Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği

Ders İçerikleri

Kredi Formatı: (Teorik-Uygulama-Lab) TK, AKTS

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BİM 100 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş,  (2-0-0) 2,  AKTS: 6 
Bölümün ve araştırma faaliyetlerinin tanıtımı.  Bilgi işlem sistemlerinin genel yapısı hakkında temel konular: bilgisayar mühendisliğinin donanım, yazılım ve bilgisayar bilimleri anabilim dallarına giriş yapmak. Bilgisayar mühendisliği mesleği hakkında danışmanlık sağlama. Mühendislik etiği ve kapsadığı konular. Yazılı ve sözlü iletişim teknikleri. Öğrencilerin kendi aralarında ve bölümdeki akademik personel ile bir iletişim ortamının sağlanması. Görsel araçlar ve sunuş.
Önşart: Yok

BİM 121 Bilgisayar Programlama I,  (3-0-2) 4,  AKTS: 7 
Temel bilgisayar kavramları: Terminoloji, bilgisayar, bileşenleri ve çalışması. Bilgisayar programlamanın temelleri: yukarıdan aşağı yapısal tasarım, sıra, karar, tekrar, söz dizimi, temel veri tipleri, program derleme, hata takip. Yapısal program geliştirme, program kontrol yapıları, fonksiyonlar.
Önşart: Yok

FİZ 101 Fizik I,  (3-0-2) 4,  AKTS: 6 
Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi.
Önşart: Yok

İNG 101 İngilizce I,  (3-0-0) 3,  AKTS: 3 
Okuma ve yazma yeteneklerini geliştirme, öğrencilerin akademik, yarı-teknik ve teknik İngilizcede kelime bilgilerini zenginleştirme. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili orta ve ileri seviyeli teknik okuma ve yazma çalışmaları sınıfta yapılacak. Öğrencilerin bağımsız olarak ta fazla okuma ve yazma çalışmaları yapmaları beklenmektedir. İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviriler. Teknik raporlar, kısa yazılar, mektuplar ve teknik teklifler yazma. Uzun teknik dokümanların yazılı ve sözlü özeti.
Önşart: Yok

MAT 111 Matematik I,  (5-0-0) 4,  AKTS: 6 
Kümeler, sayılar, değişkenler. Fonksiyonlar: trigonometrik, üstel, logaritmik ve ters. Limit, süreklilik ve türev. Türev uygulamaları, L’hopital kuralı. Uç değerler, ortalama değer teoremleri ve uygulamaları. Grafik çizimi. Belirli integral ve uygulamaları, belirsiz integral ve transandantal fonksiyonlar, integral alma teknikleri.
Önşart: Yok

TDB 101 Türk Dili I,  (2-0-0) 2,  AKTS: 2 
Dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe, sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte,dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.
Önşart: Yok

BİM 122 Bilgisayar Programlama II,  (3-0-2) 4,  AKTS: 8

Diziler, işaretçiler, karakterler ve karakter dizileri (strings), formatlı giriş/çıkış, yapılar (structures), bileşimler (unions), bit işlemleri ve adlandırılmış veri tipi (enumeration), dosya işleme. Yapısal programlama teknikleri kullanarak program geliştirmeye ve basit algoritmalara giriş.
Önşart: BİM 121 Bilgisayar Programlama I veya Bölüm Başkanının onayı

MAT 353 Ayrık Matematik, (3-0-0) 3, AKTS: 5 
Önerme mantığı ve ispatlar. Küme teorisi. Bağıntılar ve fonksiyonlar. Cebirsel yapılar. Gruplar ve yarı-gruplar. Kafes yapıları ve Boole cebri. Graf teorisi. Algoritmalar ve Turing makineleri.
Önşart: Yok

FİZ 102 Fizik II  (3-0-2) 4, AKTS: 6
Coulomb yasası ve elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa, elektrik enerjisi ve yalıtkanların özellikleri, akım ve direnç, doğru akım devrelerinde enerji ve akım, manyetik alan, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüklem, madde içindeki manyetik alanlar, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.
Önşart: Yok

İNG 102 İngilizce II,  (3-0-0) 3,  AKTS: 3 
Sesli-görsel materyalleri anlama ve takip etme kabiliyetini kazandırma, teknik ses kayıtlarını dinleme yeteneğini ve konuşmadaki akıcılığı geliştirme. Sözlü iletişim teknikleri. Güzel teknik sunumlar hazırlama ve sınıf ortamında sunma. Teknik toplantılar ve tartışmalar.
Önşart: Yok

MAT 112 Matematik II,  (5-0-0) 4,  AKTS: 6 
Seriler ve diziler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, binom serileri. Vektörler ve uzay geometrisi, vektör değerli fonksiyonlar. Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki katlı integraller, üç katlı integraller. Eğri ve yüzey integralleri. 
Önşart: Yok

TDB 102 Türk Dili II,  (2-0-0) 2, AKTS: 2 
Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmakta. 
Önşart: Yok

BİM 205 Nesneye Yönelik Programlama,   (3-0-2) 4,  AKTS: 6 
Nesneye yönelik modeller kullanarak problem çözme ve programlamaya giriş. Sınıflar, nesneler, özellikler (attributes), metotlar, erişimciler (accessors), yapıcılar (constructors), yok ediciler (destructor, finalizer), kalıtım (inheritance), soyut (abstract) sınıflar, arabirimler, çok şekillilik (polymorphism), istisnai durumları karşılama (exception handling), dosya işlemleri ve giriş/çıkış stream’leri, grafik kullanıcı arayüzü (GUI) programcılığına giriş.
Önşart: BİM 122 Bilgisayar Programlama II veya Bölüm Başkanının onayı

