriler, Teknik Raporlar, Kısa Yazılar, Mektuplar ve Teknik Teklifler Yazma. Önşart: Yok 

İNG 322 Mesleki İngilizce II           ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                            

Sesli-Görsel Materyalleri Anlama ve Takip Etme Kabiliyetini Kazandırma, Teknik Ses Kayıtlarını Dinleme Yeteneğini ve Konuşmadaki Akıcılığı Geliştirme, Sözlü İletişim Teknikleri, Güzel Teknik Sunumlar Hazırlama ve Sınıf Ortamında Sunma, Teknik Toplantılar ve Tartışmalar.  Önşart: Yok 

İŞL 104  Davranış Bilimleri            ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                            

Davranış bilimlerine giriş, algılama ve atıf , öğrenme, kişilik, tutumlar, gruplar ve davranışı, güdülenme (motivasyon) 

İŞL 201  İş İletişimi   ( 3 + 0+ 0 ) 5  

İletişim şekil ve çeşitleri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) sunuş, toplantı, mülakat, rapor, mektup ve diğer yazılı belgeler özgeçmiş                                                                             

İŞL 202 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ( 3 + 0+ 0 ) 5     

Araştırma, araştırma yöntemleri, değişkenler, hipotez geliştirme, veri toplama yöntemleri, tahmin yöntemleri, araştırma raporu.                                              

İŞL 303 Pazarlama İlkeleri ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                                       

İŞL 304  Pazarlama Yönetimi ( 3 + 0+ 0 ) 5

Müşteri için değer yaratma ve süreklilik sağlama; Stratejik pazarlama, stratejik pazarlama analizi; Pazarlama için gelişme stratejileri; Pazarlama ve rekabet stratejisi; Stratejik pazarlama planları ve planlama; Satış tahminleri; Şirketin toplam pazarlama faaliyetlerinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi ve kontrolü.                                                                    

İŞL 402 Girişimcilik             ( 3 + 0+ 0 ) 5  

Girişimcilik, kişisel özellikler, biçimsel ilkeler, hukuki statü, mevzuat, şirketler ve hakları, ürün ya da hizmet, üretim, pazarlama, pazarlama araştırması yöntemleri, piyasa ve rakipler, rekabet koşulları, satış ve maliyetler, fiyat, kanallar, reklam, insan kaynakları, istihdam, özgeçmiş, mülakat, yatırım ve finans, nakit akışı, planlama, bütçe, kurumsal ziyaretler, yönetim ve işletme fonksiyonları, analizler, swot analizi ve stratejik planlama.                                                                                

İŞL 406 İş Etiği ( 3 + 0+ 0 ) 5         

Profosyonel Etik, Toplumsal Sorumluluk, Organik, Mekanik dayanışma, Küreselleşme, Neo-liberalizm, Risk Toplumu, Tüketim toplumu, Sürdürülebilirlilik, öz regülasyon, Ekonomik Spazm, Güvenilirlilik, Erdem etiği, Hedonizm, Moralite, Egoism, Görev Ahlakı                                                                            

İŞL 407 Pazarlama Araştırmaları ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                        

İŞL 451 Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Yönetimi       ( 3 + 0+ 0 ) 5  

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanımı ve önemi, özellikleri, kuruluş analizleri ve planlama çalışmaları, işletmelerin yönetimi, ticaret planının oluşturulması, finansal yönetim ve kontrol, işletme dışı kaynaklardan yararlanma.         

MAT 361 Dijital Kültür ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                                             

MİM 341 Şehircilik ( 2 + 0+ 2 ) 4                                                                                     

MOD 331 Doğa Sporları Teorisi ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                                

MOD 332  Su Sporları ve Teorisi ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                              

PSB 207  Anadolu Sanatı I ( 2 + 0+ 0 ) 4                                                                         

PSB 208  Anadolu Sanatı II            ( 2 + 0+ 0 ) 4                                                            

PSİ 104  Psikoloji Tarihi ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                                             

PSİ 202  Bilişsel Psikoloji ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                                            

PSİ 214  Ergenlik Psikolojisi           ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                             

PSİ 356  Uygulamalı Gelişim Psikolojisi ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                    

PSİ 358  İletişim ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                                                           

PSİ 360  Grup Dinamikleri ve Liderlik ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                     

PSİ 365  Evrimsel Psikoloji ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                            

PSİ 456  Çağdaş Psikoloji Akımları           ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                 

PSİ 466  Kültürlerarası Psikoloji ( 3 + 0+ 0 ) 4                                                               

REK 206  Sosyal Psikoloji   ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                            

TAR 106  Uygarlık Tarihi ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                                          

Mezopotamya, Mısır, Yunan, Çin, Hindistan medeniyetleri. Roma İmparatorluğu. Ortaçağ. Aydınlanma, Rönesans ve reform. Kuzey Amerika (Aztekler, Mayalar, İnkalar, koloniler ve Bağımsızlık Savaşı). 

TAR 371  Bilim Tarihi ( 3 + 0+ 0 ) 5                                                                                 

TMT 108  Desen ( 2 + 0+ 2 ) 5                                                                              

TMT 353  Aksesuar Tasarımı  (2 + 0+ 0 ) 4