BİM 201 Veri Yapıları,  (3-0-2) 4 AKTS: 6  

Veri yapılarının sınıflandırması, hafıza ve zaman konuları. Sıralı listeler, yığınlar ve kuyruklar, ağaç yapıları, graflar. Temel veri yapılarının gerçekleştirilmeleri. Tekrarlanan (recursive) uygulamalar.
Önşart: BİM 205 Nesneye Yönelik Programlama veya Bölüm Başkanının onayı

BİM 203 Mantık Tasarımı ve Devreleri  (3-0-2) 4, AKTS: 6 
Boole cebri, sayı sistemleri, veri gösterimi, mantık teoremleri, kurallı şekiller (canonical forms), sadeleştirme teknikleri, mantık kapıları, kombinasyonel devrelerin tasarımı, zamanlama ve zamanlama problemleri, sıralı (sequential) devreler, sıralı devrelerin ve algoritmalı durum makinesi tasarımı,  programlanabilir mantık cihazları, saklayıcı (register) işlemleri, temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı.
Önşart: Yok

EEM 213 Elektronik Devreler, (3-0-2) 4, AKTS: 6 
Elektrik devrelerinde akım, gerilim, güç, enerji, empedans kavramları. Elektrik devre elemanlarının tanıtımı ve karakteristikleri. Kirchoff yasaları: Akım ve gerilim yasaları. Elektrik devre teoremleri: Süperpozisyon, Norton, Thevenin. Elektrik devre analizi ve çözüm yöntemleri. DC ve AC devreler, Elektronik devre elemanlarının tanıtımı ve karakteristikleri. Transistörlü devrelerin DC ve AC modelleri, tek katlı transistorlu kuvvetlendiriciler ve frekans cevapları, çok katlı transistorlu kuvvetlendiriciler, kuvvetlendiricilerde geribesleme. Operasyonel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları. Mantık devreleri ve elektronik eşdeğerleri. 
Önşart: Yok

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, (2-0-0) 2, AKTS: 2 
Türk inkılâbının tarihi anlamı ve önemi, Türk inkılâbını hazırlayan şartlar, ortam ve gelişmeler, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Kurtuluş Savaşı. Millet egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu, Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.
Önşart: Yok

BİM 202 Algoritmalar,  (3-0-0) 3,  AKTS: 5 
Seçili bilgisayar algoritmaları: Sıralama, arama, string işleme ve graf algoritmaları. Algoritma tasarım ve analiz teknikleri. Algoritmaların zaman ve hesaplama karmaşıklıkları. Hesaplanabilirliğe giriş, algoritmaların paralelleştirilmesi, lineer ve dinamik programlama.
Önşart: BİM 201 Veri Yapıları veya Bölüm Başkanının onayı

BİM 204 Programlama Dilleri,  (3-0-0) 3,  AKTS: 5 
Programlama dillerinin sözdizimi ve anlambilimi, gramerler, programlama dillerinin tasarımı, veri tipleri, değişkenler, ifadeler, alt fonksiyonlar, tekrarlama (recursion), parametre geçilmesi, dinamik ve statik hafıza yönetimi. Fonksiyonel, lojik ve nesneye-yönelik programlama modelleri. Tipik ve modern programlama dillerinden örnekler.
Önşart: BİM 205 Nesneye Yönelik Programlama veya Bölüm Başkanının onayı

BİM 206 Bilgisayar Organizasyonu,  (3-0-0) 3, AKTS: 5 
Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı. Komut okuma, kod çözme ve yürütme çevrimleri, Aritmetik ve mantık işlemler ve aritmetik mantık biriminin (ALU) tasarımı. Merkezi işlem birimi (CPU) organizasyonu. Komut formatları ve adresleme modları. Donanım temelli (hardwired) ve mikroprogramlı (microprogrammed) kontrol organizasyonu. Hafıza organizasyonu: statik, dinamik hafızalar ve hafıza tasarımı, sanal (virtual) hafıza, ön hafıza (cache) ve yönetimleri. Giriş/Çıkış organizasyonu: İşlemcilerle ve çevre birimlerle arabirim. Performans iyileştirmesi için eşzamanlı üst üste yürütme (pipelining) ve diğer teknikler. Makine dili ve assembly dili. 
Önşart: BİM 203 Mantık Tasarımı ve Devreleri veya Bölüm Başkanının onayı

MAT 113 Lineer Cebir,  (3-0-0) 3, AKTS: 4 
Lineer denklem sistemleri. Matrisler. Determinantlar. Vektör uzayları. Lineer dönüşümler. Özdeğerler, özvektörler ve diagonalizasyon. İç çarpım uzayları. 
Önşart: Yok

IST 212 Olasılık ve İstatistik, (4-0-0) 3, AKTS: 5 
Olasılık ve temel kavramlar, rastgele değişkenler, ortalama, varyans ve kovaryans, marjinal dağılım, şartlı dağılım. Temel olasılık dağılımları. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi. Örnekleme ve tanımsal istatistik. Tahmin teoremine giriş, ençok olabilirlik yöntemi ve momentler. Aralık tahminleri. Hipotez testleri, iki anakütle problemleri. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon, varyans analizi. 
Önşart: Yok

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, (2-0-0) 2,  AKTS: 2
Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları, Atatürk düşünce sistemi, Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası, ikinci dünya savaşı ve Türkiye, Türkiye’de çok partili döneme geçiş.
Önşart: Yok

BİM 301 İleri Bilgisayar Programlama,  (3-0-2) 4,  AKTS: 7 
Problem cümlelerine bakarak sınıfları, özniteliklerini, metotları ve sınıflar arası ilişkileri bulma. CRC kartlar, UML’e ve temel diyagramlara (paket, sınıf, nesne, sıra (sequence), ve durum gibi) giriş, tasarım desenlerine ve yazılım altyapılarına (frameworks) giriş, çok-thread’li programcılık ve klasik proses senkronizasyon problemlerine giriş,  ileri GUI programlama, grafik ve multi-medya nesneler.
Önşart: BİM 205 Nesneye Yönelik Programlama

BİM 303 Biçimsel Diller ve Otomatlar Teorisi (3-0-0) 3,  AKTS: 5 
Otomatların ve biçimsel dillerin sınıflandırması. Sonlu durum makineleri: Mealy ve Moore modelleri.  düzenli diller ve sınırlamaları. Tape otomatı. Yığın yapılı (push-down) otomat ve içerik bağımsız (context-free) gramerler. Normal-form gramerler. İçerik bağımsız diller. Turing makineleri, halting problemi ve çözümsüzlük. Tekrarlamalı (recursive) fonksiyonlar.
Önşart: BİM 201Veri Yapıları veya BİM 204 Programlama Dilleri

BİM 315 Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi I,  (3-0-2) 4,  AKTS: 7 
Veri organizasyonu, problem tanımı, Entity ve Relationship (ER) kavramları, özellikler (attributes), verinin ER modellemesi, ER diyagramlarının problem tanımlarından elde edilmesi, ER diyagrtamlarının tablolara dönüştürülmesi, ilişkisel cebir, birleşim, bölme, kesişim, filtreleme işlemleri, veri tanımı ve sorgulama dilleri, temel SQL veri işleme ve veri tanımı komutları, tek ve çoklu-tablo sorgulamaları, bölme. 
Önşart: Yok

BİM 307 Mikroişlemciler,  (3-0-2) 4,  AKTS: 7 
Mikroişlemci mimarisi ve çalışması. Veri, adres ve kontrol yolları. Hafıza sistem tasarımı. Arayüz birimleri ve kullanımları. Paralel/seri port’lar, zamanlayıcılar, kemseler ve kesme denetleyicileri, DMA hizmetleri, giriş/çıkış çevre birimleri ve cihazları. Assembly dili programlaması. Mikroişlemci uygulamaları. Intel’in 8-bit, 16-bit ve 32-bit işlemcilerini kullanarak mikroişlemci tabanlı sistemler ve programlama.
Önşart: BİM 203 Mantık Tasarımı ve Devreleri 

BİM 299 Endüstri Stajı I   (0-0-0) 0
Öğrencilerin 30 günlük yaz stajını bir yazılım/donanım firmasında veya herhangi bir firmanın BT bölümünde tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin gerçek iş ve çalışma ortamını öğrenmeleri ve yazılım/donanım geliştirme sürecinin birçok kısmında yer almaları beklenmektedir. Endüstri staj gözlemlerinin açık ve kısa fakat yeteri kadar kapsamlı olarak bir rapor formatında yazılması ve sunulması gerekmektedir. 
Önşart: Yok

BİM 302  Yazılım Mühendisliği, (3-0-2) 4,  AKTS: 7
Yazılım mühendisliğine genel bakış, yazılım yaşam döngüsü, yazılım geliştirme süreçleri, UML ve tasarım kalıpları (design patterns) ile modelleme, proje yönetimi ve yazılım geliştirme takımı organizasyonu, gerekler toplama ve analiz, sistem tasarımı, nesne tasarımı, yazılım testi. Yazılım mühendisliği kavramları, öğrencilerin bir UML modelleme ve gerçekleştirme aracı kullanarak, bir sistemin tanımlanmasından ve tasarımından programını geliştirecekleri, basit olmayan bir takım projesi ile gerçekleştirilir. 
Önşart: BİM 301 İleri Bilgisayar Programlama veya Bölüm Başkanının onayı

BİM 304 İşletim Sistemleri,  (3-0-2) 4,  AKTS: 7 
İşletim sistemlerinin gelişimi. Eşzamanlı prosesler, CPU görev sıralaması (scheduling), proses senkronizasyonu, kritik bölge problemi. Ölümcül kilitlenmeye (deadlock) mani olma (prevention), önleme (avoidance), bulma (detection) ve kurtarma (recovery). Hafıza yönetimi: değiştirme (swapping), çoklu bölme (partitions), sayfalama (paging), segment’lere ayırma (segmentation), sanal (virtual) hafıza, sayfa yerine koyma (page replacement) algoritmaları. Dosya sistem yapıları, tahsis (allocation) metotları, dizin (directory) gerçekleştirmesi. Giriş/çıkış arabirimleri, ikinci saklama (secondary storage) yapısı. Koruma ve güvenlik. İşletim sistemi örnek çalışmaları. 
Önşart: BİM 206 Bilgisayar Organizasyonu veya BİM 307 Mikroişlemciler veya  BİM 201 Veri Yapıları

EEM 206 Sinyaller ve Sistemler, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Sinyallerin sınıflandırılması, temel sinyaller, sistemlerin sınıflandırılması ve özellikleri, Lineer Dersin İçeriği Zamandan Bağımsız sistemleri zaman alanında sınıflandırma, Sürekli-Zaman ve Ayrık-Zaman Fourier Serileri, Sürekli-Zaman ve Ayrık-Zaman Fourier Dönüşümleri, Lineer Zamandan (Course Description) Bağımsız sistemlerin frekans alanında sınıflandırılması, Örnekleme: Laplace ve z-dönüşümleri ve uygulamaları

Önşart: MAT 111 Matematik I veya MAT 112 Matematik II

BİM 308 Bilgisayar Ağları I, (3-0-2) 4,  AKTS: 7  

OSI ve TCP/IP modelleri ile Internet mimarisine genel bakış. Paket anahtarlamalı ve devre anahtarlamalı ağ teknolojileri. Paket anahtarlamalı ağlarda gecikme, kayıp ve veri akış oranı. Bir ağ analiz programı ile ağ paketlerinin incelenmesi, bir ağ modelleme ve simülasyon ortamında ağ tasarımları. Uygulama Katmanı: Soket programcılığına giriş, uygulama katmanı protokolleri: DNS, HTTP, FTP, SMTP, POP3 ve akranlı (peer-to-peer) ağlar. Aktarım Katmanı: Güvenilir veri transferi prensipleri, TCP ve UDP protokolleri, akış kontrolü ve sıkışıklık kontrolü. Ağ Katmanı: Yönlendiricilerin yapısı, IP protokolü ve adresleme, Yönlendirme Algoritmaları: Hat Durumu (Link State), Uzaklık Vektörü (Distance Vector), Hiyerarşik yönlendirme. Internet’te yönlendirme: RIP, OSPF, BGP protokolleri. Broadcast ve multicast yönlendirme. Veri bağı protokollerine ve yerel alan ağlarına giriş: Ethernet ve IEEE 802.11 protokolleri.  
Önşart: Yok

BİM 497 Bitirme Tasarım Projesi I, (0-0-0) 3,  AKTS: 5  

Bir danışmanın rehberliğinde bağımsız çalışma. Son sınıf bitirme tasarım projesi için bir potansiyel çalışma alanı araştırması ve tanımlaması. Bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanında seçilen çalışmadan özel bir problem tanımlama. Bu çalışmanın sonuçları, gerçekleştirilecek fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gerekleri ve detaylı bir proje iş planını içeren, bir proje teklifi ve sözlü sunum şeklinde sunulacaktır.
Önşart: Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulunun 16.12.2008 Tarihli Kararındaki Şartlar:  1) İlk 4 yarıyıl derslerinin tümünden başarılı olmak, 2) 5., 6., 7. yarıyıl derslerinden başarısız veya hiç almadığı ders sayısını 5 veya 5'in altına indirmiş olmak, 3) BİM 299 Endüstri Stajı I'den başarılı olmak.

BİM 399 Endüstri Stajı II, (0-0-0) 0, AKTS: 0

Bu 30 gün uzunluğundaki endüstri stajında, öğrencilerin bir firmanın BT bölümünde yazılım/donanım projelerinde yer almaları beklenmektedir. Bu endüstri stajının amacı bir takım ortamında yazılım/donanım geliştirme deneyimi kazanmaktır. Endüstri staj gözlemlerinin açık ve kısa fakat yeteri kadar kapsamlı olarak bir rapor formatında yazılması ve sunulması gerekmektedir. 
Önşart: Yok
 

BİM 498 Bitirme Tasarım Projesi II, (0-0-0) 3,  AKTS: 10
Bitirme Tasarım Projesi I’de teklif edilen projenin tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Sonuçlar sözlü ve yazılı şekillerde sunulur.
Önşart:  BİM 497 Bitirme Tasarım Projesi I veya Bölüm Başkanının onayı 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

BİM 451 Yapay Sinir Ağları, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Biyolojik sinir yapısı, yapay sinir ağlarının ilkeleri, öğrenme ve eğitme kavramları, öğreticili ve öğreticisiz öğrenme, ileri beslemeli geri yayılımlı ve kendi kendini organize eden ağları içeren sinir ağları mimarileri, etkili sinir ağları tasarımı, sinir ağları performans ölçme teknikleri, değişik alanlarda sinir ağları uygulamaları.
Önşart: Yok 

BİM 452 Dağıtık Sistemler, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Dağıtık sistemlerin özellikleri, sistem modelleri, dağıtık sistemlerde ağ  konuları, prosesler arası haberleşme, dağıtık nesneler ve uzaktan çağırım, güvenlik, dağıtık dosya sistemleri, isim servisleri, zaman ve global durumlar, koordinasyon ve anlaşma, işlemler ve eşzamanlılık kontrolü,  dağıtık işlemler (transactions), çoğullama (replication).
Önşart: Yok

BİM 453 Genetik Algoritmalar, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Genetik algoritmaların tanımı ve özellikleri, iki tabanlı genetik algoritmalar, değişkenler ve hedef fonksiyonunun seçimi, başlangıç toplumu, seçme işlemi, eşlerin seçimi, çaprazlama, mutasyon, genetik algoritma parametreleri seçimi, on tabanlı genetik algoritmalar, bir fonksiyonun maksimumunun bulunması.
Önşart: Yok 

BİM 454 Yazılım Analizi ve Tasarımı, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Nesneye dayalı tasarım süreci, sınıf tasarımı için prensipler, kalıtım (inheritance), arabirim tipleri ve çok şekillilik(polymorphism), tasarım desenleri (design patterns), nesne oluşturan, yapısal ve davranış desenlerinden bazı örnekler,yazılım çatıları (frameworks), örnek çalışmalar, sistem mimari ve ileri desenler, bir takım yazılım geliştirme projesi.

Önşart: Yok

BİM 455 Bilgisayar Mimarisi, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Azaltılmış Komut Seti Bilgisayar (RISC) mimarisi, eşzamanlı üst üste yürütmeli (pipelining) işlemci tasarımı (komut ve aritmetik işlemler), çoklu işlemci ve alternatif mimariler, dinamik ve statik bağlantı  ağları, paylaşılan hafıza çoklu-işlemci sistemleri, mesaj-aktarım çoklu işlemci sistemleri ve paralel işleme.
Önşart: Yok

BİM 456 Yapay Zeka, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Yapay zekâ  kavramı. Bilgiye ve modele dayalı yapay zekâ sistemleri. Yapay zekânın temel bileşenlerine genel bakış. Bilgi edinilme ve bilgi sunma modelleri. Üretim modelli sistemlerde arama ve çıkarım. Bir uzman sistem tasarımı.Yapay sinir ağlarında öğrenme, ağ uygulamaları.
Önşart: Yok

BİM 457 Web Programlama, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Internet için bilgisayar programcılığı ve sunucu-tarafındaki programcılığın temelleri. Çeşitli markup (HTML, CSS, XHTML, XML) ve scripting (PHP, JavaScript, Perl gibi) dilleri. Web program geliştirmesi için önemli bir sunucu-tarafı teknolojisi (PHP/C#/ASP.NET veya Servlets/JSP/JSF/Java/JEE) kullanılır. Web sunucuları ve uygulama sunucuları. Veri tabanları ile etkileşim: SQL, ODBC, ADO.NET veya JDBC. Zengin internet uygulamaları geliştirmek için Ajax, Flash ve Web Servisler gibi yeni web teknolojiler.
Önşart: Yok

BİM 458 Veri Madenciliği, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Veri madenciliğine giriş. Veri madenciliğinin amacı, veri ayıklama ve önişleme, veri madenciliği öğrenme yöntemlerine genel bakış. Veri madenciliği öğrenme yöntemleri: karar ağaçları ve k-en yakın komşu algoritması, hiyerarşik ve bölümlemeli kümeleme algoritmaları, yapay sinir ağları, öngörü modelleri, birliktelik kuralları.
Önşart: Yok

BİM 459 Algoritma Analizi, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Asimptotik gösterim. Bölme ve ele alma (divide and conquer) yaklaşımı. Tekrarları çözme: yerine

koyma, master metodu. Sınır (bounding) toplamlar. Rastgele hızlı sıralama (quicksort) analizi.

Ortalama ve sıra istatistikleri. Heap’ler: heapsort, öncelik kuyrukları. Doğrusal zamanda sıralama.

Dinamik programlama. Greedy algoritmaları. Amortize edilmiş analiz: toplam (aggregate), hesaplama

(accounting), potansiyel metotlar, dinamik tablolar. Temel graf algoritmaları: breadth-/depth-first

arama, topolojik arama, kuvvetli bağlı bileşenler.

Önşart: Yok

BİM 460 Bilgisayarda Grafik, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Örneklenmiş ve sentezlenmiş görüntü: Görüntü modelleri, örnekleme ve nicemleme. Görüntü edinimi

donanımı, stereo görüntü ve üç boyutlu model oluşturma. Eğriler için modelleme teknikleri, yüzeyler

ve katılar. Temel dönüştürme (rendering) tekniklerine bakış. Reflectance ve aydınlatma (illumination)

modelleri. Doku ve ortam haritalama. Gelişmiş dönüştürme (rendering) teknikleri: ışın izleme (ray

tracing), hacim dönüştürme (volume rendering), radiosity, doku prosedürü.

Önşart: Yok

BİM 461 Çoklu Medya Sistemleri, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Resimler, metin, görüntü ve ses gibi farklı ortamlardan gelen verilerin göstermesi, sıkıştırması,

saklanması ve alınması. Çoklu medya dosya formatları, çoklu-medya programlama API’leri, çoklu medya uygulamaları.

Önşart: Yok

BİM 462 Elektronik Ticaret, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Kurumsal ve yönetim açısından bilgi sistemleri, karar verme sistemleri, veritabanı sistemleri. Veri

ambarları ve veri madenciliği. Elektronik ticaretin teknoloji altyapısı: Internet, bilgisayar sistemleri,

kablolu ve kablosuz ağ sistemleri, haberleşme teknolojileri. Internet ekonomisi ve iş modelleri,

Internet güvenliği, Internet’in sosyal, hukuksal ve kamusal konuları. Web-tabanlı iş örnekleri. Web

tabanlı işler için iş planı oluşturma.

Önşart: Yok

BİM 463 Modelleme ve Simülasyon, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Sistem teorisine giriş, ayrık sistemler, sürekli sistemler, rastgele sayı üreteçleri, sıralama teorisi,

simülasyon ve simülasyon sonuçlarının analizi, simülasyon ve karar verme.

Önşart: Yok

BİM 464 Biyoinformatik Algoritmaları, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Biyolojik sistemler, algoritmalar, karmaşıklık analizi, optimal algoritmalar, genetik algoritmalar,

dinamik programlama algoritmaları, heuristik çözümler, greedy algoritmalar, string algoritmaları,

graph algoritmaları, sınıflama teorisi, Markov modelleri.

Önşart:Yok

BİM 465 Nümerik Analiz, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Kayan-nokta aritmetik ve hatalar. Kök bulma. Nümerik diferansiyel ve integral. Fonkiyonların

yaklaşımları. Nümerik lineer cebir. Eigen değerlerin hesaplanması ve sıradan diferansiyel eşitliklerin

çözümü. Nümerik algoritmaların çözümü.

Önşart: Yok

BİM 466 Gömülü Sistemler, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Gömülü sistem mimarileri, donanım/yazılım birlikte tasarım yöntemi, gömülü sistem tanımlama ve

tasarım. Gömülü mikrodenetleyiciler ve geliştirme ortamları. Sensörler ve sensör işleme: Örnekleme,

analog elde etme, konum ve hız ölçümleri, kodlayıcılar. Actuator’ler ve arabirim: PWM, DC motorlar,güçlendiriciler, actuator’ler ile programlama. Temel kontrol teorisi: Geri besleme prensipleri, mantık kontrol ve sonlu durum makineleri. Gömülü sistemler için gerçek-zamanlı işletim sistemleri ve ağlar:Kesmeler, paylaşılan veri, gecikme, dönmeli (round-robin) mimariler, tek ve çoklu işleme,

semaphore’ler, gerçek-zamanlı hesaplama, haberleşme protokolleri: çoklu mikrodenetleyicilerin

haberleşmesi. RS232, I2C, CAN protokolleri. Gömülü sistemler için uygulama geliştirme.

Önşart: Yok

BİM 467 Ağ Programlama, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Ağ programlarının, protokollerinin ve sistemlerinin tasarımı: Ağ programlama modelleri, eş

zamanlılık ve eş zamanlı programcılık, ileri soket programcılığı, dağıtık hesaplama (distributed

computing), mesaj-aktarmalı ortakatman, akranlı (peer-to-peer) programlama, mobile etmenler,

multimedya ağ programlama, kurumsal uygulamalar geliştirmeye giriş.

Önşart: Yok

BİM 468 XML ve Web Servisler, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

XML ve ilgili teknolojilerde temel kavramlar: XML, DTD, XSD, XPath ve XSLT. DOM, SAX ve

XSLT API’ler kullanılarak uygulama geliştirme. SOAP, WSDL, UDDI, JAX-RPC ve SAAJ

kullanarak web hizmetleri geliştirme.

Önşart: Yok

BİM 469 Mobil ve Kablosuz Ağlar, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Kablosuz iletişim (fiziksel katman), kablosuz ortama erişim (veri bağı katmanı), telekomünikasyon

sistemleri (GSM/GPRS/UMTS, DECT, TETRA gibi), kablosuz yerel alan ağları (IEEE 802.11,

Bluetooth), mobil ağ katmanı (mobil IP, DHCP), mobil aktarım katmanı (kablosuz üzerinde TCP),

mobil uygulama desteği ve kablosuz programlama.

Önşart: Yok

BİM 470 Mobil Hesaplama, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Mobile hesaplama için ağ konuları: Mobil IP, yönlendirme, geçici (ad hoc) ağlar,

kablosuz TCP. Mobil hesaplama için yazılım geliştirme, hareketten ve ortamdan haberdar (contextaware) uygulamalar, adlandırma ve konumlama, veri ve mesaj yönlendirme, bağlantının kesikliği durumunda güvenilirlilik (reliability), Birim-işlem (transaction) modelleri, güvenlik.

 Önşart: Yok

BİM 471 Ağ Güvenliği, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Güvenlik kavramları ve OSI güvenlik mimarisi, klasik kripto sistemleri, blok şifreleyiciler (ciphers),

stream şifreleyiciler, hash fonksiyonları, açık anahtarlı şifreleme, RSA, anahtar yönetimi, mesaj kimlik doğrulama, hash algoritmaları, sayısal imzalar ve kimlik doğrulama protokolleri, kimlik doğrulama uygulamaları (Kerberos, X.509 sertifikaları), e-posta güvenliği, IP güvenliği, web güvenliği, saldırılar, virüsler, güvenlik duvarları.

Önşart: Yok

BİM 472 Bulanık Mantık, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Klasik mantık ve bulanık mantık kavramları. Klasik kümeler ve bulanık kümeler. Bulanık üyelik

fonksiyonu. Temel bulanık küme işlemleri. Bulanık kural tabanlı sistemler. Bulanık bağıntılar, bulanık çıkarım yöntemleri. Yaklaşık akıl yürütme, bulanıklaştırma ve durulaştırma. Bulanık mantık

uygulamaları.

Önşart: Yok

BİM 473 Görüntü İşleme, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

2D sinyal işlemeye giriş, sayısal görüntüler, görüntülerin örneklemesi ve nicelleme, aritmetik işlemler,gri ölçekleme işlemleri, uzaklık ölçüleri, görüntü sıklaştırma teknikleri, bağlantılılık, görüntü

aktarımları, iyileştirme, restorasyon, segmentasyon, gösterim ve açıklama.

Önşart: Yok

BİM 474 Bilgisayarda Görme, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Görüntü sensörleri ve kamera sistemleri, görüntü önişleme teknikleri (filtireleme, veri azaltma,

iyileştirme vb.), özellik çıkarma metotları, görüntü sınıflandırma ve görüntü tanıma, endüsrüyel ve

tıbbi uygulamalar.

Önşart: Yok

BİM 475 Örüntü Tanıma, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 

Örüntü tanıma prensipleri, sınıflandırma yaklaşımları, algoritmaları ve teorik temelleri, optik karakter,

konuşma ve yüz tanıma, istatiksel karar teorisi ve Bayes öğrenme, uyarlamalı sınıflandırıcılar,

danışmanlı ve danışmansız öğrenme teknikleri ve uygulamaları.

Önşart: Yok  

BİM 476 Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi II, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 
Normalizasyon, veritabanı güvenliği, saklı altprogramlar (stored procedures), tetikleyiciler, kısıtlar, indeksleme, ODBC, ADODB, eşzamanlılık (concurrency) ve işlem (transaction) yönetimi, kitleme (locking), sorgulama (query) optimizasyonu, tam-metin (full-text) arama, dağıtık veritabanları, nesne yönelimli veritabanları, XML veritabanları. Ders veritabanı tasarlama ve gerçekleştirmede hem teorik hem de pratiğe yönelik çalışmaları kapsar.
Önşart: Yok

BİM 477 Bilgisayar Ağları II, (3-0-0) 3,  AKTS: 5 
Veri bağı servisleri ve protokolleri: Hata bulma ve düzeltme teknikleri, çoklu erişim protokolleri (çoklama (multiplexing), SDMA, FDMA, TDMA, CDMA, ve rastgele erişim protokolleri: CSMA/CD/CA, …), veri bağı katmanı adreslemesi, yerel alan ağları: Ethernet, IEEE 802.11, PPP, anahtarlar, köprüler, erişim Fiziksel katman ve veri iletişimi konuları: Modülasyon teknikleri, kablolu ve kablosuz iletişim ortamı, veri kodlama ve kanal kapasitesi, Nyquist ve Shannon ilişkileri, arabirim standartları. Telefon sistemi, anahtarlama, ISDN, ATM, SDH, hücresel sistemler ve uydular. LAN anahtarlama, WAN erişim ve ağ tasarımları.
Önşart: Yok 

BİM 478 İleri Mantık Devreleri, (3-0-0) 3, AKTS: 5 
Kombinasyonel ve Senkron Ardışıl Devreler dışında kalan diğer lojik devrelerin incelenmesi ve bu devrelerin analiz ve sentezinde kullanılan yöntemlerinin öğretilmesi. 
Önşart: Yok 

BİM 479 Mobil Programlama, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Akıllı cihazlarda performans açısından işletim sistemleri en az cihazın markası ve teknik özellikleri kadar önemlidir. Android, iOS, BlackBerry, HP webOS, Symbian OS, Bada from Samsung ve Windows Mobile akıllı cihazların işlemcilerinde native kodlamaya imkân tanıyan başlıca işletim sistemi platformlarıdır. Mobil yazılım geliştirme alanında şu anda piyasada bulunan en başarılı ve tercih edilen işletim sistemleri Android ve IOS sistemleridir. Bu ders kapsamında açık kaynak kodlu, Linux tabanlı, mobil cihazlar (akıllı telefon, PDA, tablet bilgisayar, vb.) üzerinde çalışması amaçlanarak Google ve Open Handset Alliance işbirliğiyle geliştirilmiş bir işletim sistemi olan Android üzerinde Java programlama dili ile gereken temel bilgi ve mobil yazılım geliştirme beceresinin verilmesi amaçlanmaktadır. Önşart: Yok 

BİM 480 Fonksiyonel Programlama, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Programlama yaklaşımları ve fonksiyonel programlama ilkeleri. Saf fonksiyonlar. Diller ve fonksiyonel programlama. Veri tipleri. Veri yapıları. Yineleme (rekürsiyon). Kalıp eşleştirme. Yüksek mertebeden fonksiyonlar. İsimsiz (lambda) fonksiyonlar. Fonksiyon argümanlarında tembel değerlendirme. Monadlar. Önşart: Yok 

BİM 481 Nesnelerin İnterneti, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Nesnelerin internetine giriş. Akıllı bağlanma. Kullanma durumları, uygulanma gereksinimleri. Akıllı cihazlar, akıllı sağlık, akıllı ev ve bina, akıllı şehirler, akıllı giysiler ve giyilebilir teknolojiler, akıllı enerji, akıllı alışveriş, akıllı arabalar, akıllı fabrika, akıllı işletmeler. Nesnelerin internetinin hayatımıza etkisi. Firmalarda uygulamalar. Önşart: Yok 

END 313 Mühendislik Ekonomisi, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Yatırım İmkânları, Sabit Sermaye Yatırım Çeşitleri, Nakit Akışları, Faiz Hesapları, Şimdiki Değer Analizleri, Yıllık Nakit Akışı Analizleri, Geri Ödeme Oranı Analizleri, Amortisman Metotları ve Uygulamaları, Gelir veya Kurumlar Vergisi Ödenmesi, Enflasyon Olduğu ve Olmadığı Durumlarda Nakit Akışlarının Düzeltilmesi ve Mühendislik Ekonomisi Analizlerine Etkilerinin İncelenmesi, Karşılıklı Engelli Tümleşik Yatırım Analizi Olasılığı. Önşart: Yok

END 402 Matematiksel Modelleme (3-0-0) 3, AKTS: 5

Model ve Model Ağacı, Çeşitleri, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modeller, Ekonomik Modeller, Finansal Modeller, Sonlu ve sonsuz Modeller, Markov Modelleri ve Uygulamaları, Stokastik Modeller. Önşart: Yok 

END 403 Oyun Teorisi (3-0-0) 3, AKTS: 5

Belirsizlik ve Risk Ortamlarında Karar Verme, Bilgi ve Bilginin Değeri, Fayda Teorisi ve Fonksiyonları, Çatışma Ortamında Karar Verme, Oyunların Analitik ve Modellerle Çözümü. Önşart: Yok

END 406 Dinamik Programlama (3-0-0) 3, AKTS: 5

Yinelenen Eniyileme Yöntemleri ve Çok Aşamalı Karar Problemlerinin Çözümünde Kullanımı, Farklı Problem Türlerine Uygulanması, Markov Problemlerinin Çözüm Algoritmaları ve Uygulamaları. Önşart: Yok

END 407 Karar Analizi (3-0-0) 3, AKTS: 5

Kesinlik ve Belirsizlik Ortamlarında Karar Verme, Karar Ağaçları, Doğrusal Programlama ve Modelleme Aracı Olarak Kısıtları, Hassasiyet Çözümlemesi, Doğrusal Olmayan Programlama, Rastlantısal Modeller, Görev Planlama, Ağ Çözümlemesi Ve Oyun Kuramı, AHP, ANP. Önşart: Yok 

END 409 Bilgisayar Bütünleşik İmalat Sistemleri, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Bilgisayar Destekli Tasarım, Eşzamanlı Mühendislik, Sabit Otomasyon, Yüksek Kapasiteli Seri Üretim Sistemleri, Sayısal Denetimli Üretim Sistemleri, CNC Tezgâhlar ve Parça Programlama, Sayısal Mantıksal Devreler, Programlanabilir Mantıksal Denetimciler, Otomatik Depolama, Grup Teknolojisi ve İmalat Hücre Tasarımı, Esnek İmalat Sistemleri Önşart: Yok 

END 413 Proje Yönetimi, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Endüstriyel Problemlerin Analizi, Projeleme Tekniği Teknolojik Fizibilite Sermaye Bütçe Modelleri, Belirsizlik ve Risk Analizi, Proje Yönetim Teknikleri, CPM, PERT ve GERT.  Önşart: Yok 

END 426 Sistem Analizi, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Sistem ve Sistem Kavramını Anlamak, Bir Organizasyonu Bir Sistem Olarak Algılama Yeteneğini Kazanmak ve Problemleri Tanımlamak, Sistemi Analiz Etmek, Yeni Sistemi Tasarlamak, Yeni Sistemin Hazırlık Aşamasını Oluşturmak ve Sistemin Uygulama Aşamasını Öğrenmek. 

Önşart: Yok 

EEM 442 Robot Modelleme ve Kontrol, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Giriş. Robot kinematiği. Sabit mesnetlerin pozisyon ve yönlenmesi. Döndürme matrisi. Temel dönüşümler. Vektör gösterimi. Bir vektörün dönmesi. Dönme matrislerinin kompozisyonu. Euler açıları. ZYZ açıları. Yuvarlanma, yunuslama, sapma hareketleri. Açı ve eksen tanımları. Homojen dönüşümler. Açık zincir. Denavit-Harttenberg gösterimi. Tipik robot manipulatörlerinin kinematiği: 3 eklemli düzlemsel robot, küresel kol, antropomofik kol, küresel bilek, Stanford robotu, küresel bilekli antropomorfik kol. Eklem uzayı ve çalışma uzayı kavramları. Ters kinematik problem: 3 eklemli düzlemsel robotun ters kinematik çözümü, küresel bilekli kolların ters kinematik çözümü, küresel kolun ters kinematik çözümü, antropomorfik kolun ters ters kinematik çözümü, küresel bilek mekanizmasının ters kinematik çözümü. Diferansiyel kinematik. Geometrik Jakobiyen. Tipik manipulatör mekanizmalarının Jakobieni. Kinematik tekillikler. Eksik mekanizmaların analizi. Analitik jakobien. Ters kinematik algoritmaları. Robot dinamiği. Lagrange formülasyonu. Kinetik enerji hesabı. Potansiyel enerji hesabı. Hareket denklemleri. Önşart: Yok 

EEM 446 Biyomedikal Mühendisliği Temelleri, (3-0-0) 3, AKTS: 5

İnsan fizyolojisine genel bakış, biyomedikal enstrümantasyonuna giriş, biyopotansiyel kaynaklar, biyomedikal transdüserler ve elektrotlar, biyopotansiyel amplifikatörler. Kardiyovasküler sistem, kardiyovasküler ölçmeler. Klinik laboratuvar cihazları, protez ve cerrahi cihazlar, biyotelemetri, biyomedikal görüntü sistemleri, bilgisayarın tıptaki uygulamaları, elektriksel emniyet. Önşart: Yok 

EEM 456 Sayısal İşaret İşleme, (3-0-0) 3, AKTS: 5

Ayrık zamanlı işaret ve sistemler. İşaret ve sistemlerin özellikleri. Ayrık doğrusal zamanla değişmez sistemler. Birim dürtü yanıtı. Evrişim. Fark denklemleri. Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü. Z- ve ters-z dönüşümü. Kararlılık ve nedensellik. Periyodik evrişim. Ayrık Fourier dönüşümü. Hızlı Fourier dönüşümü. IIR ve FIR süzgeçler. Önşart: Yok 

EEM 459 Mikroişlemcili Sistem Tasarımı (3-0-0) 3, AKTS: 5

Mikroişlemci tabanlı sayısal sistemlerin ve alt birimlerinin  yazılımsal ve donanımsal tasarımı. Mikroişlemci tabanlı sayısal sistemlerde yan birimler, parallel/seri iletişim ara birimleri, zamanlayıcı-sayıcı tümdevreler, bellek elemanları, analog-sayısal ve sayısal-analog çeviriciler ile evrensel lojik elemanlarının tanıtım ve kullanımı. Tek tümdevreli mikrodenetleyiciler ve çoklu mikroişlemcili sayısal sistemler. Sayısal süzgeç gerçekleme. Donanım ve yazılım tabanlı sayısal sistem uygulamaları.

MAT 363 Oyunlar Teorisi (3-0-0) 3, AKTS: 5

MAT 455 İleri Sayısal Analiz (3-0-0) 3, AKTS: 5

MAT 461 Varyasyon Hesabı (3-0-0) 3, AKTS: 5

MAT 465 Optimizasyon (3-0-0) 3, AKTS: 5

MAT 466 Yöneylem Araştırması (3-0-0) 3, AKTS: 5